Person Image

  Education

  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • D.Eng. (Biotechnology and Life Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2547

  Expertise Cloud

  BenzoxazinebioplasticbiopolymerscrystallizationelectrospinningElectrosprayEnrofloxacinenvironmentally friendly foamester compoundFilmsfiltrationFlexibilityFTIRgraft copolymersGrafting (chemical)greenHydroponic planting cup/pothysteresis behaviorinclusion chemistryIon sensingIonsmechanical propertiesmicrostructureNanofibrousNanotechnologynatural rubberN-HydroxysuccinimideNMR techniquesNucleating agentPoly (lactic acid)Polylactic acidpolylactidePolymer blendStereocomplexthermoresponsive polymerTitrationTransition metal ionTransition metalsTransparencyVisible rangeWater-Soluble CarbodiimideZinc compoundsกระบวนการย่อยสลายกากมันสำปะหลังการดัดแปรทางเคมีการตกผลึกการปรับปรุงโครงสร้างของ Brominated LP-Wax โดยปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟการพิมพ์สามมิติการสังเคราะห์ PLLA แคปซูลนาโนโคพอลิเมอร์ไคโตซานเงินนาโนจลนพลศาสตร์ช่วงความถี่ไมโครเวฟชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบแผ่นพื้นตัวรับรู้ตัวเร่งปฎิกิริยาและการควบคุมขนาดตัวรองรับที่มีสัณฐานทรงกลมถาดเพาะกล้าถาดเพาะไฮโดรโปนิกส์ถุงเพาะชำเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชบรรจุภัณฑ์แบเรียมสตรอนเทียมไททาเนตเปลือกมะพร้าวอ่อนแป้งผลิตไฟฟ้าผลิตภัณฑ์พลาสติกปลอดจุลชีพพลาสติกชีวฐานพลาสติกชีวภาพพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพพลาสติกย่อยสลายได้พอลิบิวทิลีน ซัคซิเนตพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิด พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำว พลาสติไซเซอร์พอลิเอสเทอร์ฟิล์มคลุมดินโมเลกุลกลุ่มก้อนยางไฮบริดระบบนิเวศวัสดุขั้นสูงวัสดุภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวัสดุไฮบริดวัสดุไฮบริดไดอิเล็กทริกวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สเตอริโอคอมเพลกซ์สารมลพิษอนุพันธ์ไคโตซานอนุภาคนาโนอันตรกิริยาแบบอ่อนฮณ-PGAไฮโดรเจล

  Interest

  พอลิเมอร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Two different molecular conformations found in chitosan type II saltsLertworasirikul A., Tsue S., Noguchi K., Okuyama K., Ogawa K.2003Carbohydrate Research
  338(11),pp. 1229-1233
  33
  2Molecular and crystal structures of chitosan/HI type I salt determined by X-ray fiber diffractionLertworasirikul A., Yokoyama S., Noguchi K., Ogawa K., Okuyama K.2004Carbohydrate Research
  339(4),pp. 825-833
  30
  3Plausible molecular and crystal structures of chitosan/HI type II saltLertworasirikul A., Noguchi K., Ogawa K., Okuyama K.2004Carbohydrate Research
  339(4),pp. 835-843
  17
  4Carbaryl insecticide conjugation onto chitosan via iodochitosan and chitosan carbonyl imidazolide precursorsChirachanchai S., Lertworasirikul A., Tachaboonyakiat W.2001Carbohydrate Polymers
  46(1),pp. 19-27
  14
  5Preparation of flexible and transparent polylactic acids films by crystallization manipulationLertworasirikul A., Lertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2008Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry
  46(19),pp. 6489-6495
  8
  6Pomelo (Citrus maxima) peel-inspired property for development of eco-friendly loose-fill foamLooyrach J., Methacanon P., Gamonpilas C., Lekpittaya P., Lertworasirikul A.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 279-283
  6
  7A novel colorimetric sensing material, poly(γ-glutamic acid)-graft-3, 4-dihydro-3-(2′-ethyl hydroxyl)-6-ethyl-1,3,2H-benzoxazine (γ-PGA-graft-ethyl-Bx), for iron(III) ionsChoothong N., Kaewvilai A., Laobuthee A., Lertworasirikul A.2013Sains Malaysiana
  42(2),pp. 223-229
  3
  8Effect of poly(D-Lactic Acid)-co-polyethylene glycol on the crystallization of poly(L-lactic acid)Kaewlamyai P., Lertworasirikul A.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 283-289
  1
  9Crystallization behavior of poly(lactide) blended with glycerol esterLertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2005Polymer Preprints, Japan
  54(1),pp. 1971
  1
  10Effect of poly(hexamethylene succinamide) on crystallization of poly(L-lactic acid)Yueagyen P., Lertworasirikul A.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 302-307
  0
  11Study on Crystallization of Poly (lactic acid)/Poly (propylene succinate) BlendsYueagyen P., Lertworasirikul A.2018Materials Today: Proceedings
  5(3),pp. 9609-9614
  0
  12Investigation of synthesis parameters for modification of chitosan with enrofloxacinSrithongkham S., Sutcharee P., Lertworasirikul A.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 436-440
  0
  13Regulating surface wettability of PEO/PLLA composite electrospun nanofibrous membrane for liquid phase filtrationPoonsit L., Sunthornvarabhas J., Akira I., Lertworasirikul A.2014Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  9234
  0
  14Study on triclosan/cyclodextrin inclusion complex for natural rubber antibacterial agentSrithongkham S., Sokhuma W., Udomkusonsri P., Lertworasirikul A.2015Macromolecular Symposia
  354(1),pp. 42-47
  0
  15Development of a novel sensing material, poly(-glutaniic acid) grafted benzoxazine (-PGA-g-Bzx), for transition metal(II) ionsChoothong N., Kaewvilai A., Laobuthee A., Lertworasirikul A.20122012 International Conference on Enabling Science and Nanotechnology, ESciNano 2012 - Proceedings
  0
  16Investigation on thermoresponsive behavior of biodegradable poly(γ-glutamic acid)-graft-L-phenylalanine ethyl esterLertworasirikul A., Choothong N., Yoshida H., Matsusaki M., Kida T., Laobuthee A., Akashi M.2012Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry
  50(23),pp. 4823-4828
  0
  17Preparation of transparent and flexible polylactide films by the crystallization controlLertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2005Polymer Preprints, Japan
  54(2),pp. 5296-5297
  0