ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2024

138

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

45

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

9

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

54

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (309 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (309 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (309 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2024

Publish Year International Journal 130
2024 exAmpansang, S., exSringam, S., exSomchuea, P., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exWattanakit, C., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exSohn, H., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Direct Conversion of Methane to Value-Added Hydrocarbons over Alumina-Supported Cobalt Modified by Alkaline Earth Catalysts", Topics in Catalysis, ปีที่ 67, ฉบับที่ 5-8, มีนาคม 2024, หน้า 39-408
2024 inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพีรพล ประสิทธิเมตต์, "Concept and development of IoT-based e-maintenance platform for demonstrated system", International Journal on Interactive Design and Manufacturing, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 275-295
2024 exWilawan Suathong, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "The shelf life and quality of green pea (Pisum sativum) sprouts duringstorage at different refrigerated temperatures and durations ofindirect-sunlight exposure", Postharvest Biology and Technology , ปีที่ 207, ฉบับที่ 112590, มกราคม 2024, หน้า 1-20
2024 exTaechaboonsermsak, D., exPrapainainar, C., inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exPerez-Page, M., exHassan-Naji, R., exJi, Z., exChen, J., exGuo, Z., exHolmes, S.M., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Calcium hydroxy phosphate-functionalized graphene oxide/Nafion composite membrane for direct methanol fuel cell", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 52, ฉบับที่ Part C, มกราคม 2024, หน้า 1093-1110
2024 exWiroonpochit, P., exSarilak, D., inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exChisti, Y., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Surfactants affect urea deproteinization and subsequent prevulcanization of natural rubber latex", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 311, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exWanakorn Prayoonwet, exRyosuke Koshimizu, exMitsuhiko Ozaki, exYasuhiko Sato, exTidarut Jirawattanasomkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "Shear strength prediction for RC beams without shear reinforcement by neural network incorporated with mechanical interpretations", Engineering Structures, ปีที่ 298, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 117065
2024 exSanhaporn Phachaipum, exChaiwat Prapainainar, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Proton-exchange polymer composite membrane of Nafion and microcrystalline cellulose for performance improvement of direct glycerol fuel cell", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 52, ฉบับที่ Part C, มกราคม 2024, หน้า 1111-1120
2024 exMay Su Khaing, exManunchaya Samala, exGary Guerra, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and mechanical testing of an adjustable posterior leaf spring ankle-foot orthosis for patients with drop foot", Prosthetics and Orthotics International, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 39-45
2024 exPattaweepaiboon, S., inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIamprasertkun, P., exPimphor, K., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDirayanti, D., inดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์, inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, รองศาสตราจารย์, "Upcycling electrode materials from spent single-use zinc-carbon/alkaline batteries into rechargeable lithium-ion battery application", Journal of Energy Storage, ปีที่ 76, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exAnchan Khankhuean, ex Kankavee Sukthavorn, exNollapan Nootsuwan, exChatchai Veranitisagul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of thermochromic bioplastic composite filaments for 3D printing process", Journal of Vinyl and Additive Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2024, หน้า 663-676
2024 exGebretatios, A.G., exBanat, F., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exCheng, C.K., "Synthesis of sustainable rice husk ash-derived nickel-decorated MCM-41 and SBA-15 mesoporous silica materials for hydrogen storage", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 255-266
2024 exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exChotika Yoocham, exThanakorn Damrongsakul , exTiprawee Tongtummachat, "Valorization of beverage waste as a sugar source for 5-hydroxymethylfurfural production", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-10
2024 exJan Mei Soon-Sinclair, exThanh Mai Ha , exMark Raguindin Limon, exIwan Vanany, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exPisidh Voe, exSayvisene Boulom, exFue Yang , exIkarastika Rahayu Abdul Wahab, exRuhil Hayati Hamdan, exMohd Hafz Jamaludin, exCong Duan Dao, "Consumers’ raw poultry washing practices: A cross-sectional and observational study in eight Southeast Asian countries", Food Control, ปีที่ 158, ฉบับที่ 110253, เมษายน 2024, หน้า 1-11
2024 inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์, "Energy Harvesting of a Unimorph-Piezoelectric Portal Frame Using ComponentMode Synthesis", Journal of Vibration Testing and System Dynamics, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 47-66
2024 ex Chayut Sungsook, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Process simulation and techno-economic assessment of calcium looping and membrane separation technologies applied to a steel plant in Thailand", Engineered Science, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 1045
2024 inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exKheaw-on, T., "Effect of crystalline waterproofing materials on corrosion potential of steel in concrete", Innovative Infrastructure Solutions, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exSihotang, D.M., exHidayanto, A.N., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDiana, E., "Investigating the role of transformational leadership and TOE framework to adopt e-government in Indonesia: the case of village information system", Electronic Government, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 94-108
2024 exMuttaraid, A., exTowprayoon, S., inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSilalertruksa, T., exWangyao, K., "Optimizing landfill mining operations: a comparative analysis of material flow and cost-benefit assessment for medium- and large-scale sites", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 830-844
2024 exNapaphut Dolsiririttigul, exThanapha Numpilai, exKajornsak Faungnawakij, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exGunther Rupprechter, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Unraveling the complex interactions between structural features and reactivity of iron-based catalysts across various supports in the synthesis of light olefins from syngas", Chemical Engineering Journal , ปีที่ 480, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, หน้า 1-22
2024 exChaiwong, C., exKoottatep, T., exChirasuwannaphot, Y., exThanasrilungkul, C., exPanchai, P., exChanamarn, W., inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKasahara, T., exWongkiew, S., exPolprasert, C., "Novel Multifunctional Sewage Sludge-based Adsorbents For Treatment Of Municipal Wastewater", Journal of Applied Science and Engineering (Taiwan), ปีที่ 27, ฉบับที่ 9, มกราคม 2024, หน้า 3127-3146
2024 exKanogwan Tohdee, exSurat Semmad, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exBunjerd Jongsomjit, exThotsaporn Somsiripan, exAsadullah, "Sustainable adsorption of methylene blue onto biochar-based adsorbents derived from oil palm empty fruit branch: Performance and reusability analysis", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 101755(1-11)
2024 exYoke Wang Cheng, exChi Cheng Chong, exChin Kui Cheng, exChi-Hwa Wang, exKim Hoong Ng, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exMan Kee Lam, exJun Wei Lim, "Long-term evaluation of palm oil mill effluent (POME) steam reforming over lanthanum-based perovskite oxides", Journal of Environmental Management, ปีที่ 351, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-13
2024 exSarunphas IAMAMPAI, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing rainfall–runoff model accuracy with machine learning models by using soil water index to reflect runoff characteristics", Water Science & Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exWongnarkpet, P., inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Motor Unit Recruitment in Human Skeletal Muscle Using Finite Element Method", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, ex Iso Christl, exSylvain Bouchet, exXu Fang, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exRuben Kretzschmar, "Temporal development of arsenic speciation and extractability in acidified and non-acidified paddy soil amended with silicon-rich fly ash and manganese- or zinc-oxides under flooded and drainage conditions", Chemosphere, ปีที่ 351, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 141140
2024 exSurached Thongboon, exChattathip Muenchanama, exRavinnipa Chanthanumatt, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Efficient Cellulose/Nano-silver Composite Sheet Derived from Pineapple Leaves for Hydrogen Sulfide Detection", ChemNanoMat, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-10
2024 exHonda, R., exKumar, M., exMardalisa, N., exWang, R., exSabar, M.A., exChaminda, T., exSirikanchana, K., exMakkeaw, P., exSulfikar, N., exJu, F., exJiang, G., exLi, B., inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exGomi, R., exAmarasiri, M., exVenter, H., exNishiyama, M., exWatanabe, T., exIhara, M., exKasuga, I., exWatanabe, K., exSuzuki, S., "Recommendations of Key Elements within an Integrated Monitoring Framework of Antimicrobial Resistance for Asian Countries", Environmental Science and Technology Letters, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 5-8
2024 exPongsakorn Wongpipun, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exNarumol Vongthanasunthorn, "Feasible Application of PCLake Model to Predict Water Quality inTropical Reservoirs", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 34-43
2024 exHaryo Wibowo, exTulakarn Ketwong, exNatchapon Cholwatthanatanakorn, exLu Ding, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Production of bagasse fly ash-derived CO2 adsorbent by physical activation and by nitrogen-functionalization using hydrothermal treatment", Waste Management, ปีที่ 177, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024, หน้า 66-75
2024 exSanti Bardeeniz, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exChalermpan Fongsamut, exPailin Ngaotrakanwiwat, exMohamed Azlan Hussain, "Digital twin-aided transfer learning for energy efficiency optimization of thermal spray dryers: leveraging shared drying characteristics across chemicals with limited data", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 242, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 122431
2024 exHaryo Wibowo, exDanusorn Congsomjit, exTulakarn Ketwong, exTuangsap Rattanapol, exWishyes Museesut, exSuparat Phunsanga, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Application of sugarcane bagasse fly ash for syrup decolorization through activated carbon production and the circular utilization of its waste", Biomass and Bioenergy, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 10766-10779
2024 exNapaphut Dolsiririttigul, exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, exLe Kim Hoang Pham, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Role of ZrO2 in enhancing FeCoK catalysts for syngas conversion to light olefins", Molecular Catalysis, ปีที่ 555, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 113901-1-113901-11
2024 exSasaki, K., exYamamoto, K., exNarahara, M., exTakabe, Y., exChae, S., inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIshizaki, T., "Solution-Plasma Synthesis and Characterization of Transition Metals and N-Containing Carbon–Carbon Nanotube Composites", Materials, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024
2024 inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChakranon, P., inดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Automated quality inspection of baby corn using image processing and deep learning", Artificial Intelligence in Agriculture, ปีที่ 11, มีนาคม 2024, หน้า 61-69
2024 exKaewsawang, S., inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, "Effect of bolt-tightening torques of couplers on load capacities of tube–coupler scaffolds", Journal of Constructional Steel Research, ปีที่ 214, มีนาคม 2024
2024 exPongpanyanate, K., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyanirund, C., exPhraewphiphat, T., inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, "Dispersed MnO2 nanoparticles/sugarcane bagasse-derived carbon composite as an anode material for lithium-ion batteries", RSC Advances, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, มกราคม 2024, หน้า 2354-2368
2024 exFanta Senesoulin, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exIssarachai Ngamroo, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "ConvLSTM-based real-time power flow estimation of smart grid with high penetration of uncertain PV considering measurement noise", Computers and Electrical Engineering, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 1-20
2024 exLe Kim Hoang Pham, exMabkhoot Alsaiari, exBui T. Thu Thao, exNguyen Huu Hieu, exNguyen Phuc Hoang Duy, exDai-Viet N. Vo, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exVan Cuong Nguyen, exSuwadee Kongparakul, exChanatip Samart, exThanh H. Trinh, exAdel Al-Gheethi, "High selective hydrocarbon and hydrogen products from catalytic pyrolysis of rice husk: Role of the ordered mesoporous silica derived from rice husk ash for Ni-nanocatalyst performance", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, ปีที่ 178, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 1-11
2024 exChanka, N., inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exFaungnawakij, K., exRupprechter, G., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Potassium Permanganate-Impregnated Amorphous Silica-Alumina Derived from Sugar Cane Bagasse Ash as an Ethylene Scavenger for Extending Shelf Life of Mango Fruits", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 6749-6760
2024 exTongtummachat, T., inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exAkkarawatkhoosith, N., "Enhancement of teaching and learning quality through assessment for learning: a case inย chemical engineering", Journal of Research in Innovative Teaching and Learning, มกราคม 2024
2024 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exKritsanalak Thongkan, exWatsamon Chuphueak, exNattee Akkarawatkhoosith, "Continuous production of 5-hydroxymethylfurfural A catalyst-free approach using non-toxic solvents for pharmaceutical applications", Chemical Engineering Journal Advances, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-11
2024 exKaewbumrung, M., inดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relaminarization of jet impingement on a flat plate using separation-induced transition correction turbulence modeling preliminarily applied in archeological applications", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exQuang-Vinh Le, exBing-Lan Liu, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exJeng-Ywan Shih, exChi-Yun Wang, exChen-Yaw Chiu, exShen-Long Tsai, exKuei-Hsiang Chen, exYu-Kaung Chang, "Highly efficient capture of E. coli using amidoximated polyacrylonitrile nanofiber membrane immobilized with reactive green 19 dye/polyhexamethylene biguanide: Antibacterial and cytotoxicity studies", Separation and Purification Technology, ปีที่ 338, ฉบับที่ 126514, มิถุนายน 2024, หน้า 1-13
2024 exNguyen The Duc Hanh, exJeng-Ywan Shih, exKuei-Hsiang Chen, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen-Yaw Chiu, exBing-Lan Liu, exShen-Long Tsai, exYu-Hsiang Cheng, exYu-Kaung Chang, "Dynamic kinetic studies of CO2 capture using polyethyleneimine-modified cylindrical NaY zeolite in packed beds under ambient conditions", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 105366-(1-11)
2024 exPhongsathon Janthasri, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exProf. Sadik Kakak, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Energy consumption comparison of two cooling systems equipped with the heat exchangers in different agricultural postharvest storage conditions", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-24
2024 exPromda, N., inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSawada, T., exRakpakdee, W., inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer enhancement of water flow over a heating flat plate using 20 kHz ultrasonic waves irradiated from submerged horn-type transducer", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 224, มิถุนายน 2024
2024 exPratama, G.A.P., inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "INVESTIGATION OF DIFFERENTIAL SETTLEMENT OF PAGODA FOUNDATION USING 3D FINITE ELEMENT METHOD", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 26, ฉบับที่ 113, มกราคม 2024, หน้า 10-18
2024 exEdouard Gnoumou, exThi Tam An Tran, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBing-Lan Liu, exChen-Yaw Chiu, exHung-Che Lee, exChi-Yun Wang, exKuei-Hsiang Chen, exYu-Kaung Chang, "Optimization of lysozyme-modified ion exchange nanofiber membrane for efficient capture of Escherichia coli: Antibacterial and cytotoxic studies", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 157, ฉบับที่ 105400, เมษายน 2024, หน้า 1-13
2024 inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exSuvanjumrat, C., exWorajinda, N., exRugsaj, R., "DEVELOPMENT OF CONTACT AREA MODEL FOR MOTORCYCLE TIRE HYDROPLANING THROUGH EXPERIMENTAL INVESTIGATION", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 26, ฉบับที่ 113, มกราคม 2024, หน้า 66-73
2024 exThaue, W., exIwanami, M., exNakayama, K., inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "Influence of acetic acid treatment on microstructure of interfacial transition zone and performance of recycled aggregate concrete", Construction and Building Materials, ปีที่ 417, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exShen, C.H., inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exLi, P.Y., exHuang, C.C., exChen, Y.C., exLai, P.L., exHuang, C.A., "Grinding performances and failure analyses of electroplated Niโ€“B-diamond tools with a high density of single- or dual-layer D-150-diamond particles", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exKhin Muyar Kyaw, exรศ.ดร.อารียา ฤทธิมา, exผศ.ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, exผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, exผศ.ดร.วุฒิชาติ แสวงผล, exดร.จิดาภา ไกรสังข์, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Re–operating the Bhumibol and Sirikit Dams Using Hybrid Neuro–Fuzzy Technique to Solve the Water Scarcity and Flooding Problems in the Chao Phraya River Basin", Applied Environmental Research, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 1-12
2024 exศิวกร ชื่นศิริ, inดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exวสุธร สิริยากร, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Implementation of Adaptive Network-based Fuzzy Inference for Hybrid Ground Source Heat Pump", IEEE Access, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 21052-20169
2024 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ระพี กาญจนะ, exDr. Adhi Kusumastuti, exDr. Dusan Lesjak, exDr. Jukka Majava, "Gaining insights from the bottom-up approach for teacher training needs: case study for school disengagement", International Journal of Management in Education, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2024, หน้า 260-276
2024 exSupanut Thiebkhun, exSumeth Wongkiew, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Struvite From Domestic Wastewater Supplementation In Hydroponics For Sustainable Phosphorus And Nitrogen Recovery", Journal of Applied Science and Engineering, ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 3641-3653
2024 exSumeth Wongkiew, exSatja Aksorn, exSuchana Amnuaychaichana, exChongrak Polprasert, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exVorapot Kanokkantapong , exThammarat Koottatep, exK.C. Surendra , exSamir Kumar Khana, "Bioponic systems with biochar: Insights into nutrient recovery, heavy metal reduction, and microbial interactions in digestate-based bioponics", Waste Management , ปีที่ 178, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 267-279
2024 exกฤษณะ จิรสารสวัสดิ์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of sulfide removal and sulfur recovery in piggery wastewater via lighting-anaerobic digestion with bioaugmentationof phototrophic green sulfur bacteria", Environmental Science and Pollution Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 9, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 13414-13425
2024 exNawik, M., inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DMA Characteristic Identification for Efficient Water Loss Management: Case Study of MWA Pipe Network, Thailand", KSCE Journal of Civil Engineering, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exsupawinee chaosukho, exsorrawit meeklinhom, exsasiphapa rodbuntum, exnuttaya sukgorn, exAnusit Kaewprajak, exPisist Kumnorkaew, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Life cycle assessment of perovskite solar cells with alternative carbon electrode", Environmental Impact Assessment Review, ปีที่ 106, ฉบับที่ 107462, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-15
2024 exPanithi Wiroonpochit, exSutthinee Keawmaungkom, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Multi-response optimization of conductive natural rubber films with enhanced properties and reduced materials requirements", Industrial Crops and Products, ปีที่ 212, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 exPhanindra Addepalli, inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Saiful Anwar Che Ghani, "A scientometric analysis of bone cutting tools & methodologies: Mapping the research landscape", Injury, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1-12
2024 exสกุลรัตน์ สุทธิประภา, exรศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ, exผศ.ดร.คมศิลป์ วังยาว, "Performance Comparison between Anaerobic Hybrid Reactor and Anaerobic Continuous Stirred-Tank Reactor for High-Strength Fresh Leachate Treatment", Polish Journal of Environmental Studies, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 2307-2315
2024 exนางสาวอัญชัน ขันเขื่อน, exดร.กันต์กวี สุขถาวร, exดร.นลพรรณ นุชสวรรณ, exรศ.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Optimizing mechanical performance in 3D printing through a benzoxazine monomer blend photosensitive resin formulation", Polymers for Advanced Technologies, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 1-10
2024 exChanadda Juengwongsa, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exNattawut Charoenthai, exSatit Puttipipatkhachorn, "Improved dissolution of ketoconazole by coprecipitation with nicotinamide using gas anti-solvent process.", Pharmaceutical Sciences Asia, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024
2024 exJakkapop Phanthasri, exTinnakorn Saelee, exNarongrit Sosa, exSaran Youngjan, exNuttaporn Samart, exMeena Rittiruam, exPatcharaporn Khajondetchairit, exSuchittraporn Chomchin, exTammanoon Chankhanittha, exKhongvit Prasitnok, exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exNarong Chanlek , exSupinya Nijpanich, exPinit Kidkhunthod , exPiyasan Praserthdam, exSupareak Praserthdam, exPongtanawat Khemthong, "Integrated experimental and theoretical studies for unravelling CO2 capture of dual function CeO2-CaO bio-based sorbents", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2024, หน้า 112412-112422
2024 exPidpong Janta, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPichayaluck Patumwongsakorn, exNuwong Chollacoop, exKampanart Silva, "Development of energy resilience research landscape using bibliometric analysis", Environment, Development and Sustainability , ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024
2024 exSiti Febtria Asrini Sugito, exMochamad Zakki Fahmi, exMiratul Khasanah, exSeptianti Putri Sophiar, exJia-yaw Chang, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency of three dimension Au–MnO2 nanostructure as visible adsorption based detector of histamine sensing", Sensors International, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 100275
2024 exPornpen Nualnuk, ex Somboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Coupled Eulerian-Lagrangian simulation of spray-drying skimmed milk powder", Agriculture and Natural Resources (ANRES), ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 187-197
2024 exRen, D., inดร.ปัญญาวุธ จิรดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWaghmare, D., exNagai, K., "Meso-scale simulation of moisture transport in concrete during wet-dry cycles using 3D RBSM conduit model with variable diffusion model", Cement and Concrete Composites, ปีที่ 149, พฤษภาคม 2024
2024 exนางสาวแพร สุวรรณวิทยา, inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, "Effect of elevated temperature exposure on the flexural behavior of steel–polypropylene hybrid fiber-reinforced concrete", Materials and Structures/Materiaux et Constructions, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, เมษายน 2024
2024 exWu, T., exAkiyama, M., exLim, S., exWu, L., exXu, Z., inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exFrangopol, D.M., exChen, W., "Effects of spatial corrosion distribution and prestressing levels on the structural performance of deteriorated PC beams", Construction and Building Materials, ปีที่ 421, มีนาคม 2024
2024 exEkkachai Yooprasertchai, exPragasit Juntanalikit, exTidarut Jirawattanasomkul, exอ.ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, "Cyclic performance of non-ductile reinforced concrete columns retrofitted by partial steel plate jacketing:Experiment and numerical analysis", Structural Concrete, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024
2024 exChanoknunt Khaobang, exNutcharathip Kathongthung, exPhanida Phitsuwan, exPanawit Sitthichirachat, exHaryo Wibowo, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In-situ adsorptive pyrolysis of e-waste using coal and rice husk fly ash asalternative adsorbents for energy and precious metal recovery bysolvent extraction", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis , ปีที่ 179, ฉบับที่ 106465, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-11
2024 exPariyawalee Sangteantong, exKunpirom Chainarong, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Green synthesis of surfactant-free mesoporous silica with strong hydrophilicity via metal salt modifications for moisture adsorption", Reaction Chemistry & Engineering , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 816-824
2024 exYuwadee Leelert, exWarangluck Na sorn, exThammasak Rojviroon, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exRanjith Rajendran, exRattana Muangmora, exNicharee Akechatree, exSutthida Wongwichian, exParamasivam Shanmugam, exChinnasamy Ragavendrand, exPhoutthideth Phouheuaghong, exOrawan Rojviroon, "Synergistic effects of micronanobubbles and AC/Ag–TiO2 nanocomposites in photocatalytic process", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 57, ฉบับที่ -, เมษายน 2024
2024 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exPattaraphon Tulathon, exWarit Meesangnil, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSutinee Nunta, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "Carboxymethyl Cellulose and Gelatin Composite Hydrogel for Environmentally Friendly Urea Delivery", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ปีที่ 690, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 exTawesin Jitchaiyapoom, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohd Azlan Hussain, "Production capacity prediction and optimization in the glycerin purification process: a simulation-assisted few-shot learning approach", Processes, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 661
2024 exJintana Wiboonsirikul, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exPiyarat Poonpan, "Determining Key Factors Affecting Coconut Sap Quality After Harvesting", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, เมษายน 2024, หน้า 1-14
2024 inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exsuwanna sunan, exK. Ruangwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Disinfection Efficacy of Electrohydraulic Discharge Plasma against Xanthomonas campestris pv campestris: A Sustainable Seed Treatment Approach", ACS Applied Bio Materials, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 1469-1477
2024 exPhophongviwat, Teeraphon, exThunwa Boonlert , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Grid Stability Using a Virtual Inertia-Integrated Railway Power Conditioner in Railway Power Supplies with High Renewable Energy Penetration", IEEE ACCESS, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 44841-44857
2024 exChavalekvirat, P., inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDeshsorn, K., inนางสาวกุลปวีณ์ จิตะพันธ์กุล, อาจารย์, exIamprasertkun, P., "Liquid Phase Exfoliation of 2D Materials and Its Electrochemical Applications in the Data-Driven Future", Precision Chemistry, มีนาคม 2024
2024 exSuwapach Sangnoi, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Supply Chain Challenges in Ceramic Sanitary Ware: A Case Study and Solutions", Journal of Harbin Engineering University, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 93-100
2024 exAsst. Prof. Dr. Thanapha Numpilai, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Utilizing Gelatin Waste for Efficient Bimodal Porous Silica Adsorbents for Carbon Dioxide Capture", ChemPlusChem, ปีที่ 89, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1-19
2024 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exW. Praphatsorn, exV. Siriyakorn, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exI. Janthong, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Sawangsuriya, exP. Jitareekul, "Development of IoT Slope Monitoring System and its Applications for Kratu-Patong Road Landslide in Phuket, Thailand", Geotechnical Engineering, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 74-83
2024 exสกุลรัตน์ สุทธิประภา, exรศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ, exผศ.ดร.คมศิลป์ วังยาว, "Optimizing an Anaerobic Hybrid Reactor Series for Effective High-Strength Fresh Leachate Treatment and Biogas Generation", Sustainability, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, เมษายน 2024, หน้า 3076
2024 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exวิชิต ประกายพรรณ, exPitcharat Ineure, exNutthita CHUANKRERKKUL, exEdward A. Laitila, exNuntaporn KONGKAJUN, "Upcycling low-grade coal fly ash for the production of fly ash fibers and their applications in fiber-reinforced cement composites", Construction and Building Materials, ปีที่ 414, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exSomphol, W., exChanka, N., exBoonmalert, T., exLoykulnant, S., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exDittanet, P., "Extraction of Cellulose Nanocrystals and Nanofibers from Rubber Leaves and Their Impacts on Natural Rubber Properties", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024
2024 exPalasai, W., inดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewbumrung, M., "Enhancing Wind Turbine Blade Preventive Maintenance Procedure through Computational Fluid Dynamics-Based Prediction of Wall Shear Stress", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, เมษายน 2024
2024 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์, exTanapon Kitmuti, exKan Yajai, "Designing a feedback breathable soft-stuffed robot: Exploring its potential for enhancing sleep quality", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2024, หน้า 321-336
2024 exKasidij Peantham , inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sustainable solutions in single-use food containers: A comprehensive life cycle assessment comparing plastic (PP) and its green alternative (PLA coated kraft paper, PLA)", Environmental Engineering Research, ปีที่ 29, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2024
2024 exรุจยา ประทีป ณ ถลาง, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Influencing factors of microplastic generation and microplastic contamination in urban freshwater", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-13
2024 inดร.ธงชาติ เกิดผล, อาจารย์, exศ.ดร.อิสระชัย งามหรู, exอ.ดร.ทศพร สุรินทร์แก้ว, "Enhanced robust frequency stabilization of a microgrid against simultaneous cyber-attacks", Electric Power Systems Research, ปีที่ 228, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024
2024 exChayut Sungsook, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Study of lime flow rate on calcium looping carbon capture for steel plant", Ironmaking and Steelmaking, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2024
2024 exKanthita Sitisan, exKankavee Sukthavorn, exNollapan Nootsuwan, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChatchai Veranitisagul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Development of Dielectric Biocomposite and Biaxially Oriented Films from Poly(Lactic Acid) and Nano-silver Coated Microcrystalline Cellulose", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-12
2024 exKankavee Sukthavorn, exNollapan Nootsuwan, exRanjith Rajendran, exThammasak Rojviroon, exChatchai Veranitisagul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Polylactic Acid Composite Nonwoven Fabric Incorporating Nano-Silver Coated Titanium Dioxide for Photocatalytic Degradation of Carbaryl in Water", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-11
2024 exNalinthip CHANTHASET, exNichagarn Greetatorn, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exHiroharu AJIRO, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, "Sustainable Coating Materials: Exploring the Influence of Adjuvants on Kaolinite Suspension with Insights from Five Local Mining Clays", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, พฤษภาคม 2024, หน้า 20231-20242
2024 exBadrulhisam, N.H., exYusri, I.M., exAdam, A., exAwad, O.I., exSharma, R.K., inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimisation of POME biodiesel with isobutanol additive to cater UN sustainable development goal on affordable and clean energy", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 51, มิถุนายน 2024
2024 exBreznik, K., inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNovak, K., exSrisawadi, S., "Polymer 3D printing: global research trends", Rapid Prototyping Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024, หน้า 825-839
2024 exน.ส.ภคมณ กิตติสยาม, exผศ.ดร. ชญานี ทิพยเสม, exCristina Leonelli, exดร.ชัญชณา ธนชยานนท์, exดร. อนุชา วรรณก้อน, exGreg Heness, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effective Function of Activated Bagasse Ash for High Early Strength Geopolymer", Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-13
2024 inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exPraphatsorn, W, exShrestha, A.,, exCheento, S, exPramusandi, S, ex Chaisri, P, exInazumi, S, "Field evaluation of moisture-suction regime and modulus of geosynthetic-reinforced soil wall with geo-composite side-drain", Geotextiles and Geomembranes, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2024, หน้า 860-873
2024 exChao, K.C., exShah, F., inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the Impact of Having of Expansive Clay Core on the Stability of an Earth Dam", Geotechnical Engineering, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 24-33
2024 exArslan Qayyum Khan, exMuhammad Huzaifa Naveed, exMuhammad Dawood Rasheed, inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, "Prediction of Stress–Strain Behavior of PET FRP-Confined ConcreteUsing Machine Learning Models", Arabian Journal for Science and Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024
2024 exJia-Zih Wang, exThi-Hanh Ha, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exMing-Chun Lu, "Application of electro-Fenton technology for the degradation of imidacloprid from pesticide wastewater", Journal of Water Process Engineering, ปีที่ 63, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 105504-1-105504-11
2024 exSuksun Amornraksa, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSunil K. Maity, exMalinee Sriariyanun, exAtthasit Tawai, "AOPC-based control for efficient uncertainty mitigation in UASB wastewater treatment with multiple manipulated variables and distributed biomass integration", Computers and Chemical Engineering, ปีที่ 187, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2024, หน้า 108735
2024 exPrichaya Waibanthao, exWanfah Pophet, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Physical-Thermal-Mechanical Properties of Biobased Ceramic Composite Utilizing Natural Beta-Tricalcium Phosphate, Glass, and Tricalcium Silicate", International Journal of Lightweight Materials and Manufacture, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-20
2024 exKaewruksa, P., inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Oligoricinoleic Acid on Degradation of Polylactic Acid", Polymer-Plastics Technology and Materials, พฤษภาคม 2024
2024 exKriangkhajorn, S., exHorapong, K., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Spectral Filter Predictor for Progressive Latent Fingerprint Restoration", IEEE Access, ปีที่ 12, พฤษภาคม 2024, หน้า 66773-66800
2024 inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKonlawat Yomwilai, inดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Utilizing sequential modeling in collaborative method for flood forecasting", Journal of Hydrology, ปีที่ 636, ฉบับที่ 131290, มิถุนายน 2024, หน้า 1-13
2024 exXu, Z., exAkiyama, M., exLim, S., inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exFrangopol, D.M., exMiyazato, S., exLi, A., "Investigation of corrosion-induced cracks using corrosion products quantified by an X-ray technique and FE analysis of single- and multiple-rebar beams", Cement and Concrete Composites, ปีที่ 151, สิงหาคม 2024
2024 exSukwijit, C., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Production of PLA/cellulose derived from pineapple leaves as bio-degradable mulch film", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 270, มิถุนายน 2024
2024 exThongrueng, M., inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exPanchan, N., exDevahastin, S., inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of Environmentally Friendly ?-Cyclodextrin Cross-Linked Cellulose/Poly(vinyl alcohol) Hydrogels for Adsorption of Malathion", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2024, หน้า 22635-22649
2024 exOrn-anong Winyutrakoon, exSaharat Rattanapairom, exPichita Petpraphan, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Implementation of Covariance Function to Improve Ant Colony Algorithm for Common Chemical Engineering Optimization", Engineered Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2024
2024 exดร.วุฒิชาติ แสวงผล, exผศ. ดร.จิดาภา ไกรสังข์, exรศ.ดร.อารียา ฤทธิมา, exผศ. ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, exผศ. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Constraint programming for reservoir operation optimization of Bhumibol dam", Applied Water Science, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2024, หน้า 1-13
2024 exKanokwan Atchariyachanvanich, exChotipong Saengkhunthod, exParischaya Kerdnoonwong, inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNagul Cooharojananone, "Improvement of a Machine Learning Model Using a Sentiment Analysis Algorithm to Detect Fake News: A Case Study of Health and Medical Articles on Thai Language Websites", Journal of Cases on Information Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2024
2024 exBui T. Thu Thao, exNguyen M. Tung, exPonnusamy Senthil Kumar, exNguyen Huu Hieu, exDuy Le, exThuy-Phuong T. Pham, exDai-Viet N. Vo, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exMohammad Yusuf, exVan Dien Dang, ex Khaled Al-Kahtany, exLy Tan Nhiem, exLe Kim Hoang Pham, "Enhancement of selective monoaromatic hydrocarbon and syngas products from fast pyrolysis of cassava stalks over Co, Mo promoted Ni catalysts", Journal of the Energy Institute, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2024, หน้า 1-11
2024 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exChutithep Rochpuang, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, "Machine learning approach with a posteriori-based feature to predict service life of a thermal cracking furnace with coking deposition", Results in Engineering, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 102349
2024 exNatchapol Charuwimolkul, inดร.จิรเมธ ช้างคล่อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "KU2EPA-Balances: A software to compute water, energy and chlorine mass balances in water distribution networks", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2024, หน้า 128-136
2024 exผศ ดร มงคล แก้วบำรุง, inดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร สายัณห์ ปานซัง, exรศ ดร วสันต์ พลาศํย, "Preventive maintenance of horizontal wind turbines via computational fluid dynamics-driven wall shear stress evaluation", Results in Engineering, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 exSringam, S., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exWattanakit, C., inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exRupprechter, G., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcination temperature on the performance of K-Co/Al2O3 catalyst for oxidative coupling of methane", Carbon Resources Conversion, พฤษภาคม 2024
2024 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exนายนันท์ เหมะวิบูลย์, exนางสาวฐาปนีย์ พุ่มพวง, exนายภาราดา แววเส็ง, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, inนางมธุรา อ่างแก้ว, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Impacts of microplastic decomposition using heat-activated persulfate on antibiotic adsorption and environmental toxicity", Marine Pollution Bulletin, ปีที่ 205, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2024, หน้า 116576
2024 exManasbodin Asava-arunotai, exThura Lin Htet, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanyaakorn Muangnapoh, exBhuvaneswari Kandasamy, exPinit Kidkhunthod , inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "3D-Printed Sr-doped TiO2 / biowaste / polymeric structures for mitigating dye contamination in water", Materialia, ปีที่ 36, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2024, หน้า 102139-102139
2024 exดร.สมัญญา สงวนพรรค, exน.ส.ภาวินี มิลินทวิสมัย, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Performance and fouling characteristics of direct contact membrane distillation applied to raw and membrane bioreactor-treated landfill leachate", Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2024, หน้า 100813-1-100813-8
2024 exPhosri, P., inดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Metro rail extension on flood risks of Bangkok Metropolitan Authority outskirt due to climate and land use land cover changes", Journal of Water and Climate Change, ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024, หน้า 2309-2325
2024 exRutjaya Prateep Na Talang, exWarangluck Na sorn, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Alternative crop residue management practices to mitigate the environmental and economic impacts of open burning of agricultural residues", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exNuttapalin Lertapiwong, exPiraya Chanyapoon, exThura Lin Htet, exManasbodin Asavaarunotai, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBenjaporn Inseemeesak, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of 3D printed hydroxyapatite/polymeric bone scaffold", Polymer-Plastics Technology and Materials, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 exฐิติภูมิ ดอกยอ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนา, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Development of Gold Nanodots Fabrication for Optical Plasmonic Applications", Nanotechnology Perceptions, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2024, หน้า 1-24
2024 exฐิติภูมิ ดอกยอ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนา, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nanofabrication Method of Self-Organized Au-Pd Bimetallic Nanostructures Through Thermal Dewetting for LSPR-Biosensing", Nanotechnology Perceptions, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2024, หน้า 1-17
2024 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร.สุธารัตน์ หมื่นมี, "Biodegradation of plastic wastes under semi-aerobic condition with active methane oxidation activities and nutrient supply", Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2024, หน้า 100809-1-100809-10
2024 exWisit Sudjai, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Mechanisms of Secondary Flows in a Straight Square Duct under the Effect of Rotation", Engineering Journal, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024
2024 exPumkathin, S., inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLaomettachit, T., exLiangruksa, M., "Investigating pharmacokinetic profiles of Centella asiatica using machine learning and PBPK modelling", Journal of Biopharmaceutical Statistics, มิถุนายน 2024
Publish Year National Journal 8
2024 exว่าที่ร้อยตรีพนธกร อ่อนละมัย , inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์จัดกลุ่มตามลำดับชั้นและแยกประเภทสถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2024
2024 exนายศิรศักดิ์ พงษ์อมาตย์, exนายวรวัฒน์ ทรงกิตติ, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การลอยตัวของฝุ่นบนถนนจากรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้การทดสอบแบบคงตัวและการขับขี่เสมือนจริง", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร , ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2024
2024 exนายพงศ์ธร หงษา, inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบการจัดการจ่ายนํ้าประปาเพื่อรองรับกับความต้องการใช้นํ้าในอนาคตของพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก", Engineering and Technology Horizon, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 1-12
2024 exศศิประภา ศรีพูนสุข, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสำคัญในการจัดลำดับรูปแบบการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 1-11
2024 exพรรัตน์ คงเกลี้ยง, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าโดยพิจารณาการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 1-10
2024 exทวิปรัชญ์ เหม่ชัยภูมิ, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองลอจิตสำหรับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางและการประยกต์ใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออก", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 1-12
2024 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "Simulation of flood protection using Hec Ras Modeling: A case study of the Lam Phra Phloeng river basin", Journal of Applied Research on Science and Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 1-12
2024 exนายกฤษฎิ์ ใหม่เอี่ยม, inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและควบคุมแขนกลอนุกรม 2 แขนที่ประดิษฐ์จากแผ่นเพียโซอิเล็กทริค", Engineering and Technology Horizon, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 1-14

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 24
2024 exHrang Kap Lian, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, exSlavakis Konstatinos, exChoochart Haruechaiyasak, "Discriminative Dimension Selection for Enhancing the Interpretability and Performance of Clustering Output", The 2024 - 16th International Conference on Knowledge and Smart Technology, 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2024, กระบี่ ประเทศไทย
2024 exนายไทยคม มงคลนัฏ , inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Model-based Stage of Charge Estimation Coupled with Stage of Health Estimation for Lithium-ion Batteries", 2023-2024 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE), 7 มีนาคม 2024, โตเกียว ญี่ปุ่น
2024 exAyomi Vidana Pathiranage, inนางสาวกุลปวีณ์ จิตะพันธ์กุล, อาจารย์, exพ.อ. ดร. อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง, exรศ. ดร. พิษณุ ตู้จินดา, exรศ. ดร. ลักขณา หล่อตระกูล, "Molecular docking and dynamic simulations of anti-apoptotic Bcl-2 proteins as targets for bioactive compounds in Durio zibethinus for anti-cancer activity", Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024), 26 - 27 มกราคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 inดร.ธงชาติ เกิดผล, อาจารย์, exNoppada Teera-achariyakul, exTossaporn Surinkaew, exWatcharakorn Pinthurat, "Cyber-Attacks on Power System Frequency Control", 1st International Conference on Robotics, Engineering, Science, and Technology (RESTCON 2024), 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2024, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2024 exHnin Sandar Lwin, inนางสาวเสาวนิตย์ เลขวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Travelling Salesman Problem Considering Traffic Data and IoTs for Smart Waste Collection System: Case Study of a University", The 33rd Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry International Conference (TIChE2024), 7 - 8 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exKitti Kamolram, exKanawat Tariyo, inดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Machine Learning for Predictive Modelling of Hydrogen Production from Biomass Gasification", The 33rd Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry International Conference (TIChE2024), 7 - 8 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exNarawit Yingyong, exSatawat Thumwong, inดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessing Sustainability Performance of Thailand Provinces via Super-efficiency Data Envelopment Analysis", The 33rd Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry International Conference (TIChE2024), 7 - 8 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exPanida Soontornsalathun, exKornvipa Sirisawat, exNatsuda Klinklan, exWladyslaw Szymanski, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Assessment of The Relationship Between Fine Particulate Matter and Related Meteorological Conditions", The 33rd Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry International Conference (TIChE2024), 7 - 8 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exAnusid Wachiracharownong, exPanyawut Sri-lesaranusorn, exDecho Surangsrirat, inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exPattamon Panyakaew, exRoongroj Bhidayasiri, "Parkinson’s Disease Classification from Scanned Images of Spiral Drawings", 1st IEEE International Conference on Artificial Intelligence for Medicine, Health and Care (AIMHC 2024), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2024, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2024 exChayanit Chuay-ock, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, "Simulation-assisted Transfer Learning for Steam Consumption Prediction in Industrial Steam Monitoring with Limited Data Scenario", The 33rd Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry International Conference (TIChE2024), 7 - 8 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exPham Truong Giang, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSasitorn Srisawadi, exJoe Pacal, "EXPLORING THAI SCIENTISTS’ BEHAVIOR TO ENGAGE IN SCIENCE COMMUNICATION TRAINING", INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRENGTHENING CAPACITIES OF MULTI-SECTORS TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 27 เมษายน 2024, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2024 inดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthakit Netsiwawichian, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Entity Co-occurrence Graph-based Clustering for Twitter Event Detection", The 38th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2024), 17 - 19 เมษายน 2024, Kitakyushu ญี่ปุ่น
2024 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, "Evaluation of Runoff using MIKE NAM Modelling for a Small-Scale River Basin", International Conference on Management Science and Engineering Management (ICMSEM-2024), 26 - 27 มีนาคม 2024, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2024 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Runoff Coefficient using MIKE NAM Modelling", International Conference on Agricultural, Life and Environmental Sciences (ICALES-2024), 28 - 29 มีนาคม 2024, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2024 exWilmat D.S.M. Priyasiri, exรศ. ดร.อารียา ฤทธิมา, exผศ. ดร.จิดาภา ไกรสังข์, exดร.วุฒิชาติ แสวงผล, exผศ. ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Predicting Water Levels at Chao Phraya River Gauged Stations Using Machine Learning", The 13th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 9 - 10 พฤษภาคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย
2024 exParapan, A., exChao, K.C., exSaowiang, K., inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exNontapot, T., "Evaluation of key parameters in rainfall-induced shallow landslide analysis: Are di Village Case", 5th GeoShanghai International Conference, 26 - 29 พฤษภาคม 2024, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2024 exHay Man Htun, exYe Kyaw Thu, inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKotaro Funakoshi, exThepchai Supnithi, "myMediCon: End-to-End Burmese Automatic Speech Recognition for Medical Conversations", The 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation, 20 - 25 พฤษภาคม 2024, Torino สาธารณรัฐอิตาลี
2024 exThanatip Satjeenphong, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, "Overcoming renewable energy integration challenges in palm oil refining with a machine learning-enabled solar irradiation forecasting approach", The 30th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and the 15th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology (PPC & PETROMAT Symposium 2024), 29 - 30 พฤษภาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exนางสาวอรวรรณ์ ลีลาสิริวิไล, inดร.ณัฐพล ลี้อบาย, อาจารย์, "APPROACHES TO DEVELOP WASTE SORTING AT SOURCE OF THE PIPE MANUFACTURING INDUSTRY IN NA MAI SUB-DISTRICT, LAT LUM KAEO DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE", The 1st International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR 2024), 16 พฤษภาคม 2024, ปทุมธานี ประเทศไทย
2024 exSataudom, N., exReangsang, S., exNavakam, S., exManoonpong, P., inดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYooyen, N., exPongsopon, M., exChulinrak, N., exSoontaros, S., exCharoensawadpong, P., inนายสรวิศ สุภเวชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Deep Learning Approach with Uncertainty Estimation to Assess Aboveground Biomass Mapping of Tropical Rainforest in Thailand", 2024 IEEE Mediterranean and Middle-East Geoscience and Remote Sensing Symposium (M2GARSS 2024), 15 - 17 เมษายน 2024, Oran สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
2024 exMahatkeerati, P., exAksornsuwan, B., exChinnapatpakdeekul, P., inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSangkawetai, C., "Data Analytics for Thai Teenager Sleep Quality Check-up", International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2024), 29 - 31 มีนาคม 2024, ชลบุรี ประเทศไทย
2024 exNang Aeindray Kyaw, exYe Kyaw Thu, exThazin Myint Oo, inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManabu Okumura, exThepchai Supnithi, "Enhancing Hate Speech Classification in Myanmar Language through Lexicon-Based Filtering", The 21st International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 19 - 22 มิถุนายน 2024, ภูเก็ต ประเทศไทย
2024 exEi Thandar Phyu, exYe Kyaw Thu, inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKotaro Funakoshi, exThepchai Supnithi, "Exploring the Impact of Error Type Features Integration on Transformer-based Myanmar Spelling Correction", The 21st International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 19 - 22 มิถุนายน 2024, ภูเก็ต ประเทศไทย
2024 exPinthurat, W., exSurinkaew, T., inดร.ธงชาติ เกิดผล, อาจารย์, exMarungsri, B., "Small-Signal Stability Analysis in an Uncertain Microgrid with Distributed Energy Resources: A Data-Driven Monitoring", 12th International Electrical Engineering Congress: Smart Factory and Intelligent Technology for Tomorrow (iEECON 2024), 6 - 8 มีนาคม 2024, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 21
2024 exธีรเดช ทัพภะ, inดร.เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์, อาจารย์, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inนายสุบรรณ สนิทอินทร์, "การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของสารสร้างผลึกแต่ละประเภทในมอร์ต้าร์เพื่อลดการเสื่อมสภาพเนื่องจากการหดตัว", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 , 25 - 27 มกราคม 2024, นครราชสีมา ประเทศไทย
2024 exชานน โตโพธิ์ไทย, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีรถบัสรับส่งสาธารณะไร้คนขับ (Autonomous Shuttles Bus) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exวีรวัฒน์ นิลประพันธุ์, inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exณภัทร เมฆวรวุฒิ, exณัฏฐ์อัฐกัฐ ตันติจิรสกุล, exศุภณัฐ เจนไตรชาญ, exรศ.ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์, "การประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนตต์แบบสามมิติ", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (ACC18), 25 - 27 มกราคม 2024, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2024 exปิยพนธ์ คงทอง, inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exภูมิพัฒน์ เดชชัย, exภูริวัจน์ แสงแก้ว, exรศ.ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์, "การประเมินและตรวจสอบกำลังรับแรงดัดของโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก: กรณีศึกษาสะพานเก่าแก่อายุ 80 ปี", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (ACC18), 25 - 27 มกราคม 2024, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2024 exกันทราย พิทักษ์สาลี, inนายศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์, อาจารย์, exกษิดิษ แสงสุวรรณนุกุล , exกิติเมศวร์ หิรัญเลิศฤทธิ์, exรศ.ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์, "การประเมินโครงสร้างคานบ่าในสะพานกลับรถ", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (ACC18), 25 - 27 มกราคม 2024, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2024 exปาณภณ บุญประภาศรี, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดรนการเกษตร", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567, 28 - 30 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exสุชาดา แก้วกำเนิด, inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รมิดายุ อยู่สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการลอกพลาสติกของฝาบนชิ้นที่ 2 ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567, 28 - 30 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exจิราภัค เกิดชุ่ม, inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รมิดายุ อยู่สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองเพื่อเพิ่มค่าแรงดึงและแรงเฉือนในกระบวนการเชื่อมลวดทองคำของอุปกรณ์รับสัญญาณทางแสง", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567, 28 - 30 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exสาวิตรี แก้วใจดี, inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รมิดายุ อยู่สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงการยึดติดของเส้นลวดทองคำในกระบวนการเชื่อมวงจร", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567, 28 - 30 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exวรรณภัทร โพธิ์เดช, exกิตตินาถ วรรณิสสร, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ด้วยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนออกจากแม่พิมพ์เป่า (รวดเร็ว) ที่มีรูท่อน้ำหล่อเย็นแนบชิดผิวแม่พิมพ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exFauzul Rizqa, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Microfibres shedding from polyamide fabric by sequent washing process", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 , 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exNine Yawai Phyo Ei, inดร.ณัฐพล ลี้อบาย, อาจารย์, "Identifying the influential factors on the waste separation behavior of university students for sustainable solid waste management", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exสุคชาธัม เขียวศิริถาวร, exทิวัตถ์ ทรัพย์รัตนกุล, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "การกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาสินค้าเป็นหลักเพื่อแนะนำบอร์ดเกมทที่มีประสิทธิภาพ", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 16, 7 - 9 พฤษภาคม 2024, สุรินทร์ ประเทศไทย
2024 exPatcharaporn Phocharoen, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSineenat Thaiboonrod, "Bio-carrier (Fine Polyurethane Sponge Media) investigations with enriched Anammox cultures", การประชุมวิชาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exดอม ลิ้มอุดมพร, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบตัวแบบจำลองพยากรณ์เกรดเพื่อสนับสนุนการวางแผนการเรียนนิสิตปริญญาตรี", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตากรรม ครั้งที่ 15 (CIOD 2024), 22 - 23 พฤษภาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2024 exนาย ศุภกิต เวชสวัสดิ์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการตารางเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองอุปสงค์ในการเดินทางของพนักงานระหว่างศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์กับสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 29 - 31 พฤษภาคม 2024, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2024 exณัฐนันท์ บรรลุผล, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรุกตัวของน้ำเค็มบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 29 - 31 พฤษภาคม 2024, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2024 exปริมล รัตตานนท์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพหนีไฟ: กรณีศึกษาอาคารเรียนระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 27, 15 - 16 มีนาคม 2024, บุรีรัมย์ ประเทศไทย
2024 exนางสาวสโรชา สำลี, inดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อคำนวณความปลอดภัยทางรังสีในงานถ่ายภาพรังสีเพื่อใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 8, 24 พฤษภาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exจิราภา กุดแถลง, inดร.จิรัฏฐ์ เทพรักษ์, อาจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวและความลึกของกำแพงกันดินบนชั้นดินเหนียวกรุงเทพฯ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 29 - 31 พฤษภาคม 2024, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2024 exJatsadaporn Jakkum, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรัฏฐ์ เทพรักษ์, อาจารย์, "Time-Dependent Diaphragm Wall Deformation for Braced Excavation during Construction Pause in Bangkok", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 29 - 31 พฤษภาคม 2024, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 6
2024 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องเชื่อมผ้าทอด้วยลมร้อนและรีดร้อน", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายวิสุทธา หมั่นทำการ, "กรรมวิธีแปลงช่องสัญญาณสมมาตรแบบคิวอารีเป็นช่องสัญญาณผิดพลาดสูญหายด้วยการระบุตำแหน่งสูญหายที่แม่นยำเพื่อลดความซับซ้อนในการถอดรหัส", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exพสิษฐ์โชติ จงไกรวุฒิ, "กรรมวิธีการผลิตสารดูดซับคอมพอสิตคาร์บอนซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยและกากน้ำตาล", Kasetsart University, 2024
2024 exนางสาวอารยา กงเพชร, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "เซ็นเซอร์ไทม์ออฟไฟลต์แบบครอบคลุมการกวาดพื้นที่ตรวจจับวัตถุ 360 องศา", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายวิสุทธา หมั่นทำการ, "กรรมวิธีการถอดรหัสบล็อกน็อนไบนารีแบบเป็นระบบ โดยการแก้ไขความผิดพลาดเฉพาะส่วนสัญลักษณ์ข้อมูล", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exวิชุดา จำเรือง, exวิเชียร จิตรพินิจ, "อุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินเพื่อการเตือนภัยดินถล่ม", Kasetsart University, 2024
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06]