การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2019

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152008 >>

แสดงความคิดเห็น

(0)