Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2557
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  AerospaceBulk sugar dispensingContainer stackingContainer terminalContainer yardEngineering EconomyFeasibility StudyFreight ForwarderHeuristicsInternational FreightInvestment FeasibilityLogisticsNATO Standard Agreementsperformance evaluatingRelocationRotainerService efficiencySimulationsimulation analysisSteel industryStorage location assignmentTractor truckTransportation SchedulingWarehouseการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางน้ำการขนส่งสินค้าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจราจรการจําลองสถานการณ์การจําลองสถานการณ์ ท่าเรือ ไม้อัดแปรรูป เรือสินค้าทั่วไป การขนถ่ายสินค้า การจำลองสถานการณ์ท่าเรือการตัดสินใจการถดถอยเชิงพหุคูณการถดถอยโลจิสติกสการประเมินศักยภาพการปรับปรุงประสิทธิภาพการพยากรณ์การลงทุนการวิเคราะห์ความไวการวิเคราะห์ปัจจัยการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เรือลำเลียง การขนส่งสินค้าทางน้ำ แร่เชื้อเพลิง ซีเมนต์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการสั่งซื้ออย่างประหยัดการอนุรักษ์พลังงานคลังสินค้าความคุ้มค่าในการลงทุนความเป็นไปได้ในการลงทุนความไวตู้คอนเทนเนอร์ตู้สินค้าท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังเทศบาลนครแหลมฉบังธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ำปลาร้าต้มสุกน้ำมันเชื้อเพลิงปลานลิ การวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ อัตราผลตอบแทน ปลานิล การวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ อัตราผลตอบแทนปัจจัยพยากรณ์ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพื้นที่การทำงานร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรถหัวลากลานจัดเก็บตู้สินค้าลานตู้คอนเทนเนอร์เปล่าสินค้าทั่วไปห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกแหลมฉบังอากาศยานไร้คนขับ

  Interest

  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2557 - ก.พ. 2561 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Improving Service Efficiency of a Container yard through Simulation ModelingSriphrabu P., Chamnanlor C.20202020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2020
  ,pp. 419-424
  1
  2A genetic algorithm for minimizing relocations at container yard in container terminalSriphrabu P., Sethanan K., Theerakulpisut S.2014Advanced Materials Research
  931-932,pp. 1683-1688
  1
  3Ant colony optimization for solving container stacking problemsSriphrabu P., Sethanan K., Theerakulpisut S.2014Advanced Materials Research
  931-932,pp. 1689-1695
  0
  4An economic assessment on two investment options for bulk sugar dispensing methods in the warehouse of a seaport firmSriphrabu P., Chamnanlor C., Nanthapodej R.2023Engineering and Applied Science Research
  50(2),pp. 121-129
  0