การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองและสารอินทรีย์ระเหย จากอากาศภายในสำนักงาน

Publish Year National Journal 3
2013 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exSupat Wangwongwatana, exNoppaporn Panich, "Risk Assessment from Heavy Metals in Indoor Air", วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 1-7
2013 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการผลิตน้ำร้อนระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ฮีตปั้ม", วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 1-7
2013 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exศิรัฐ ทักษาดิพงษ์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลความเย็นของพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์", KKU Research Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 960-970
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Source Identification of Trace Metals in Airborne Particulates of Bangkok, Thailand", The 12th Internation Conference of the Pacific Basin Consortium for Enviroment & Health Science, 27 - 29 ตุลาคม 2007, Beijing
Publish Year National Conference 3
2013 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเหมาะสมของการงทุนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า จากชีวมวลในโรงสีข้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน , 25 กรกฎาคม 2013, นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exภวิกา คชานันท์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มผลผลิตแก๊สชีวภาพ โดยการใช้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ในระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013 เรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ", 14 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exธีรเวช ทิตย์สีแสง, "การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากอากาศภายในสำนักงาน", การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน: โอกาสและความท้าทาย, 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2010, ชลบุรี ประเทศไทย