ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Air ConditioningApplied MechanicsAtomic force microscopeautomotive active suspensionAuxiliary holebacksteppingBernouli equationBoundary Layer TransitionCambodiaCatalytic ConvertercavitationCFDCoalCombustioncommand shapingComposite materialscomputational fluid dynamics (CFD)computer simulationControldesignDiamond turningDiesel dual fuelDiesel fuel reductionDiesel Particulate FilterDiesel-Dual-Fuel EngineDirect InjectionDual fuelelectrohydraulic systemEmissionsEnergy ConservationEngineering EducationExperimental testFEAFEMFinite elementFinite Element Analysisfire protectionFire Pumpfire pump installationFlexible jointflexible systemfluid powerfluid-structure interactionFormabilityFuzzy LogicGasifierHeat TransferHollow-shape MoldHVAChydraulic calculationHydrothermal treatmentInput shapingInternal Combustion EnginesInverted PendulumKnowledge ManagementLarge eddy simulationLayered ManufacturingLiquid CrystalsMachine designManufacturingMathematical modelingModel referenceNatural GasNC incremental formingPaper sludgeParameter identificationPerformancepole-assignment controlquantitative feedbackquantitative feedback theoryRapid PrototypingRapid ToolingRefrigerationreverse engineeringSimulationstate-space modelingstructured lightsystem analysisturbulence modelingTurbulence ModelsTurbulent spotVentilationvibration reductionwater sprayกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพก๊าซชีวมวลก๊าซธรรมชาติการออกแบบขยะเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเทอร์มออะคูสติกปัตตานีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานไฟไนต์เอลิเมนต์แม่พิมพ์โรงงานสีเขียวสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Executives

รองคณบดี

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ

E-Mail: fengpsw@ku.ac.th

Tel.: 0816993539

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์

E-Mail: fengpap@ku.ac.th Tel.027970999 ต่อ 1856


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 40 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 190 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 158 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)
 • ทุนนอก 315 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 274 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 787 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 339 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 448 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 135 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 118 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)