ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง
SPA
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง

SPA

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

Email: fengarl@ku.ac.th

Phone Number: 02-797-0999 ต่อ2128

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.พรทิพย์ เล็กพิทยา

Email: fengptlk@ku.ac.th

Phone Number: 029428555ต่อ2113

จารวี ลุยราช

 

 

พลอยระวี แก้วลำใย

 

 

ปนัดดา เยือกเย็น

 

 

พีรพัฒน์ เกลียวปวิธ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ดร. ปรารถนา คิ้วสุวรรณ

 

 

ดร. ภาณินี เชษฐ์ประยูร

 

 

ดร. อัญชนา พัฒนสุพงษ์

 

 

ศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย