คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Al2O3 nanoparticle additivesAtmospheric CorrosionAUVBeach erosionBeam deflectionBEMBiomimeticsCarburizationCavitationCFDChao Praya RiverChonburiCoastal degradationcoastal engineeringCoastal engineering and managementCoastal Environmentcoastal erosionCoastal governmental unitcoastal managementCoastal protectionCoastal simulationCoastal surveyContainer terminalcontrolCorrosionCorrosion DamageCorrosion Mitigation ApproachesCryogenic treatmentDegradationDetached BreakwatersDeveloped AreaEconomic ConsiderationEIAEnvironmental impact assessmentEnvironmental ManagementHydrofoilHydrokinetic turbineintegrated coastal managementJournal bearingLaem Chabang MunicipalityLaem Chabang PortLongitudinal rough surfacelongshore sediment transportLow Carbon SteelMarine applicationMarine Pollution Coastal ErosisnMarine Renewable EnergyMaritime and Riverine transportation BarMaritime education and trainingMathematical ModellingMechanical propertiesmicrostructureMild SteelNavigational RisksNon-conventional stiffenerOcean energyOpenwater characteristicsOperational wasteOscillating finovertoppingPa sak RiverportPropulsionrenewable energyRevetmentRuststeelTourism beachwave energywave energy converterการกัดเซาะชายฝั่งการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางลำน้ำการจัดการชายฝั่งการศึกษาความเป็นไปได้เขื่อนกันคลื่นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะคลืนคลื่นทะเลท่าเทียบเรือท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังแบบจำลองคณิตศาสตร์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมหาสมุทรเรือเรือไฟฟ้าเรือล่มเรือลางจูงเรือลำเลียงลานจัดเก็บตู้สินค้าวิศวกรรมชายฝั่งวิศวกรรมทางทะเลสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีไอเออุบัติเหตุทางน้ำ

Executives

รองคณบดี

นาง อรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

E-Mail: imcorm@src.ku.ac.th

Tel.: 861432155

ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและพัฒนานิสิต

E-Mail: srcpsi@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

คณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 34 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 15 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 213 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 91 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)