การศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งตู้สินค้าระหว่างพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)