Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Horticulture) , Oklahoma State University , U.S.A.
  • Ph.D.(Postharvest Physioloy), Michigan State University, U.S.A.

  Expertise Cloud

  1-MCPabscission zoneACCACOACSaminooxyacetic acid (AOA)AnthocyaninanthuriumarticleAutolysosomeautophagosomeAutophagyauxinbananacatalasedopaminedurianDurio zibethinusElectrolyte leakageEngulfmentepinastyethephonEthylene biosynthesisEthylene productionEthylene receptorexportfinger dropflower openingflower senescencefruitFruit ripeningGarcinia mangostanagene expressionGrowthharvestLignin biosynthesisLipoxygenaseLotus flowerlow temperatureMangoMaturityMesophyllMYB transcription factorNelumbo nuciferaOrchidorchid flowerovary growthpectate lyasePeelPeel spottingPericarp hardeningPeroxidasePetalpetal blackeningphysiologypittingPlantplastidpolygalacturonasePulpripeningsalicylic acidsenescenceSignal transductionsofteningStorage lifeTBA-reactive compoundstepalVacuoleweight losszeaxanthinการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำการเก็บรักษาสภาพบรรยากาศดัดแปลงการเกิดสีน้ำตาลการสะท้านหนาวการสังเคราะห์การสุก (ripening)การเสื่อมสลายของแอนโทไซยานินการแสดงออกของยีนมังคุดเมแทบอลิซึมไม้ประดับลิกนินไลเอสสรีรวิทยาสรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวสะท้านหนาวสารฟีนอลิกหงส์เหินอายุการเก็บรักษาอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงเอทิฟอน (ethephon)แอนโทไซยานินแอมโมเนียฮฑ-Caroteneฮฒ-Carotene

  Interest

  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 127 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 89 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 12 เรื่อง (Unknown 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 28 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 23 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Postharvest biology and handling of longan fruit (Dimocarpus longan Lour.)Jiang Y., Zhang Z., Joyce D., Ketsa S.2002Postharvest Biology and Technology
  26(3),pp. 241-252
  272
  2Relationship between browning and the activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase in banana peel during low temperature storageNguyen T., Ketsa S., Van Doorn W.2003Postharvest Biology and Technology
  30(2),pp. 187-193
  256
  3A MYB transcription factor regulates anthocyanin biosynthesis in mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit during ripeningPalapol Y., Ketsa S., Lin-Wang K., Ferguson I., Allan A.2009Planta
  229(6),pp. 1323-1334
  125
  4The relationship between chilling injury and membrane damage in lemon basil (Ocimum × citriodourum) leavesWongsheree T., Ketsa S., van Doorn W.2009Postharvest Biology and Technology
  51(1),pp. 91-96
  116
  5Colour development and quality of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit during ripening and after harvestPalapol Y., Ketsa S., Stevenson D., Cooney J., Allan A., Ferguson I.2009Postharvest Biology and Technology
  51(3),pp. 349-353
  112
  6Light during storage prevents loss of ascorbic acid, and increases glucose and fructose levels in Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra)Noichinda S., Bodhipadma K., Mahamontri C., Narongruk T., Ketsa S.2007Postharvest Biology and Technology
  44(3),pp. 312-315
  91
  7Effect of modified atmosphere packaging on chilling-induced peel browning in bananaNguyen T., Ketsa S., Van Doorn W.2004Postharvest Biology and Technology
  31(3),pp. 313-317
  73
  8Firmness and activities of polygalacturonase, pectinesterase, β-galactosidase and cellulase in ripening durian harvested at different stages of maturityKetsa S., Daengkanit T.1999Scientia Horticulturae
  80(3-4),pp. 181-188
  72
  9Hot water treatments delay cold-induced banana peel blackeningPromyou S., Ketsa S., van Doorn W.2008Postharvest Biology and Technology
  48(1),pp. 132-138
  67
  10Phenolics, lignin, peroxidase activity and increased firmness of damaged pericarp of mangosteen fruit after impactKetsa S., Atantee S.1998Postharvest Biology and Technology
  14(1),pp. 117-124
  63
  11Seed browning of hot peppers during low temperature storageBoonsiri K., Ketsa S., van Doorn W.2007Postharvest Biology and Technology
  45(3),pp. 358-365
  61
  121-MCP pretreatment prevents bud and flower abscission in Dendrobium orchidsUthaichay N., Ketsa S., van Doorn W.2007Postharvest Biology and Technology
  43(3),pp. 374-380
  60
  13Variation in fruit chilling injury among mango cultivarsPhakawatmongkol W., Ketsa S., Van Doorn W.2004Postharvest Biology and Technology
  32(1),pp. 115-118
  56
  14Postharvest physiology of Curcuma alismatifolia flowersBunya-Atichart K., Ketsa S., Van Doorn W.2004Postharvest Biology and Technology
  34(2),pp. 219-226
  56
  15Salicylic acid alleviates chilling injury in anthurium (Anthurium andraeanum L.) flowersPromyou S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2012Postharvest Biology and Technology
  64(1),pp. 104-110
  54
  16Regulation of lignin biosynthesis in fruit pericarp hardening of mangosteen (Garcinia mangostana L.) after impactKamdee C., Imsabai W., Kirk R., Allan A.C., Allan A.C., Ferguson I.B., Ketsa S., Ketsa S.2014Postharvest Biology and Technology
  97,pp. 68-76
  52
  17Effect of temperature and low oxygen on pericarp hardening of mangosteen fruit stored at low temperatureDangcham S., Bowen J., Ferguson I., Ketsa S.2008Postharvest Biology and Technology
  50(1),pp. 37-44
  52
  18Cross reactivity between ascorbate peroxidase and phenol (guaiacol) peroxidaseVan Doorn W., Ketsa S.2014Postharvest Biology and Technology
  95,pp. 64-69
  51
  19Effect of heat treatment on changes in softening, pectic substances and activities of polygalacturonase, pectinesterase and β-galactosidase of ripening mangoKetsa S., Chidtragool S., Klein J., Lurie S.1998Journal of Plant Physiology
  153(3-4),pp. 457-461
  50
  20Ethylene synthesis in mango fruit following heat treatmentKetsa S., Chidtragool S., Klein J., Lurie S.1999Postharvest Biology and Technology
  15(1),pp. 65-72
  49
  21Senescent spotting of banana peel is inhibited by modified atmosphere packagingChoehom R., Choehom R., Ketsa S., Van Doorn W.2004Postharvest Biology and Technology
  31(2),pp. 167-175
  49
  22Harvesting and storageHolcroft D., Lin H., Ketsa S.2005Litchi and Longan: Botany, Production, and Uses
  ,pp. 273-295
  49
  23Chilling injury in mango (Mangifera indica) fruit peel: Relationship with ascorbic acid concentrations and antioxidant enzyme activitiesChongchatuporn U., Ketsa S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.G.2013Postharvest Biology and Technology
  86,pp. 409-417
  45
  241-MCP extends the storage and shelf life of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruitPiriyavinit P., Piriyavinit P., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2011Postharvest Biology and Technology
  61(1),pp. 15-20
  45
  25Effect of heat treatment on ripening and early peel spotting in cv. Sucrier bananaKamdee C., Ketsa S., van Doorn W.2009Postharvest Biology and Technology
  52(3),pp. 288-293
  44
  26Ethylene production, senescence and ethylene sensitivity of Dendrobium 'Pompadour' flowers following pollinationKetsa S., Rugkong A.2000Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  75(2),pp. 149-153
  43
  27Phenolic metabolism and lignin synthesis in damaged pericarp of mangosteen fruit after impactBunsiri A., Ketsa S., Paull R.E.2003Postharvest Biology and Technology
  29(1),pp. 61-71
  40
  28Physiological and biochemical changes during banana ripening and finger dropImsabai W., Ketsa S., Van Doorn W.2006Postharvest Biology and Technology
  39(2),pp. 211-216
  39
  29Effect of temperature on softening and the activities of polygalacturonase and pectinesterase in durian fruitImsabai W., Ketsa S., Van Doorn W.2002Postharvest Biology and Technology
  26(3),pp. 347-351
  38
  30The durian: Botany, horticulture, and utilizationKetsa S., Ketsa S., Wisutiamonkul A., Palapol Y., Paull R.E.2019Horticultural Reviews
  ,pp. 125-211
  38
  31Firmness, pectin components and cell wall hydrolases of mango fruit following low-temperature stressKetsa S., Chidtragool S., Klein J., Lurie S.1999Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  74(6),pp. 685-689
  37
  32Physiological changes during postharvest ripening of durian fruit (Durio zibethinus murray)Ketsa S., Daengkanit T.1998Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  73(5),pp. 575-577
  36
  33Effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on storage life of durian fruitAmornputti S., Ketsa S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.G.2014Postharvest Biology and Technology
  97,pp. 111-114
  35
  34Effect of aminooxyacetic acid and sugars on the vase life of Dendrobium flowersRattanawisalanon C., Ketsa S., Van Doorn W.2003Postharvest Biology and Technology
  29(1),pp. 93-100
  35
  35Carotenoid accumulation in durian (Durio zibethinus) fruit is affected by ethylene via modulation of carotenoid pathway gene expressionWisutiamonkul A., Ampomah-Dwamena C., Allan A., Allan A., Ketsa S., Ketsa S.2017Plant Physiology and Biochemistry
  115,pp. 308-319
  33
  36The effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on expression of ethylene receptor genes in durian pulp during ripeningThongkum M., Imsabai W., Burns P., McAtee P., Schaffer R., Allan A., Allan A., Ketsa S., Ketsa S.2018Plant Physiology and Biochemistry
  125,pp. 232-238
  33
  37Protein degradation and peptidase activity during petal senescence in Dendrobium cv. Khao SananLerslerwong L., Ketsa S., van Doorn W.2009Postharvest Biology and Technology
  52(1),pp. 84-90
  32
  38Chilling injury in mango fruit peel: Cultivar differences are related to the activity of phenylalanine ammonia lyaseChidtragool S., Ketsa S., Ketsa S., Ketsa S., Bowen J., Ferguson I., Van Doorn W.2011Postharvest Biology and Technology
  62(1),pp. 59-63
  32
  39Apparent synergism between the positive effects of 1-MCP and modified atmosphere on storage life of banana fruitKetsa S., Ketsa S., Wisutiamonkul A., van Doorn W.2013Postharvest Biology and Technology
  85,pp. 173-178
  31
  40Temperature effects on peel spotting in 'Sucrier' banana fruitTrakulnaleumsai C., Ketsa S., Van Doorn W.2006Postharvest Biology and Technology
  39(3),pp. 285-290
  31
  41Carotenoids in durian fruit pulp during growth and postharvest ripeningWisutiamonkul A., Promdang S., Ketsa S., Ketsa S., Van Doorn W.2015Food Chemistry
  180,pp. 301-305
  30
  42Carotenoid accumulation and gene expression during durian (Durio zibethinus) fruit growth and ripeningWisutiamonkul A., Ampomah-Dwamena C., Allan A., Allan A., Ketsa S., Ketsa S.2017Scientia Horticulturae
  220,pp. 233-242
  30
  43Expression of expansin genes in the pulp and the dehiscence zone of ripening durian (Durio zibethinus) fruitPalapol Y., Kunyamee S., Thongkhum M., Ketsa S., Ketsa S., Ketsa S., Ferguson I., van Doorn W.2015Journal of Plant Physiology
  182,pp. 33-39
  30
  441-Methylcyclopropene (1-MCP) inhibits ethylene production of durian fruit which is correlated with a decrease in ACC oxidase activity in the peelAmornputti S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2016Postharvest Biology and Technology
  114,pp. 69-75
  30
  45Mode of action of AgNO3 in maximizing vase life of Dendrobium 'Pompadour' flowersKetsa S., Piyasaengthong Y., Prathuangwong S.1995Postharvest Biology and Technology
  5(1-2),pp. 109-117
  30
  46Mangosteen (Garcinia mangostana L.)Ketsa S., Paull R.E.2011Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruits
  4
  29
  47High oxygen levels promote peel spotting in banana fruitManeenuam T., Ketsa S., van Doorn W.2007Postharvest Biology and Technology
  43(1),pp. 128-132
  28
  48The relationship between 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid content in pollinia, ethylene production and senescence of pollinated Dendrobium orchid flowersKetsa S., Luangsuwalai K.1996Postharvest Biology and Technology
  8(1),pp. 57-64
  28
  49Peel enzymatic activity and colour changes in ripening mango fruitKetsa S., Phakawatmongkol W., Subhadrabhandhu S.1999Journal of Plant Physiology
  154(3),pp. 363-366
  26
  50Senescence of Dendrobium 'Pompadour' flowers following pollinationKetsa S., Rugkong A.1999Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  74(5),pp. 608-613
  26
  51Effect of heat curing on antifungal activities of anise oil and garlic oil against Aspergillus niger on rubberwoodMatan N., Matan N., Ketsa S., Ketsa S.2012International Biodeterioration and Biodegradation
  75,pp. 150-157
  26
  52Chilling injury in Dendrobium inflorescences is alleviated by 1-MCP treatmentPhetsirikoon S., Ketsa S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2012Postharvest Biology and Technology
  67,pp. 144-153
  25
  53Role of ethylene in the lack of floral opening and in petal blackening of cut lotus (Nelumbo nucifera) flowersImsabai W., Ketsa S., van Doorn W.2010Postharvest Biology and Technology
  58(1),pp. 57-64
  25
  54Chilling injury in mangosteen fruitChoehom R., Ketsa S., Van Doorn W.2003Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  78(4),pp. 559-562
  25
  55Prestorage heat treatment and poststorage quality of mango fruitKetsa S., Chidtragool S., Lurie S.2000HortScience
  35(2),pp. 247-249
  24
  56The effect of humidity on ripening of duriansKetsa S., Pangkool S.1994Postharvest Biology and Technology
  4(1-2),pp. 159-165
  20
  57Ethylene-induced water soaking in Dendrobium floral buds, accompanied by increased lipoxygenase and phospholipase D (PLD) activity and expression of a PLD geneSirikesorn L., Imsabai W., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2015Postharvest Biology and Technology
  108,pp. 48-53
  19
  58Effect of surface coating on ripening and early peel spotting in ‘sucrier’ banana (Musa acuminata)Promyou S., Ketsa S., Van Doorn W.2007New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science
  35(2),pp. 259-265
  18
  59Increased hydrolase gene expression and hydrolase activity in the abscission zone involved in chilling-induced abscission of Dendrobium flowersPhetsirikoon S., Paull R., Chen N., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2016Postharvest Biology and Technology
  117,pp. 217-229
  18
  60Do plastids in Dendrobium cv. Lucky Duan petals function similar to autophagosomes and autolysosomes?Van Doorn W., Kirasak K., Sonong A., Srihiran Y., Van Lent J., Ketsa S., Ketsa S.2011Autophagy
  7(6),pp. 584-597
  18
  61Low temperature-induced water-soaking of Dendrobium inflorescences: Relation with phospholipase D activity, thiobarbaturic-acid-staining membrane degradation products, and membrane fatty acid compositionSirikesorn L., Ketsa S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.G.2013Postharvest Biology and Technology
  80,pp. 47-55
  17
  62Effects of relative humidity on banana fruit dropSaengpook C., Ketsa S., van Doorn W.2007Postharvest Biology and Technology
  45(1),pp. 151-154
  17
  63Some physical and biochemical characteristics of damaged pericarp of mangosteen fruit after impactKetsa S., Koolpluksee M.1993Postharvest Biology and Technology
  2(3),pp. 209-215
  17
  64Senescence of diploid and tetraploid cut inflorescences of Dendrobium 'Caesar'Ketsa S., Uthairatanakij A., Prayurawong A.2001Scientia Horticulturae
  91(1-2),pp. 133-141
  17
  65Sucrose feeding of Cut Dendrobium inflorescences promotes bud opening, inhibits abscission of open flowers, and delays tepal senescencePattaravayo R., Pattaravayo R., Ketsa S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.G.2013Postharvest Biology and Technology
  77,pp. 7-10
  17
  66Ethylene production and post-pollination development in Dendrobium flowers treated with foreign pollenKetsa S., Bunya-Atichart K., Van Doorn W.G.2001Australian Journal of Plant Physiology
  28(5),pp. 409-415
  16
  67Durian—Durio zibethinusKetsa S.2018Exotic Fruits Reference Guide
  ,pp. 169-180
  16
  68Auxin is required for pollination-induced ovary growth in Dendrobium orchidsKetsa S., Wisutiamonkul A., Van Doorn W.2006Functional Plant Biology
  33(9),pp. 887-892
  15
  69Vesicles between plasma membrane and cell wall prior to visible senescence of Iris and Dendrobium flowersKamdee C., Kamdee C., Kirasak K., Kirasak K., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2015Journal of Plant Physiology
  188,pp. 37-43
  14
  70Characterization and differential expression of ethylene receptor genes during fruit development and dehiscence of durian (Durio zibethinus)Thongkum M., McAtee P., Schaffer R., Allan A., Allan A., Ketsa S., Ketsa S.2018Scientia Horticulturae
  240,pp. 623-630
  14
  71The effect of temperature and humidity on the ripening of durian fruitsKetsa S., Pangkool S.1995Journal of Horticultural Science
  70(5),pp. 827-831
  13
  72Increased activities of phenyalanine ammonia lyase, peroxidase, and cinnamyl alcohol dehydrogenase in relation to pericarp hardening after physical impact in mangosteen (Garcinia mangostana L.)Bunsiri A., Paull R., Ketsa S., Ketsa S.2012Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  87(3),pp. 231-236
  13
  73Endogenous auxin regulates the sensitivity of Dendrobium (cv. Miss Teen) flower pedicel abscission to ethyleneRungruchkanont K., Ketsa S., Chatchawankanphanich O., Van Doorn W.2007Functional Plant Biology
  34(10),pp. 885-894
  12
  74The harvest period of mangosteen fruit can be extended by chemical control of ripening-A proof of concept studyLerslerwong L., Lerslerwong L., Rugkong A., Rugkong A., Imsabai W., Imsabai W., Ketsa S., Ketsa S.2013Scientia Horticulturae
  157,pp. 13-18
  12
  75Softening of durian cultivarsKetsa S., Daengkanit T.1999Journal of Plant Physiology
  154(3),pp. 408-411
  12
  76Ethylene-regulated hastening of perianth senescence after pollination in Dendrobium flowers is not due to an increase in perianth ethylene productionLuangsuwalai K., Ketsa S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2011Postharvest Biology and Technology
  62(3),pp. 338-341
  12
  77Lack of visible post-pollination effects in pollen grains of two Dendrobium cultivars: Relationship with pollinia ACC, pollen germination, and pollen tube growthLuangsuwalai K., Ketsa S., Wisutiamonkul A., Van Doorn W.2008Functional Plant Biology
  35(2),pp. 152-158
  11
  78Endogenous ethylene regulates accumulation of α- and β-carotene in the pulp of harvested durian fruitWisutiamonkul A., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2015Postharvest Biology and Technology
  110,pp. 18-23
  11
  79The role of ethylene in enhancing the initial ovary growth of Dendrobium 'Pompadour' following pollinationKetsa S., Rugkong A.2000Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  75(4),pp. 451-454
  11
  80Ethylene-sensitive and ethylene-insensitive abscission in Dendrobium: Correlation with polygalacturonase activityBunya-atichart K., Bunya-atichart K., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2011Postharvest Biology and Technology
  60(1),pp. 71-74
  11
  81Macroautophagy and microautophagy in relation to vacuole formation in mesophyll cells of Dendrobium tepalsvan Doorn W., Kirasak K., Ketsa S., Ketsa S.2015Journal of Plant Physiology
  177,pp. 67-73
  10
  82Do mitochondria in Dendrobium petal mesophyll cells form vacuole-like vesicles?Kirasak K., Kirasak K., Ketsa S., Imsabai W., van Doorn W.2010Protoplasma
  241(1),pp. 51-61
  10
  83Effect of aminooxyacetic acid and sucrose on vase life of cut rosesKetsa S., Narkbua N.2001Acta Horticulturae
  543,pp. 227-234
  10
  84High floral bud abscission and lack of open flower abscission in Dendrobium cv. Miss Teen: Rapid reduction of ethylene sensitivity in the abscission zoneBunya-Atichart K., Ketsa S., Van Doorn W.2006Functional Plant Biology
  33(6),pp. 539-546
  9
  85Amorphous areas in the cytoplasm of Dendrobium tepal cells: Production through organelle degradation and destruction through macroautophagy?Van Doorn W., Kirasak K., Kirasak K., Ketsa S., Ketsa S.2013Autophagy
  9(8),pp. 1159-1166
  7
  86Enhanced inhibition of Aspergillus niger on sedge (Lepironia articulata) treated with heat-cured lime oilMatan N., Matan N., Ketsa S., Ketsa S.2013Journal of Applied Microbiology
  115(2),pp. 376-381
  7
  87Seasonal changes in fruit quality of rambutans in retail markets in ThailandKetsa S., Klaewkasetkorn O., Kosittrakul M.1995Tropical Science
  35(3),pp. 240-244
  6
  88Cultivar difference in sensitivity to chilling injury of anthurium flowers (Anthurium andraeanum) during low temperature storagePromyou S., Ketsa S.2014Acta Horticulturae
  1025,pp. 179-186
  6
  89Changes in pectic substances and cell wall hydrolase enzymes of mangosteen (Garcinia mangostana) fruit during storageNoichinda S., Bodhipadma K., Singkhornart S., Ketsa S.2007New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science
  35(2),pp. 229-233
  6
  90Changes in softening enzymes of durian fruit ripeningKetsa S., Daengkanit T.1998Acta Horticulturae
  464,pp. 451-454
  6
  91Pollination-Induced Changes in the Morphology and Physiology of Dendrobium Orchid Flowers Prior to Fertilization: The Roles of Ethylene and Auxinvan Doorn W.G., Ketsa S., Ketsa S.2021Horticultural Reviews, Volume 48
  ,pp. 1-36
  6
  92Pollinia-borne chemicals that induce early postpollination effects in Dendrobium flowers move rapidly into agar blocks and include ACC and compounds with auxin activityPromyou S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2014Journal of Plant Physiology
  171(18),pp. 1782-1786
  5
  93Effect of precooling and ethylene absorbent on the quality of Dendrobium 'pompadour' flowersKetsa S., Imsabai W., Van Doorn W.2005Acta Horticulturae
  669,pp. 367-372
  5
  94The transcript abundance of an expansin gene in ripe sapodilla (Manilkara zapota) fruit is negatively regulated by ethyleneKunyamee S., Ketsa S., Imsabai W., Van Doorn W.2008Functional Plant Biology
  35(12),pp. 1205-1211
  5
  951-MCP partially alleviates dehydration-induced abscission in cut leaves of the fern Nephrolepis cordifoliaBanthoengsuk S., Ketsa S., Ketsa S., van Doorn W.2011Postharvest Biology and Technology
  59(3),pp. 253-257
  4
  96Characteristics of ripe papaya stored at low temperatureWongs-Aree C., Jitareerat P., Ketsa S.2007Acta Horticulturae
  738,pp. 183-188
  4
  97Changes of phenolic content and activities of phenylalanine ammonia lyase and polyphenol oxidase in relation to discoloration of mango fruit during low temperature storageKetsa S., Chidtragool S.2005Acta Horticulturae
  687,pp. 343-346
  4
  98Gene expression of cell-wall degrading enzymes in sapodilla (Manilkara zapota) fruitKunyamee S., Ketsa S., Van Doorn W.G.2010ScienceAsia
  36(1),pp. 18-25
  4
  99Anthocyanin accumulation and differential gene expression in wild-type and mutant Syzygium malaccense fruits during their growth and ripeningKotepong P., Kotepong P., Paull R.E., Ketsa S., Ketsa S.2019Biologia Plantarum
  63,pp. 710-720
  3
  100Effect of sodium dichloroisocyanurate and sucrose on vase life of cut rosesKetsa S., Dadaung S.2007Acta Horticulturae
  751,pp. 465-472
  3
  101Effect of holding solutions on vase life of cut miniature rosesKetsa S., Chinprayoon S.2007Acta Horticulturae
  751,pp. 459-464
  3
  102Firmness and cell wall hydrolase activities in heat-treated durian fruitKetsa S., Imsabai W., Van Doorn W.2003Acta Horticulturae
  599,pp. 535-540
  3
  103Cultivar difference in peel blackening of banana (Musa spp.) fruit during low temperature storagePromyou S., Ketsa S.2010Acta Horticulturae
  879,pp. 393-400
  3
  104Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvestKetsa S., Karunsatitchai A.2010Acta Horticulturae
  877,pp. 1729-1734
  3
  105Additional effect of 1-MCP and modified atmosphere packaging (MAP) on the storage life of banana fruitKetsa S.2010Acta Horticulturae
  880,pp. 353-360
  3
  106Effect of 1-MCP on senescence of dendrobium flowers in simulated shipment for exportKetsa S., Uthaichay N.2012Acta Horticulturae
  945,pp. 375-380
  2
  107Effect of low temperature on physiological and biochemical changes in Java apple 'Thabthimchan'Imsabai W., Somsuan W., Ketsa S.2015Acta Horticulturae
  1079,pp. 243-248
  2
  108Browning of baby corn after harvestMeenaphan A., Ketsa S.2003Acta Horticulturae
  628,pp. 569-574
  2
  109Modified atmosphere reduces chilling injury of mango fruit during low temperature storageChidtragool S., Ketsa S.2013Acta Horticulturae
  992,pp. 513-520
  2
  110Pollen germination, early pollen tube growth and ovary development of Dendrobium orchid: Dependence on auxin and ethyleneWisutiamonkul A., Luangsuwalai K., van Doorn W.G., Ketsa S., Ketsa S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 399-408
  2
  111Differential expression of ethylene biosynthetic and receptor genes in pollination-induced senescence of Dendrobium flowersThanomchit K., Imsabai W., Burns P., McAtee P.A., Schaffer R.J., Schaffer R.J., Allan A.C., Allan A.C., Ketsa S., Ketsa S.2022Plant Physiology and Biochemistry
  188,pp. 38-46
  2
  112Postharvest Physiological Disorders of Banana Fruit: Finger Drop, Senescent Spotting, and Chilling InjuryKetsa S., Ketsa S., Wisutiamonkul A.2022Horticultural Reviews
  49,pp. 97-169
  2
  113The Dendrobium Orchid: Botany, horticulture, and utilizationKetsa S., Ketsa S., Warrington I.J.2023Crop Science
  2
  1141-MCP prevents ultrastructural changes in the organelles of Dendrobium petals that are induced by exogenous ethyleneKirasak K., Kunyamee S., Ketsa S., Ketsa S.2023Plant Physiology and Biochemistry
  200
  1
  115Influence of sucrose feeding on sugar metabolism and invertase activity in cut Dendrobium flowersChatbanyong R., Wisutiamonkul A., Ketsa S., Ketsa S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(5),pp. 1051-1058
  1
  1161-Methylcyclopropene inhibits ethylene production and post-pollination changes of Dendrobium flowersSukhotu R., Thanomchit K., Wisutiamonkul A., Paull R.E., Ketsa S., Ketsa S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(5),pp. 1059-1068
  1
  117Erratum: Auxin is required for pollination-induced ovary growth in Dendrobium orchids (Functional Plant Biology 33, 9 (887-892))Ketsa S., Wisutiamonkul A., Van Doorn W.2006Functional Plant Biology
  33(10),pp. 981
  1
  118Prolonging vase life of dendrobium flowers: The substitution of aluminum sulfate and cobalt chloride for silver nitrate in holding solutionKetsa S., Kosonmethakul N.2001Acta Horticulturae
  543,pp. 43-46
  1
  119Ethylene induction of chlorophyll degradation in melinjo (Gnetum gnemon L.) leaves: Lack of correlation with chlorophyllase, chlorophyll peroxidase and chlorophyll oxidase activitiesBunya-Atichart K., Ketsa S.2014Philippine Agricultural Scientist
  97(3),pp. 229-235
  0
  120Carotenoid biosynthesis in durian pulpKetsa S., Ketsa S., Warrington I.J.2023Crop Science
  0
  121Ethylene regulates peel spotting in fruit of cv. Sucrier banana (Musa acuminata, AA Group): Dependence on ripening stageMongkolchaiyaphruek A., Wisutiamonkul A., Ketsa S., Ketsa S.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 117-124
  0