Search Result of "Infiltration"

About 44 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การหาวิธีที่เหมาะสมในการลดการรั่วซึมของน้ำในสระเก็บน้ำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Centrifuge Modeling of LNAPL Infiltration in Granular Soil with Containment

ผู้แต่ง:ImgKererat, C, ImgSasanakul, I, ImgDr.Suttisuk Soralump, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A study on moisture infiltration of subsoil in a slope due to tropical rainfall

ผู้แต่ง:ImgOhtsu, H., ImgHotta, Y., ImgDr.Suttisuk Soralump, Associate Professor, ImgNiimura, T.,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A study on characteristics of fine particle distribution at cut slope and fill slope comprising weathered granite

ผู้แต่ง:ImgOhtsu, H., ImgThirapong, P., ImgKitaoka, T., ImgIto, S., ImgYabe, M., ImgDr.Suttisuk Soralump, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Predictability of Philip and Kostiakov Infiltration Models under Inceptisols in the Humid Forest Zone, Nigeria)

ผู้เขียน:ImgEffiom Oku, ImgAmbrose Aiyelari

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Knowledge of the infiltration of water into a soil is very important for efficient soil and water management and conservation, especially when the water supply is through rainfall. For efficient irrigation water management, once field infiltration values are constant and the curve established for a particular soil, it is possible to determine during irrigation how long it will take to infiltrate a certain amount of water. Ring infiltrometer measurements were carried out at 10 m intervals down a 5% Inceptisol toposequence of 100 m length in a humid forest in southern Nigeria. The aim was to determine the infiltration capacity of the soil with slope positions and to fit the infiltration data into the Philip and Kostiakov infiltration models in order to quantify the hydrological behavior of the soil and the ability of these models to predict infiltration into the Inceptisols of a humid forest. The nonlinear least square procedure was employed to determine the parameters of the models—namely, the transmissivity and sorptivity of Philip’s model and the initial infiltration and the index of soil sorptivity reflecting the rate of declining infiltration capacity of Kostiakov’s model. The results indicated that the initial infiltration and cumulative infiltration ranged from 2.0 to 7.50 cm min-1 and from 84.90 to 555.20 cm after 6 h of elapsed time, respectively. The coefficient of determination was near unity indicating the models were a good fit for data and could be used to predict infiltration for the studied soil. Transmissivity values ranged from 0.14 to 1.29, putting the soil conductivity class between ‘very slow’ and ‘slow’. Sorptivity was very high with values in the range 1.20 to 8.08. The index of sorptivity of soil ranged from 0.65 to 0.88 indicating fairly high soil sorptivity and the initial infiltration of Kostiakov’s model ranged from 0.03 to 1.09. Goodness of fit was used to compare the measured and predicted infiltration values and showed that 10% and 50% disparities existed for initial infiltration and 30% and 70% disparities for cumulative infiltration under Philip’s and Kostiakov’s models, respectively. It can be deduced that Philip’ s model was more suitable than Kostiakov’s model for predicting water infiltration in Inceptisols of the humid forest zone of Nigeria.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 4, Jul 11 - Aug 11, Page 594 - 602 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย)

หัวเรื่อง:การหาวิธีที่เหมาะสมในการลดการรั่วซึมของน้ำในสระเก็บน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ต่อสมรรถนะการซึมน้ำ ผ่านผิวดิน บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำ ห้วยหินดาด จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgพีรชัย กุลชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาสภาวะความชุ่มชื้นดินวิกฤตที่เกิดน้ำท่วม-ดินถล่มสูง ด้วยลักษณะการซึมผ่านผิวดินของน้ำในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดิน ของพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgรุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Mechanisms of longitudinal cracks along pavement shoulder in central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Apiniti Jotisankasa, Associate Professor, ImgVadhanabhuti, B., ImgLousuphap, K., ImgSawangsuriya, A.,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Development of Rubber Artifacts via SVM Rapid Prototyping

ผู้แต่ง:ImgSaranrat Akkakarn, ImgDr.Pisut Koomsap , ImgDr.Thittikorn Phattanaphibul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของกิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์ต่อพรรณพืชและการซาบซึมน้ำในดิน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgก่อเกียรติ ฉัตรศิริวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงการอัดแน่นของดินในไร่อ้อย

ผู้เขียน:Imgราวุฒิ น่วมปฐม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123