ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ABC02
ABC02
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ABC02

ABC02

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

Email: fengsrsn@ku.ac.th

Phone Number: 029428555ต่อ2108

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

Email: fengapl@ku.ac.th

Phone Number: 0-2979-0999 ต่อ 2132

ผศ.อัมพิกา บันสิทธิ์

Email: fengakb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555

รศ.สมเจตน์ พัชรพันธ์

Email: fengsjpc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555

รศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

Email: fengddc@ku.ac.th

Phone Number: 029428555 ค่อ 2107

รศ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์

Email: fengnnpt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2797-0999 ต่อ 2106

รศ.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม

Email: fengppj@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428555 ext 2109

รศ.ปริญญา ฉกาจนโรดม

Email: fengpryc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2797-0999

ผศ.พรทิพย์ เล็กพิทยา

Email: fengptlk@ku.ac.th

Phone Number: 029428555ต่อ2113

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ

Email: fengppt@ku.ac.th

Phone Number: 029428555 ต่อ2115

รศ.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ

Email: fengrct@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555ต่อ2116

ผศ.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

Email: fengarl@ku.ac.th

Phone Number: 02-797-0999 ต่อ2128

รศ.อรทัย จงประทีป

Email: fengotj@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8555

รศ.อภิชาติ โรจนโรวรรณ

Email: fengacrw@ku.ac.th

Phone Number: 2130

ผศ.ยุรนันท์ หาญลำยวง

Email: fengynh@ku.ac.th

Phone Number: 0964451330

ผศ.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ

Email: fengksds@ku.ac.th

Phone Number: 027970999 ext. 2126

นางสาวศศิวิมล พุทธิรานนท์

Email: fengsmb@ku.ac.th

Phone Number: 02-797-0999 ต่อ 2111

ผศ.รติพร มั่นพรหม

Email: fengrtpm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2797-0999

นายธนวรรธก์ มีศักดิ์

Email: fengtwm@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8555 ext 2110

นายธเนศ ณ วิเชียร

 

 

บุษยมาศ เดชบำรุง