รางวัลคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

124

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

64

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

115

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2020 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ,inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ,inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Relationship between the Penetration Depth and NIR Absorbance of Distilled Water", Best Poster Award in NIR Related Topics, , ANS2020, Feb 15 2020
2020 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Inventory Management for Corrective Maintenance Spare Parts in a System with Different Failure Modes", บทความดีเยี่ยม, , งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (The 38th Industrial Engineering Network Conference 2020), May 7 2020

แสดงความคิดเห็น

(0)