Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • Ph.D.(Forest Resources), University of Washington, U.S.A., 2523

  Expertise Cloud

  quantitative wood anatomyAnnual ringdendrochronologyearlywoodEucalyptus camaldulensisintra-annual density fluctuations (IADFs)Keywords: CanopyLacquer gumLacquer treeLacquer TreesLacquer workslatewoodleaf phenologyLeptocybe invasalongevityMalformed ShootsMelia azedarachMeliaceaemicrofibril anglemonthly wood incrementOutside bark diameterOXYGENPath analysispath analysis (PA)PollinatorPropagationPTEROCARPUS-ANGOLENSISradial growthradial variationRaw material developmentRECONSTRUCTIONRHIZOPHORA-MUCRONATAtree-ringTROPICAL TREESvegetation changeswoodwood formationwood speci?c gravityกายวิภาคการกระจายพันธุ์การขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ไม้กฤษณาโดยวิธีตัดชำกิ่ง , ไม้อบเชยการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการเติบโตการถ่ายยีนการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไม้โตเร็วการผลิตยอดการผลิตยางรักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การฉ่ำน้ำ ยูคาลิปตัส ความชื้นสัมพัทธ์ แอมโมเนียมไนเตรทการรวบรวมพันธุ์การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญการวิเคราะห์เส้นทางการสังเคราะห์แสงไกลโฟเซสข้อมูลดีเอ็นเอจากคลอโรพลาสต์จีโนมความถี่ในการให้อาหารความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าความถ่วงจำเพาะเครื่องหมายดีเอ็นเอ Genetic diversityแคมเบียมงานเครื่องรักช่วงเวลาการให้อาหารชีพลักษณ์ต้นรักแตนสร้างปมแถบเดนโดรมิเตอร์ท่อน้ำยางนิเวศวิทยาใบยูคาลิปตัสปริมาณอาหารผลิตภัณฑ์ยางรักพรรณไม้ให้ยางรักพะยูงพัฒนาวัตถุดิบพืชทนร่มเพิ่มศักยภาพแก่การผลิตเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืไม้ใบกว้างยางรักยาปราบศัตรูพืชยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสรักแกนมอรักใหญ่ลักษณะทางกายวิภาควงปีวงศ์ดอกดินวนเกษตรสรีรวิทยาการสร้างเนื้อไม้ และคุณภาพเนื้อไม้ และเส้นใยไม้สวนยางพาราสวนรวมพันธุ์สักหวายและลักษณะของหวายในประเทศไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอาหารกึ่งแข็งอาหารเพาะเลี้ยงอาหารเหลวอุณหภูมิในการเผาถ่าน

  Interest

  หวายและลักษณะของหวายในประเทศไทย , การขยายพันธุ์ไม้กฤษณาโดยวิธีตัดชำกิ่ง , ไม้อบเชย, สรีรวิทยาการสร้างเนื้อไม้ และคุณภาพเนื้อไม้ และเส้นใยไม้, การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไม้โตเร็ว, Forest Biotechnology, Breeding, Wood Formation

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)