Journal

Article
อิทธิพลความเย็นของพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์
Journal
KKU Research Journal (ISSN: 08593957)
Volume
18
Issue
6
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013
Page
960-970
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-