Person Image

  Education

  • วศ.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • Engineering Mechanics, Clemson University, สหรัฐอเมริกา, 2542
  • D.Eng Civil Engineering, Clemson University, สหรัฐอเมริกา, 2548

  Expertise Cloud

  AccuracyAcoustic EmissionAcoustic parametersacousticsClamping ForceClamping MomentCoulomb dampingDefectDeformation measurementDigital Image CorrelationDiscontinuous GalerkinDisplacement DICElasticityExperimental stress analysis Experimental Stress Analysis, Moire Interferometry, Digital Image CorrelationFatigue Crack Propagationfinite elementFinite Element Analysis, Time Discontinuous Galerkin Method, Finite Element Based Fatigue AnalysisFinite Element MethodFinite element modelingFirst-order parabolic problemFlash-butt weldingFull-filed measurementGalerkin finite element methodHighorder accurate time stepping schemesHygroelasticHygroexpansionhyperbolic systemsimage matchingInverse ProblemInverse Problem, Identification of Material ParametersJunction measuring displacementMeasuring strainmeshless methodMetallic insertMicromechanical modelmulti-corrector algorithmmulti-pass iterativeNeural NetworkNonlinear vibrationOptical methodParameter IdentificationPoisson’s ratio DICPredictorRailRandom speckle imageSandwich structuresscale Invariant features transformSIFTspacetimeSquirrel Cage BlowerThai-Lao friendship bridgeThermal Diffusivitytime-discontinuous GalerkinTime-integration methods.wavesWood fibresYoung’s Modulus DICการขจัด การจำลองสมาชิกจำกัดการถ่ายภาพลายจุดแบบสุ่มการประมวลผลภาพการแพร่ทางความร้อนการวัดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการวัดทั่วทั้งพื้นที่ของวัสดุการวัดแบบทั่วทั้งพื้นผิวการวิเคราะห์กาเลอร์คินความเค้นเฉือนความเค้นตั้งฉากความเครียดความแม่นยำคอมพิวเตอร์วิทัศน์คุณวุฒิวิชาชีพโครงสร้างแซนด์วิชดิจิทัลอิมเมจคอร์รีเลชั่นตัวประสานตัวสอดแทรกโลหะประตูกั้นชานชาลาปัญหาผกผัน (Inverse Problems)พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562พรีดิกเตอร์พาราโบลิคไฟไนต์เอลิเมนต์มัลติ-คอเร็กเตอร์มาตรฐานอาชีพรถไฟฟ้าระยะรองรับลักษณะเฉพาะของวัสดุวิธีการไฟไนอิลิเมนต์ (Finite Eวิธีเมชเลสวิธีสมาชิกจำกัดสหสัมพันธ์ภาพดิจิทัล (Digitalอัลกอลิทึมเฮลิคอปเตอร์

  Interest

  Finite Element Analysis, Time Discontinuous Galerkin Method, Finite Element Based Fatigue Analysis, Experimental Stress Analysis, Moire Interferometry, Digital Image Correlation, Inverse Problem, Identification of Material Parameters

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ต.ค. 2561 - ต.ค. 2565 หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ต.ค. 2557 - ต.ค. 2561 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ส.ค. 2549 - ต.ค. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง E5402/11 ชั้น 4 อาคารตึก 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Hybrid method for determination of thermal diffusivity of liquid flowing in a pipeSaengswarng S., Khunthong P.2013Journal of Thermal Science and Technology
  8(1),pp. 281-293
  0