การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain

Publish Year National Conference 7
2017 inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี อบแพทย์, "การประเมินห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกสำหรับอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exลุมพินี มีทรัพย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารโครงการก่อสร้างโมดูลสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชัชภัช รัตน์นําใจชน, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกผู้จัดจำหน่ายของโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซโดยวิธีการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกานต? เจริญศรี, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบมิลค์รันสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exKornkanok Sonthisiri, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนผลิต กรณีศึกษา: ครีมนวดบำรุงเส้นผม", The 38th National Graduate Research Conference, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวรนารา ชนะบวรสกุล, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exนันทวุฒิ ศรีป?ดถา, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารโครงการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย