ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2024

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (45 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (45 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (45 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2024

Publish Year International Journal 15
2024 exWanakorn Prayoonwet, exRyosuke Koshimizu, exMitsuhiko Ozaki, exYasuhiko Sato, exTidarut Jirawattanasomkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "Shear strength prediction for RC beams without shear reinforcement by neural network incorporated with mechanical interpretations", Engineering Structures, ปีที่ 298, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 117065
2024 inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exKheaw-on, T., "Effect of crystalline waterproofing materials on corrosion potential of steel in concrete", Innovative Infrastructure Solutions, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exKanogwan Tohdee, exSurat Semmad, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exBunjerd Jongsomjit, exThotsaporn Somsiripan, exAsadullah, "Sustainable adsorption of methylene blue onto biochar-based adsorbents derived from oil palm empty fruit branch: Performance and reusability analysis", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 101755(1-11)
2024 exKaewsawang, S., inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, "Effect of bolt-tightening torques of couplers on load capacities of tube–coupler scaffolds", Journal of Constructional Steel Research, ปีที่ 214, มีนาคม 2024
2024 exPratama, G.A.P., inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "INVESTIGATION OF DIFFERENTIAL SETTLEMENT OF PAGODA FOUNDATION USING 3D FINITE ELEMENT METHOD", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 26, ฉบับที่ 113, มกราคม 2024, หน้า 10-18
2024 exThaue, W., exIwanami, M., exNakayama, K., inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "Influence of acetic acid treatment on microstructure of interfacial transition zone and performance of recycled aggregate concrete", Construction and Building Materials, ปีที่ 417, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exศิวกร ชื่นศิริ, inดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, อาจารย์, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exวสุธร สิริยากร, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Implementation of Adaptive Network-based Fuzzy Inference for Hybrid Ground Source Heat Pump", IEEE Access, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 21052-20169
2024 exRen, D., inดร.ปัญญาวุธ จิรดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWaghmare, D., exNagai, K., "Meso-scale simulation of moisture transport in concrete during wet-dry cycles using 3D RBSM conduit model with variable diffusion model", Cement and Concrete Composites, ปีที่ 149, พฤษภาคม 2024
2024 exนางสาวแพร สุวรรณวิทยา, inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, "Effect of elevated temperature exposure on the flexural behavior of steel–polypropylene hybrid fiber-reinforced concrete", Materials and Structures/Materiaux et Constructions, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, เมษายน 2024
2024 exWu, T., exAkiyama, M., exLim, S., exWu, L., exXu, Z., inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exFrangopol, D.M., exChen, W., "Effects of spatial corrosion distribution and prestressing levels on the structural performance of deteriorated PC beams", Construction and Building Materials, ปีที่ 421, มีนาคม 2024
2024 exEkkachai Yooprasertchai, exPragasit Juntanalikit, exTidarut Jirawattanasomkul, exอ.ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, "Cyclic performance of non-ductile reinforced concrete columns retrofitted by partial steel plate jacketing:Experiment and numerical analysis", Structural Concrete, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024
2024 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exW. Praphatsorn, exV. Siriyakorn, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exI. Janthong, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Sawangsuriya, exP. Jitareekul, "Development of IoT Slope Monitoring System and its Applications for Kratu-Patong Road Landslide in Phuket, Thailand", Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 74-83
2024 inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exPraphatsorn, W, exShrestha, A.,, exCheento, S, exPramusandi, S, ex Chaisri, P, exInazumi, S, "Field evaluation of moisture-suction regime and modulus of geosynthetic-reinforced soil wall with geo-composite side-drain", Geotextiles and Geomembranes, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2024, หน้า 860-873
2024 exChao, K.C., exShah, F., inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the Impact of Having of Expansive Clay Core on the Stability of an Earth Dam", Geotechnical Engineering, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 24-33
2024 exArslan Qayyum Khan, exMuhammad Huzaifa Naveed, exMuhammad Dawood Rasheed, inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, "Prediction of Stress–Strain Behavior of PET FRP-Confined ConcreteUsing Machine Learning Models", Arabian Journal for Science and Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024
Publish Year National Journal 5
2024 exว่าที่ร้อยตรีพนธกร อ่อนละมัย , inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์จัดกลุ่มตามลำดับชั้นและแยกประเภทสถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2024
2024 exนายพงศ์ธร หงษา, inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบการจัดการจ่ายนํ้าประปาเพื่อรองรับกับความต้องการใช้นํ้าในอนาคตของพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก", Engineering and Technology Horizon, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 1-12
2024 exศศิประภา ศรีพูนสุข, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสำคัญในการจัดลำดับรูปแบบการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 1-11
2024 exพรรัตน์ คงเกลี้ยง, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าโดยพิจารณาการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 1-10
2024 exทวิปรัชญ์ เหม่ชัยภูมิ, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองลอจิตสำหรับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางและการประยกต์ใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออก", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2024 exชานน โตโพธิ์ไทย, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีรถบัสรับส่งสาธารณะไร้คนขับ (Autonomous Shuttles Bus) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exวีรวัฒน์ นิลประพันธุ์, inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exณภัทร เมฆวรวุฒิ, exณัฏฐ์อัฐกัฐ ตันติจิรสกุล, exศุภณัฐ เจนไตรชาญ, exรศ.ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์, "การประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนตต์แบบสามมิติ", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (ACC18), 25 - 27 มกราคม 2024, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2024 exปิยพนธ์ คงทอง, inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exภูมิพัฒน์ เดชชัย, exภูริวัจน์ แสงแก้ว, exรศ.ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์, "การประเมินและตรวจสอบกำลังรับแรงดัดของโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก: กรณีศึกษาสะพานเก่าแก่อายุ 80 ปี", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (ACC18), 25 - 27 มกราคม 2024, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2024 exกันทราย พิทักษ์สาลี, inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exกษิดิษ แสงสุวรรณนุกุล , exกิติเมศวร์ หิรัญเลิศฤทธิ์, exรศ.ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์, "การประเมินโครงสร้างคานบ่าในสะพานกลับรถ", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (ACC18), 25 - 27 มกราคม 2024, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022202120192016 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=05]