โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2020

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 0 0 0 0
2020 การวัด PM ของรถยนต์จากแหล่งที่ไม่ใช่ไอเสีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบทำนายเส้นทางการบินและความน่าจะเป็นของเส้นทางการบินของอากาศยานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลตำแหน่งอากาศยานจากระบบออฟโทรนิคส์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การใช้เนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีและการสะท้อนเชิงสเปกตรัมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาไบโอชาร์และไฮโดรชาร์จากชานอ้อยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการอุ้มน้ำและอินทรีย์วัตถุในดิน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อการคาดคะเนและการจัดการสุขภาพของเครื่องโม่หยาบวัตถุดิบ ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในเครือเบทาโกร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การวิจัยและพัฒนาการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมของยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก: กรณีศึกษาของระบบสายพานรถถังขนาดเบา 32 คอมมานโด สติงเรย์ และรถสายพานลำเลียงพลแบบ เอ็ม 113 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ระบบเฝ้าระวังการใช้งานและคาดคะเนสภาพสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถหัวลาก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการวิธีการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายคอนโวลูชันสำหรับงานรู้จำหลายแบบ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การปรับปรุงเครือข่ายนิวรัลแบบคอนโวลูชันขนาดเล็กด้วยการแทนที่โมสถาปัตยกรรมไมโครสำหรับการรู้จำใบหน้า ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การสร้างเครือข่ายนิวรัลแบบคอนโวลูชันสำหรับจำแนกการแสดงออกทางสีหน้า หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาอุปกรณ์/ระบบทำความเย็นและอุปกรณ์/ระบบดัดแปลงบรรยากาศเพื่อการขนส่งกระจายสินค้า ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2020 การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช ระยะที่ 2 แบบพาสซีฟ (ขยายเวลา) หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การวัดพื้นผิวของวัตถุขนาดนาโนด้วย atomic force microscope โดยใช้โครงข่ายประสาท หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การควบคุมตู้เรือนกระจกสำหรับการเกษตรอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้ง หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การควบคุมชั้นชิดผิวของการไหลของอากาศ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)