ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

124

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

64

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

115

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 118
2020 inนายสุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Influence of Resonance on the Performance of Semi-Active Flapping Propulsor", Ship Technology Research, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2020, หน้า 51-60
2020 exBaig, Z.A., inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exFirdous, S.N., exVo, V.N., exNguyen, T.G., exSo-In, C., "Averaged dependence estimators for DoS attack detection in IoT networks", Future Generation Computer Systems, ปีที่ 102, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 198-209
2020 exPhanwilai, S., exPiyavorasakul, S., exNoophan, P.L., inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSnyder, S.A., "Inhibition of anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria by addition of high and low concentrations of chloramphenicol and comparison of attached- and suspended-growth", Chemosphere, ปีที่ 238, ฉบับที่ -, มกราคม 2020
2020 exWitthayaphirom, C., inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Optimization of reactive media for removing organic micro-pollutants in constructed wetland treating municipal landfill leachate", Environmental Science and Pollution Research, ปีที่ -, ฉบับที่ 27, กรกฎาคม 2020, หน้า 24627-24638
2020 exThanathorn Hempijid, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of heat sink inlet and outlet flow direction on heat transfer performance", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มกราคม 2020
2020 exRutjaya Prateep Na Talang, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental impacts and economic benefits of different wastewater management schemes for molasses-based ethanol production: A case study of Thailand", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 247, ฉบับที่ xxx, กุมภาพันธ์ 2020
2020 exPHURI KALNAOWAKUL, exTRINET YINGSAMPHANCHARAROEN, exKE YANG, exDAKE XU, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical Investigations of Microbiologically Influenced Corrosion on 316L-Cu Stainless Steel by Pseudoalteromonas lipolytica", SCIENCES OF ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 191-199
2020 exShinya Inazumi, exSutasinee Intui, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakashi Shinsaka, "Applicability of mixed solidification material based on inorganic waste as soil stabilizer", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-e00305-13-e00305
2020 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZehui Du, exApitchaya Thempetch, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, exStuart M. Holmes, "Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratio", Energy, ปีที่ 190, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 116451-116461
2020 exนายเขมทัต จิราวรรณสถิตย์, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Energy-minimizing bit allocation for powerline OFDM with multiple delay constraints", Physical Communication, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-101015-8
2020 exYoke Wang Cheng, exChi Cheng Chong, exChin Kui Cheng, exKim Hoong Ng, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exJoon Ching Juan, "Ethylene production from ethanol dehydration over mesoporous SBA-15 catalyst derived from palm oil clinker waste", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 249, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 1-13
2020 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSuwasa Kantawanichkul, exKasem Chunkao, "Anammox Process in Thai Wastewater Treatment Systems (Constructed Wetland)", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special , มกราคม 2020, หน้า 38-45
2020 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMs. Ornkanit Chante, exนางสาวปัทมพร เชื่องยาง, "Statistical optimization for precipitation of bioactive compounds from extracted Centella asiatica using gas anti-solvent technique.", Journal of Food Processing Engineering, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 exTiprawee Tongtummachat, exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Conversion of Glucose to 5-Hydroxymethylfurfural in a Microreactor", Frontiers in Chemistry, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exPattrakorn Nidhinarangkoon , inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeiko Udo , "Impact of Sea Level Rise on Tourism Carrying Capacity in Thailand", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exploring the binding modes of cordycepin to human adenosine deaminase 1 (ADA1) compared to adenosine and 2'-deoxyadenosine", Journal of molecular modelling, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 1-10
2020 exSurached Thongboon, exPacharaporn Rittiron, exDanusorn Kiatsaengthong, exThanaphat Chukeaw, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Propylene Epoxidation to Propylene Oxide Over RuO2, CuO, TeO2, and TiO2 Supported on Modified Mesoporous Silicas", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 3466-3477
2020 exรุจิยา ประทีป ณ ถลาง, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand’s centralized municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal processes", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 256, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 1-120433-15
2020 exนางสาวอรอุมา ตระกูลษา , inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, อาจารย์, "Adsorption Efficiency of Copper and Nickel by Activated Carbon from Coffee Ground", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ special1, มกราคม 2020, หน้า 46-53
2020 exPassakorn Sonprasarn, inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทพร คงคะจันทร์, exวิชิต ประกายพรรณ, "Microstructure and Mechanical Performance of Fiber-Reinforced Cement Composites Made with Nucleating-Agent Activated Coal-Fired Power Plant Bottom Ash", Solid State Phenomena, ปีที่ 302, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 85-92
2020 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.นิภาพร มะโนไชย, "Methane and nitrous oxide emissions from a two?stage membrane bioreactor applied in municipal landfill leachate treatment", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 365-374
2020 exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTomonori Ishigaki, exSatoru Ochiai, exMasato Yamada, "Greenhouse gas emission from windrow pile for mechanical biological treatment of municipal solid wastes in tropical climate", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 383-395
2020 exนาย ชินธิป รัฐเมธา, exนาย สมรรถชัย เทพวิมลเพชรกุล, inดร.วรดร วัฒนพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A 2.64-uW 71-dB SNDR Discrete-Time Signal-Folding Amplifier for Reducing ADC's Resolution Requirement in Wearable ECG Acquisition Systems", IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 48-64
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Continuous catalyst-free biodiesel synthesis from rice bran oil fatty acid distillate in a microreactor", Energy Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ supp.2, มีนาคม 2020, หน้า 545-549
2020 exบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fiber extraction and energy recovery from Cocos nucifera Linn mesocarp residues employing steam explosion and anaerobic digestion", Industrial Crops and Products, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 112180-1-11
2020 exSupakrit Pumrod, exAmaraporn Kaewchada, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "5-HMF production from glucose using ion exchange resin and alumina as a dual catalyst in a biphasic system", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 16, มีนาคม 2020, หน้า 9492-9498
2020 exPoj Hansirisawat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, ex Koji Tokimatsu, exYusuf Chisti, "Techno-economics of conventional fast pyrolysis and microwaved-assisted pyrolysis for biodiesel production from oil palm empty fruit bunch", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences: An International Peer Review E-3 Journal of Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 127-143
2020 exPattarawadee Sungpichai, exSuwanna Kaewklam, exMaythee Saisriyoot, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of techno-economic for ethanol production plant from empty fruit brunch in Thailand", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences: An International Peer Review E-3 Journal of Sciences , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 144-159
2020 exBundit Kottititum, exWinit Bouapetch, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exWichit Prakaypan, "Design and Implementation of Energy Recovery System from Autoclaves in Fiber Cement Industry", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 19-31
2020 exShinya Inazumi, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exKoki Nakao, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance of Mechanical agitation type of ground-improvement by CAE System using 3-D DEM", Results in Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-100108-10
2020 exShinya Inazumi, exShuichi Kuwahara, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MPS-CAE simulation on dynamic interaction between steel casing and existing pile when pulling out existing piles", International Journal of GEOMATE: Geotechnique, Construction Materials and Environment, ปีที่ 18, ฉบับที่ 70, มีนาคม 2020, หน้า 68-73
2020 exNattapat Chaiammart, exApiluck Eiad-ua, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, "Hydrothermal carbonization synthesis and KOH activation of porous carbons from waste marigold flowers", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 012048-1-4
2020 exSittan Wongcharoen, exChayanaphat Chokradjaroen, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, "Effect of Fe doping on the photocatalytic activity of TiO2 hollow fibers under LED light irradiation", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 012052-1-4
2020 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปวันรัตน์ ประไพตระกูล, exนายนพดล ปั้นจันทร์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Dimethyl Ether via CO2 Hydrogenation: Effect of the Drying Technique of Alumina on Properties and Performance of Alumina-Supported Copper Catalysts", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มกราคม 2020, หน้า 2334-2344
2020 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, exHathaikarn Manuspiya, "Morphological and structural properties of barium strontium titanate nanopowders synthesized via a sol-gel method", Ferroelectrics, ปีที่ 554, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 30-37
2020 exPhakawat Lamchuan, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exJiramate Changklom, "DAILY SUSPENDED SEDIMENT LOAD ESTIMATION USING MULTIVARIATE HYDROLOGICAL DATA", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 68, เมษายน 2020, หน้า 1-8
2020 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exRavicha Thaisiam, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LABORATORY EXPERIMENT OF CHANNEL HEAD BIFURCATION BY RADIAL OVERLAND FLOW", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 68, เมษายน 2020, หน้า 21-28
2020 exChinnapan Makpiboon, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "IMPACTS OF WEATHER VARIABLES ON URBAN WATER DEMAND AT MULTIPLE TEMPORAL SCALES", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 67, มีนาคม 2020, หน้า 71-77
2020 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Cost-Resource Replacement Trade-off Algorithm for Multi-Skilled Resource Scheduling", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 212-228
2020 exโสริญา เพียรเกาะ, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Improved Photoelectrochemical Performance of WO3/BiVO4 Heterojunction Thin-Film Photoanodes via Thermal Treatment", Energy Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2020, หน้า 2000147-1-8
2020 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, exHathaikarn Manuspiya, "Dielectric properties and discharge energy density of epoxy composites with 3D BaTiO3 network structure", Materials Letters, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 270, กรกฎาคม 2020, หน้า 12769
2020 exLaksamee Angkurarach, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Effects of High-Temperature Deep Rolling on Fatigue, Work Hardening, and Residual Stress Relaxation of Martensitic Stainless Steel AISI 420", Journal of Materials Engineering and Performance, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1416-1423
2020 exSai-yan Primee, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Deep Rolling Temperature for Fatigue Lifetime Enhancement of Martensitic Stainless Steel AISI 440C", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 304-311
2020 exPayoon Senthongkaew, exLaksamee Angkurarach, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Growth Kinetics of Iron Aluminide Layer on Hot-dip Aluminized AISI 304 Austenitic Stainless Steel", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 319-328
2020 exLaksamee Angkurarach, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Residual Stresses during Stress-Relief Annealing on Martensitic Stainless Steel AISI 420", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 312-318
2020 inดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuched Likitlersuang, exNattamet Wuttiwannasak, exTamon Ueda, exDawei Zhang, exMarin Shono, "Structural Behaviour of Pre-damaged Reinforced Concrete Beams Strengthened with Natural Fibre Reinforced Polymer Composites", Composite Structures, ปีที่ 244, ฉบับที่ 112309, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
2020 exChunyanuch Temvuttirojn, exYingyot Poo-arporn, exNarong Chanlek, exChin Kui Cheng, exChi Cheng Chong, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 Catalysts", industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 13, มีนาคม 2020, หน้า 5525-5535
2020 exพีรพัฒน์ พาหุสุวัณโณ, inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทพร คงคะจันทร์, exวิชิต ประกายพรรณ, "Feasibility Study of Using Modified Recycled Fiber-Cement for the Production of High Performance Fiber-Cement Composites", Solid State Phenomena, ปีที่ 302, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 93-99
2020 exVarit Kunopagarnwong, exNucharin Panyarat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exAkarak Suwanarak, "Modeling and Simulation of Two Geometries of Single StateVirtual Impactor", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 62-75
2020 inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางกฤติยา พาอิ่ม, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Joint Assembly Geometric Errors Affecting End-Effector for Six-Axis Robots", Robotics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-13
2020 exนางสาวธิดาธิป หารชุมพล, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "Modern multivariate control chart using spatial signed rank for non-normal process", Engineering Science and Technology, an International Journal , ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 859-869
2020 exNaphat Nopsanti, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "A numerical simulation of spontaneous ignition of bagasse", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 27-35
2020 exMongkholkeaw, S, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChainok, K, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methyl-sulfanyl)phenyl]acetamide", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ 76, เมษายน 2020, หน้า 594-+
2020 exDaochalermwong, A, exChanka, N, exSongsrirote, K, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of Heavy Metal Ions Using Modified Celluloses Prepared from Pineapple Leaf Fiber", ACS OMEGA, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, มีนาคม 2020, หน้า 5285-5296
2020 exSuphada Srilai, exWorapak Tanwongwan, exKobchai Onpecth, exThanapat Wongkitikun, exKollayut Panpiemrasda, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, exApiluck Eiad-ua, "Synthesis of Zeolite X from Bentonite via Hydrothermal Method", Materials Science Forum, ปีที่ 990, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 144-148
2020 exTanatorn Liamprawat, exPanupong Verasarut, exNapat Kaewtrakulchai, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, exMasayoshi Fuji, exApiluck Eiad-ua, "Horse Manure Derived Nitrogen-Doped Porous Carbon via Hydrothermal Carbonization for Promising Applications", Materials Science Forum, ปีที่ 990, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 155-160
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunch", Industrial Crops and Products , ปีที่ 2020, ฉบับที่ 152, กันยายน 2020, หน้า 1-9
2020 exChiyasak, P., exKalnaowakul, P., inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The investigation of magnetic property and corrosion resistance of the assisted Sol-Gel synthesis of Ti/Ni/Co nanocomposites", Surface and Coatings Technology, ปีที่ 393, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, "Satellite measurements of aerosol optical depth and carbon monoxide and comparison with ground data", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 192, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-369-19
2020 exอังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Long-Term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Observations of atmospheric carbon monoxide and formaldehyde in Thailand using satellites", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2020, หน้า 18-25
2020 exWasan Leelawanachai, exNattapol Dedruktip, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Energy-Absorption Ability of Embedding Whisker Alumina Fiber into Natural Rubber Composite for Insulation Applications", Materials Science Forum, ปีที่ 987, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 47-52
2020 exSatayamas, V., inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exYamakoshi, T., "A Platform Development for Multilingual Law Collection and Comparative-Law Support Services: ASEAN Laws as a Case Study", Communications in Computer and Information Science, ปีที่ 1197, ฉบับที่ CCIS, มีนาคม 2020, หน้า 161-174
2020 inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSothanakul, P., exYamaguchi, S., "Practical application of tour plan mining system tour miner - Web application and case study - Web a", Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 904312
2020 exPichai Janmanee, exApiwat Muttamara, exRattikorn Saodaen, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication Study of Cu-C-Ni for EDM Electrode by a Sintering Technique", Key Engineering Materials, ปีที่ 841, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 259-265
2020 exRattikorn Saodaen, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exPICHAI JANMANEE3, "EFFECT OF COMPOSITIONS TITANIUM NITRIDE IN COPPER-BASED SINTERED ELECTRODE DURING ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING OF TUNGSTEN CARBIDE", International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 293-304
2020 exPHURI KALNAOWAKUL, exDAKE XU, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Accelerated Corrosion of 316L Stainless Steel Caused by Shewanella algae Biofilms", ACS Applied Bio Materials, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2020, หน้า 2185-2192
2020 exTomohiro Okadera, exKazuaki Syutsubo, inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, อาจารย์, exYoshitaka Ebie, exRieko Kubota , "Water Volume- and BOD- based Flow Analysis for Domestic Wastewater Treatment Using Wastewater Inventories of Bangkok, Thailand", Journal of Water and Environment Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 71-79
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, exDr. Chawalit Ngamcharussrivichai, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Biodiesel Production Via Interesterification of Palm Oil and Ethyl Acetate Using Ion-Exchange Resin in a Packed-Bed Reactor", BioEnergy Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 542-551
2020 exVarisara Deerattrakul, exApichaya Panitprasert, exPralachoak Puengampholsrisook, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Enhancing the dispersion of Cu-Ni metals on graphene aerogel support for use as a catalyst in the direct synthesis of dimethyl carbonate from carbon dioxide and methanol", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2020, หน้า 12391-12397
2020 exPunika Puengprasert, exTanida Chalobol, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exChularat Sakdaronnarong, "A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysis", Renewable Energy, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 444-455
2020 exWipawadee Nuengwang, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, ex Matthew J. Realffb, "Real-time optimization of pulp mill operations with wood moisture content variation", Processes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2020, หน้า 651-1-16
2020 exNICHARAT SRIRATANASAK, exProf. Dr. NONGYAO NONPANYA, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exProf.Dr.Pithi Chanvorachote, "Benzoxazine Dimer Analogue Targets Integrin ?3 in Lung Cancer Cells and Suppresses Anoikis Resistance and Migration", Anticancer Research, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2020, หน้า 2583-2589
2020 exPattarawadee Sungpichai, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "BIOETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM TRUNK WITH SCHEDULING OPTIMIZATION", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2020, หน้า 18-27
2020 exน.ส.ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exYuka Ogata, exYoshitaka Ebie, exTomonori Ishigaki, "Long-term removals of organic micro-pollutants in reactive media of horizontal subsurface flow constructed wetland treating landfill leachate", Bioresource Technology, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 123611-1-123611-8
2020 exNumpilai, T, exChanlek, N, exPoo-arporn, Y, exCheng, CK, exSiri-Nguan, N, exSornchamni, T, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, exYigit, N, exRupprechter, G, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe-Co/K-Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light Olefins", CHEMCATCHEM, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 exHiesang Sohn, exWeon Ho Shin, exDohyeong Seok, exTaek Lee , exChulhwan Park , exJong-Min Oh, exSe Yun Kim, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Novel Hybrid Conductor of Irregularly Patterned Graphene Mesh and Silver Nanowire Networks", Micromachines, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 578-1-13
2020 exDhanawich Taechaboonsermsak, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cell", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 343-348
2020 exNichaphat Sangkanchanavanich, exPeerawat Puengthaijaroen, exRatchanika Ngamkham, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis Conditions for Natural Rubber and Natural Rubber reinforced with Graphene Fibre Production by Electrospinning", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 391-396
2020 exBulin Boonrod, exChutithep Rochpuang, exThitiwut Paisan, exChaiwat Prapainainar, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNichakul Hongloi, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Operating Conditions of Bio-HydrogenatedDiesel Production from Fatty Acid", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 397-402
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", The International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328
2020 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJitpinan Teanwarawat, exNuttapong Ithiapa, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, "Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of a rhodamine B–salicyl?aldehyde Schiff base derivative", Acta Crystallographica Section E: CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ e76, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1027-1032
2020 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "RiceSAP: An Efficient Satellite-based AquaCrop Platformfor Rice Crop Monitoring and Yield Prediction on a Farm-to Regional-Scale", Agronomy, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 858-1-17
2020 exParinya Boonsa, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Virtual corrosion testing on stainless steel AISI 304 welded pipe with Hydroxyethyl Cellulose in 3.5% NaCl solution and turbulent flow", Materials Research Express, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-12
2020 exPiyanut Muangthong, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exNarong Chanlek, exRussel Goodal, "The corrosion behaviour of CoCrFeNi-x (x = Cu, Al, Sn) high entropy alloy T systems in chloride solution", Corrosion Science, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 108740-1-11
2020 exNiThi Atthi, exW.Sripumkhai, exPattaraluck Pattamang, exOraphan Thongsook, exRattanawan Meananeatra, exPawasuth Saengdee, exArckom Srihapat, exJakrapong Supadech, exTanawat Jansen, exApidech Maneesong, exNatthapol Kongto, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exNipapan Klunngien, exWutthinan Jeamsaksiri, "Superhydrophobic and superoleophobic properties enhancement on PDMS Tmicro-structure using simple flame treatment method", Microelectronic Engineering, ปีที่ 230, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 111362-1-10
2020 exNattapong Paewchompoo, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exMitsuyasu Iwanami, exNutpakan Boonyingsathit, exWiracha Thaue, exSupisara Kiattanabumrung, "Corrosion-induced cracking time in recycled aggregate concrete (RAC)", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 145-152
2020 exVarit Kunopagarnwong, exWilawan Punkaew, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "STUDY OF THE FLUID DYNAMICS OF STEAM IN CEMENT AUTOCLAVE ON DIFFERENTGREEN SHEET ARRANGEMENTS AND THERMAL ANALYSIS OF GREEN SHEET", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 316-327
2020 exPhattaradit Kidamorn, exWorapinit Tiyatha, exThanaphat Chukeaw, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exHiesang Sohn, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Value-Added Chemicals via Oxidative Coupling of Methanes over Na2WO4?TiO2?MnOx/SiO2 Catalysts with Alkali or Alkali Earth Oxide Additives", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 23, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 13612-13620
2020 exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exNoparat Thongpun, exChayada Teanchai, exPaolo Veronesi, exรศ.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, exProf. Cristina Leonelli, exDr.Greg Heness, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of the crystallisation time and metal oxide pigmnets on translucency and the mechanical and physical properties of mica glass-ceramics", Journal of Non-Crystalline Solids, ปีที่ 528, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 119730-119741
2020 exJukkrit Nootem, exDr.Chanchai Sattayanon, exSupawadee Namuangruk, exAssoc. Prof. Dr.Paitoon Rashatasakhon, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exDr.Gamolwan Tumcharern, exDr.Kantapat Chansaenpak, "Solvatochromic triazaborolopyridinium probes toward ultra-sensitive trace water detection in organic solvents", Dyes and Pigments, ปีที่ 181, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 108554-1-10
2020 inนางสาวดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ, อาจารย์, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "An Effective Approach to Compute Replenish Time Interval for Two Echelon Inventory System", Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 807-817
2020 exBundit Kottititum, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exNiwat Phongsai, exQuoc Tri Phung , "Optimization of a Six-Step Pressure Swing Adsorption Process for Biogas Separation on a Commercial Scale", Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2020, หน้า 4692-1-19
2020 exWaritnan Wanchan, exParinya Khongproma, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Study of wall-to-bed heat transfer in circulating fluidized bed riser based on CFD simulation", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 442-455
2020 exParinya Khongprom, exSupawadee Ratchasombat, exWaritnan Wanchan, exPanut Bumphenkiattikul, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Scaling of a catalytic cracking fluidized bed downer reactor based on computational fluid dynamics simulations", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, มกราคม 2020, หน้า 2897-2914
2020 exWANCHAI DEELOED, exDr.Suttipong Wannapaiboon, exPimporn Pansiri, exPornsawan Kumpeerakij, exAssoc.Prof.Dr.Khamphee Phomphrai , inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Piyanut Pinyou, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, "Crystal Structure and Hirshfeld Surface Analysis of Bis(Triethanolamine)Nickel(II) Dinitrate Complex and a Revelation of Its Characteristics via Spectroscopic, Electrochemical and DFT Studies Towards a Promising Precursor for Metal Oxides Synthesis", Crystals, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 474-1-18
2020 exDr.Suttipong Wannapaiboon, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Kantapat Chansaenpak, exDr.Piyanut Pinyou, exAsst.Prof.Dr.Chatchai Veranitisagul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, "Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the product of the ring-opening reaction of a dihydrobenzoxazine: 6,6'-[(cyclohexylazanediyl)bis(methylene)]bis(2,4-dimethylphenol)", Acta Crystallographica Section E: CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ 76, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1239-1244
2020 exNICHARAT SRIRATANASAK, exKorrakod Petsri, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exDr.Chanida Vinayanuwattikun, exProf.Dr.Sudjit Luanpitpong, exProf.Dr.Pithi Chanvorachote, "Novel c-Myc–Targeting Compound N, N-Bis (5-Ethyl-2-Hydroxybenzyl) Methylamine for Mediated c-Myc Ubiquitin-Proteasomal Degradation in Lung Cancer Cells", Molecular Pharmacology, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 130-142
2020 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exThienchart Suwawong, exSansarith Thianpopirug, exJames Williams, exLi Jia, ex Wim Bastiaanssen, "Validation of seven global remotely sensed ET products acrossThailand using water balance measurements and land useclassifications", Journal of Hydrology: Regional Studies, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 100709-1-14
2020 exJedsada Chinprasit, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Model predictive control of vinyl chloride monomer process by Aspen Plus Dynamics and MATLAB/Simulink co-simulation approach", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 778, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 012080-1-10
2020 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIssarush Kajornrungsilp, exChutithep Rochpuang, "Input/output linearizing controller with Taylor series expansion for a nonminimum phase process by hardware-in-the-loop approach", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า e2440-1-8
2020 inนายสาธิต พงษ์ดวง, อาจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nonparametric Identification of Nonlinear Added Mass Moment of Inertia and Damping Moment Characteristics of Large-Amplitude Ship Roll Motion", Journal of Marine Science and Application, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 17-27
2020 exProf.Lukasz Wiecketek, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exProf.Zbigniew Pastuszak, "An Analytical System for Evaluating Academia Units Based on Metrics Provided by Academic Social Network", Expert Systems with Application, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 113608-1-17
2020 exProf. Kautsarina, exProf.Achmad Nizar Hidayanto, exProf.Bayu Anggorojati, exProf.Zaenal Abidin, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Data Modeling Positive Security Behavior Implementation Among Smart Device User in Indonesia: A Partial Least Squares Structural Equation Modeling Approach (PLS-SEM)", Data in Brief, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 105588-1-10
2020 exShuichi Kuwahara, exShinya Inazumi, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of the condition of pullout holes on the surrounding ground", International Journal of Geo-engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 1-17
2020 exPhattarasuda Manantapong, exNattanon Chaipunya, exDr.Suttipong Wannapaiboon, exDr.Prae Chirawatkul, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency of Organic Corrosion Inhibitors Derived from Thai-Bael Fruit Extract for Preventing Corrosion in Carbon Steels", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 32, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 2043-2050
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit , "Localized Electric Field Enhanced Streamer Cold Plasma Interaction on Biological Curved Surfaces and Its Shadow Effect", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 1253-1265
2020 exUnchalee Suwanmanee, exThapanee Bangjang, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Greenhouse gas emissions and energy assessment of modified diesohol using cashew nut shell liquid and biodiesel as additives", Sustainable Production and Consumption, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 232-253
2020 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exNathawith Ratchatawatanapipat, exKunanya Kongpaopong, "Lightweight Cellular Glass Composite from Eggshell and Glass Cullet Powder for Insulation and Bioactive Glass Applications", Key Engineering Materials, ปีที่ 858, ฉบับที่ -, มีนาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 151-156
2020 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, "Satellite-Based Drought Impact Assessment on Rice Yield in Thailand with SIMRIW-RS", Remote Sensing, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2099, มิถุนายน 2020
2020 exSomboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exPasura Aungkulanon, "Grey Wolf Optimizer (GWO) with Multi-Objective Optimization for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Central Composite Design (CCD)", International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1219-1225
2020 exChanwit Thititanagul, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, "Removal of Heavy Metals from Electric Arc Furnace Dust Recycling Process by Alkaline Extraction", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 829-837
2020 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, อาจารย์, "Handling Torque Input Constraints under Robust Nonlinear Regulation Control of Robotic Systems with Parametric Uncertainties", International Review of Automatic Control, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 117-127
2020 exPonsorn, P, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Castellated and Cellular Beam Utilization Based on Design Guidelines", PRACTICE PERIODICAL ON STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020
2020 exนางสาว ฐิติกานต์ ภัควันต์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, exดร.นิธิ อัตถิ, exMr. Witsaroot Sripumkhai, exMs. Pattaraluck Pattamang, exDr. Nipapan Klunngien, exDr. Wutthinan Jeamsaksiri, "Compressive Behaviors of Micropillar Sheets Made of PDMS Material Using the Finite Element Method", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 73-84
2020 exSila Yaemphutchong, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exWANCHAI DEELOED, exPasinee Panith, exRATTHAPIT WUTTISARN, exBenjarut Ketruam, exSuparat Singkammo, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exSuttipong Wannapaiboon, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization, luminescence and dye adsorption study of manganese and samarium doped and co-doped zinc sulfide phosphors", Optical Materials, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 1-11
2020 exNattapong Paewchompoo, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, รองศาสตราจารย์, exPrinya Chindaprasirt, "Corrosion-Induced Cracking Time in Steel Fiber-Reinforced Concrete: Experiment and Finite Element Method", ACI Materials Journal, ปีที่ 117, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 3-12
2020 exMs. Ngech Horng Heang, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Makoto Shoda, "Treatment of municipal landfill leachate at different stabilization stages in two-stage membrane bioreactor bioaugmented with Alcaligenes faecalis no. 4", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 100528-1-6
Publish Year National Journal 6
2020 inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, exกาญจนา จำนงค์นารถ, "การดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรด้วยรูปแบบการทำงานที่มีลักษณะซ้ำกัน ตอนที่ 2 แนวทางการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกำหนดเวลาทำงานที่วิเคราะห์ตามหลักการ RSM", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า ---
2020 exปวิธ ไกรสรนุเคราะห์, inดร.รมิดายุ อยู่สุข, อาจารย์, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงวิธีอาณาจักรมดสาหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าแบบมีขอบเขตเวลาและแบ่งส่งสินค้า", วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-8
2020 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, exนายสุนิต ประเวระทัง, "ศักยภาพการนำเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์มาใช้ทดแทนวัสดุในงานทาง", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 83-93
2020 exพรรษสิริ ลิมปะพันธุ์, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, inดร.รมิดายุ อยู่สุข, อาจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิต : กรณีศึกษาสายการบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องครัว", วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 71-80
2020 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWarayut Muknumporn, "Development of A Food Categories and Calories Estimation Full Stack System Based on Multi-CNNs Structures", วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 38-49
2020 inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเกริกเกียรติ อังคณาวิศัลย์, "ผลกระทบของค่าผ่านทางต่อการจราจรในบริเวณเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 3-15

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 23
2020 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐพล ปราสาททอง, exT. Isshiki , exT. Chanwimaluang, exP. Hoonsuwan, "An Elevation Mapping Algorithm Based on a Markov Random Field Model for Underwater Exploration", ECTI-CON 2019 , 10 - 13 กรกฎาคม 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship between the Penetration Depth and NIR Absorbance of Distilled Water", ANS2020, 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพศิน สมพงษ์, exพิชิต สุขเจริญพงษ์, "The Experimental Design to Study the Stress Corrosion Cracking of Aluminum Can Ends", 16th KYOTO Int'l Conference on Science, Engineering, Technology & Natural Resources (SETNR-20), 19 - 21 มีนาคม 2020, Kyoto ญี่ปุ่น
2020 inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุลดา ริยะกุล, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of Experiment to Determine the Appropriate Parameter for Dry Pigment Blending Process in Ball Mill", 16th KYOTO International Conference on Science, Engineering, Technology and Natural Resources (SETNR-20), 19 - 21 มีนาคม 2020, Kyoto ญี่ปุ่น
2020 exภัคพล ทรงโยธิน, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์, "Reduced-Order Thermal Model for Large-Format Li-Ion Pouch Cells Based on Pad? Approximation Method", 2019-2020 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE), 4 มีนาคม 2020, โตเกียว ญี่ปุ่น
2020 inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, exนายเอราวิล ถาวร, "Effect of Weibull Distribution on Supplier Comparison using Lower Process Capability Index: The Examples Study", 2020 2nd International Conference on Management Science and Industrial Engineering (MSIE 2020) , 7 - 9 เมษายน 2020, ญี่ปุ่น
2020 exTinthid Jaikla, exSasakorn Pichetjamroen, exChalee Vorakulpipat, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, "A Secure Four-factor Attendance System for Smartphone Device", 2020 22nd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT) , 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2020, Pyeongchang สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2020 exKriengsak Fungyai, exNatcha Sangmeg, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์, "Determination of ZIP Load Model Parameters based on Synchrophasor Data by Genetic Algorithm", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWutthipum Kanchana, "PV Power Forecasting with Holt-Winters Method", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exจิตรลดา มณีลดา, exชฎาภัทร หัศกรรจ์, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, "Solution Plasma Synthesis of Pt Nanoparticles Supported on Ketjen Black and Their Catalytic Activity for Hydrogen Evolution Reaction", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020), 13 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exชฎาภัทร หัศกรรจ์, exจิตรลดา มณีลดา, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, "Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction on Carbon Black-Supported Pd Catalysts Synthesized by Solution Plasma Process", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020), 13 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exจิดาภา จันทรเมธากุล, exChayanaphat Chokradjaroen, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, อาจารย์, "Preparation and Surface Modification of Gold Nanoparticles Synthesized using Solution Plasma Process", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020), 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSothanakul, P., exYamaguchi, S., "Practical application of tour plan mining system tour miner - Web application and case study - Web a", 2020 IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE 2020, 4 - 6 มกราคม 2020
2020 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKan Yajai, "Aerodynamics Force Analysis for Designing a Flapping Butterfly Robot Wing", the 19th International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC 2020), 19 - 22 มกราคม 2020, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2020 exเรือเอก อัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Development of Mathematical Model for Predictive of The Standard Uncertainty of Robot Arm", 2020 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2020), 16 - 18 เมษายน 2020, ภูเก็ต ประเทศไทย
2020 exChutima Wutthikhet, exNalina Phisanbut, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Business-intelligence framework for visualization and its associate text narration", 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit , "Localized Electric Field Roles in Nonthermal Corona Plasma for Surface Functionalization", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, exChayaporn Thammaniphit , exKhomsan Ruangwong, "Effect of Cold Plasma on Alternaria Brassicicola Morphology and Seed Germinations", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanudda Charoensorn, exVarakorn Kasemsuwan, "Fringe Field Assisted Electrostatic Discharge in Polypropylene Manufacturing", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTatsanee Jenbanphue, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKulsawasd Jitkajornwanich, "Electrostatic Properties and Ions Elimination Effect of Polyvinyl Chloride (PVC) Adhesive Tape Manufacturing", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exVisuttha Manthamkarn, exAbhishek Maheshwari, "Systematic Low Density Parity Check Codes with Hard Decision Message Passing Algorithm for Nonbinary Symbols", the 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020), 4 - 6 มีนาคม 2020, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exDutho Utomo, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รมิดายุ อยู่สุข, อาจารย์, "Determinants of Donation Behaviour on Flood Disasters in Indonesia", 12th International Seminar on Industrial Engineering and Management: Industrial Intelligence System on Engineering, Information, and Management, 27 พฤษภาคม 2020
2020 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วิจิตรา รุ่งรักษา, "Pump Scheduling for Water Supply Production using Mathematical Programming", The 2020 2nd International Conference on Management Science and Industrial Engineering 2020, 7 - 9 เมษายน 2020, โอซาก้า ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 41
2020 inดร.จีมา ศรลัมพ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรรณิการ์ สรกล, "การประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, อาจารย์, exธุวานนท์ มิ่งเจริญผล, "ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปตินยา แก้วมณีชัย, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนซิลเวอร์ซีโอไลต์ด้วยซิลเวอร์กลาสพาวเดอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562, 21 กุมภาพันธ์ 2020, ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2020 exภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, อาจารย์, "การลดเสียงดังจากเครื่องปั๊มโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสุวจี ก่ออ้อ, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, อาจารย์, "การลดเสียงดังจากเครื่องตัดท่อโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10, 21 กุมภาพันธ์ 2020, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2020 exกัณธิชา ชัยตรรก, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบแกนเพลาเดียวกับแบบแกนเพลาร่วมด้วยตัวแบบมาร์คอฟ", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2563, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปภาดา พึ่งเกียรติไพโรจน์, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "การจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมสำหรับรถรับ-ส่งพนักงาน", การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2563, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exภัทรพล มณีแดง, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดนย์ปภพ มะณี, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหล 2 มิติ Rainfall-Runoff-Inundation(RRI) ในการพยากรณ์น้ำท่าและน้ำท่วม กรณีศึกษาพื้นที่วังตะไคร้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพชรพล ฆ้องใหญ่ , inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจ่ายน้ำมันทางรถบรรทุก", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020) The 11th National Conference of Industrial Operations Development 2020 1 พฤษภาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ , 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวเกตุนรี มากเมือง, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียประเภทรูพรุนหดตัวของล้ออลูมิเนียมอัลลอยผลิตด้วยกระบวนการหล่อ", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563, 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาค่าความผิดพลาดแบบสุ่มของข้อต่อของแขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระหกแกน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2563, 6 - 8 พฤษภาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exนายมนตรี ฉัตรจินดากุล, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการวัสดุคงคลังประเภทอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขในระบบที่มีการชำรุดหลายรูปแบบ", งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตรั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (IE NETWORK 2020), 7 - 8 พฤษภาคม 2020, บางละมุง (ภายหลังเป็นนำเสนอบรรยาย ONLINE เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ชลบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitchakorn Sittipong, exVongsakorn Chandatana, exNanthanat Angsubhakorn, "Life Cycle Sustainability Assessment: A Case Study of Public Bus in Bangkok, Thailand", The 29th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry conference (TIChE2020), 1 - 2 มิถุนายน 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exตวงรัตน์ รวบรวม, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตินาไมด์ ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสาตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exณัฐธีรา ไทยานันท์, inดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยและทำนายการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารประเภทต่าง ๆ", The 16th National Conference on Computing and Information Technology, 14 - 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวหัสดี ผึ้งสุข, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสาหรับการจัดการงานซ่อมบารุงเครื่องจักรและเครื่องมือวัดกรณีศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายเกียรติศักด์ิ เครือวรรณ, inดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของระบบออกอากาศของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรสริน วีทอง, inดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของโครงการผลิตน้ารีไซเคิลจากน้ากากส่าบาบัด", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exวิภาวรรณ กิ่งแก้ว, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวขวัญฤทัย ตุ้ยสาร, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องว่างมิติกับตำแหน่งของชั้นวางสินค้าแบบทางเลือกสำหรับระบบขนถ่ายสินค้าเข้าออกด้วยรถยกชนิดเข้าถึง", การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ครั้งที่ 7 (The 7th SAU National Interdisciplinary Conference 2020), 29 - 30 พฤษภาคม 2020, เมือง (ภายหลังเป็นนำเสนอบทความ ONLINE เนื่องจากสถานการณ์ COVID-2019) นนทบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.จีมา ศรลัมพ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภเดช นิยมทอง, "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุรินทร์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19, 27 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2020, online conference during COVID19 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, exนายสุนิต ประเวระทัง, exนายสิรวิชญ์ สีหา, exนายธนนนท์ ฉายาพงศ์, exนายพรเทพ แข็งขัน, exนายกฤต อินทรกุล, "พฤติกรรมการบดอัดและกําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 The Proceedings of The 58th Kasetsart University KU Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
2020 exปิติภาคย์ บุญมี, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลดแรงตึงผิวต่อการสังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมัลชั่นชนิดน้ำในน้ำมัน", ประชุมวิชาการครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Jatujak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, exชินภพ ชัยมงคล, "การปรับปรุงคุณสมบัติดินซีเมนต์ด้วยเถ้าปาล์มน้ำมันสำหรับทางหลวง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 The Proceedings of The 58th Kasetsart University (KU) Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, exธนโชติ รอดเสวก, "การปรับปรุงคุุณสมบัติของหินคลุกที่ผสมด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครงเพื่อใช้เป็นวัสดุงานทาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 The Proceedings of The 58th Kasetsart University (KU) Annual Conference , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exดนิตา ธัญมณีสิน, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "การจัดสรรพื้นที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ของบริษัท กรณีศึกษาผลิตน้ามันหล่อลื่นและจาระบีแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพิสุทธิ์ บูรณจินดา, inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตโฟมสาหรับเบาะนั่งของยานยนต์กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขวัญชนก คุณกิตติ, "การกำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา:หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, Online ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exSirikarn Ungsriwong, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Coupled pH and liquid level control in a wastewater treatment process with feed uncertainties using an identified pH model-based approach", the 29th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (TIChE2020), 1 - 2 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, exดนัย สุขพลับพลา, exณัฐพล กัณทะศิลป์, exจิตติวัฒน์ ใจเปี่ยม, exวุฒิวงศ์ บรรจงวัฒน์ธนา, "การพัฒนาเครื่องทดสอบความล้าสำหรับรอยต่อสันและแผ่นพื้นในสะพานเหล็กออร์โธทรอปิค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ.2563, 20 - 21 มีนาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exNiti Jaikaew, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State Railway of Thailand Line Capacity Evaluation using UIC 406 Method (Section Hua Ta Khe Station to Cha Choeng Sao Junction)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exThannin Manipakone, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Comparative Study of Oil Transportation Modal Choice between Intermodal Rail and Road: A Case Study of Freight Route between Ban Phai Tank Farm Khon Kaen Province to Railway Yard at Thanaleng the Laos People's Democratic Republic.", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exวฤธ, exอัครชัย, "การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยปูนซีเมนต์ผสมผงตะกรันเหล็กและเถ้าชีวมวล จากโรงงานผลิตกระดาษ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, จอมเทียน ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exธีรพัตร์ โท้ทอง, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ตาแหน่งติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจภายนอกอัตโนมัติด้วยการจาลองสถานการณ์ในเขตพื้นที่บางกอกน้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exวุฒิชัย ยิ่งรส, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบพัฒนาโปรแกรมหาคำตอบเหมาะสมที่สุดในการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อทำให้ต้นทุนในการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ต่าที่สุด", The Conference of Industrial Engineering Network (IE NETWORK 2020), 6 - 8 พฤษภาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exชูวิท มากมี, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการวิเคราะห์ค่าความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ต่อความถูกต้องของน้ำฝนเรดาร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 , 15 - 17 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exรศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อารียา ฤทธิมา, exอ.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, exอ.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, exอ.วุฒิชาติ แสวงผล, exอ.จิดาภา ไกรสังข์, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์, "ความท้าทายของทางออกภัยแล้ง 2020 : สถานการณ์ปัจจุบันของน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ-การวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 31 กรกฎาคม 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exรศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อารียา ฤทธิมา, exอ.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, exอ.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, exอ.วุฒิชาติ แสวงผล, exอ.จิดาภา ไกรสังข์, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์, "บทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันและศักยภาพในการเก็บกักน้ำในอนาคตของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 31 กรกฎาคม 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exสุพัชรพล มงคลนาม, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอาคารสลายพลังงาน อ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 31 กรกฎาคม 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exอดิศักดิ์ พาศิรายุทธ, exสิทธิรัตน์ เพิ่มหรรษา, exธนพล พิมพ์อุบล, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, อาจารย์, "การศึกษาผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่มีต่อปริมาณน้ำฝนและผลผลิตของข้าวในลุ่มน้ำยม", 13th Thai National Committee on Irrigation and Drainage (THAICID), e-Symposium, 31 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exวชิรวิทย์ มากทรัพย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE BASIN", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 31 กรกฎาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 1
2020 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์, "โปรแกรมการประเมินปริมาณน้ำฝนความละเอียดสูงด้วยเรดาร์ (Radar4Rain)", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2020

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 5
2020 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพงศ์ธร อภิรูป, exกิตติภัต วิริยะประสาท, "ระบบการปรับภาพให้เสถียรเพื่อแสดงภาพในมุมมองและขนาดคงที่ชนิดรายงานผลได้ทันที", ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน), 2020
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนายณภัทร คำเจียม, exนายกานต์พัฒน์ แพโรจน์, exนางสาวคณธนันท์ แสงรุ่งนภาพรรณ, "เครื่องกรองน้ำดื่มแบบคว่ำถัง", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนายณภัทร คำเจียม, "ไส้กรองน้ำ", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนางสาวณิชชา แก้วเสียง, "ระบบกลั่นน้ำทะเลผ่านเยื่อกรองด้วยแรงดันสุญญากาศแบบหมุนวนความชื้น", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องทอดลมร้อนสำหรับอาหารที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนหนา", Kasetsart University, 2020

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06]

แสดงความคิดเห็น

(0)