Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2545
  • D.Eng.(Mechanical Engineering), Institut National Polytechnique de Grenoble, ฝรั่งเศส, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนากระบวนการผลิตมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าดำ โดยใช้หางน้ำยางผสมน้ำยางสด ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 8 0 0
  2021 โครงการการสร้างต้นแบบเครื่องล้างกรวยจานอัตโนมัติสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงผลิตน้ำยางพาราข้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การออกแบบและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยตัดสินใจงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรบนระบบบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยการจัดการวิศวกรรม 2556 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 โครงการวิจัยการจัดการวิศวกรรม 2012 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 5 0 0
  2011 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 9 0 0
  2019 การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2016 การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 7 0 0