ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2020 inนายสุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Influence of Resonance on the Performance of Semi-Active Flapping Propulsor", Ship Technology Research, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2020, หน้า 51-60
2020 exThanathorn Hempijid, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of heat sink inlet and outlet flow direction on heat transfer performance", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มกราคม 2020
2020 exบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fiber extraction and energy recovery from Cocos nucifera Linn mesocarp residues employing steam explosion and anaerobic digestion", Industrial Crops and Products, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 112180-1-11
2020 inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางกฤติยา พาอิ่ม, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Joint Assembly Geometric Errors Affecting End-Effector for Six-Axis Robots", Robotics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-13
2020 exNaphat Nopsanti, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "A numerical simulation of spontaneous ignition of bagasse", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 27-35

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 exภัคพล ทรงโยธิน, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์, "Reduced-Order Thermal Model for Large-Format Li-Ion Pouch Cells Based on Pad? Approximation Method", 2019-2020 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE), 4 มีนาคม 2020, โตเกียว ญี่ปุ่น

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=02]

แสดงความคิดเห็น

(0)