Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2557
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 5 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจฟาร์มปลานิลในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การศึกษาศักยภาพด้านการจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่าเรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 1 1 0 0
  2016 การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการลานจัดเก็บตู้สินค้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนประกอบธุรกิจน้ำปลาร้าต้มสุกในจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในลานจัดเก็บตู้สินค้าโดยใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 8 0 0
  2018 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2017 การศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งตู้สินค้าระหว่างพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) หัวหน้าโครงการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2) ผู้ร่วมวิจัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 7 0 0