การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการลานจัดเก็บตู้สินค้า

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนิศรุจ กนกยุราพันธ์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการลานจัดเก็บตู้สินค้า", วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, หน้า 17-30