รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2017

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

49

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Effect of ShotPeening on Thermal Residual Stress around the Singular Point of CuLow Alloy Rail Steel in Welded Joints", Best Paper Award, , ICMSE2017 Committee, Jun 17 2017

แสดงความคิดเห็น

(0)