โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

120

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

64

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

110

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 99 Project 5 4 0 0
2020 การวัด PM ของรถยนต์จากแหล่งที่ไม่ใช่ไอเสีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การวัดพื้นผิวของวัตถุขนาดนาโนด้วย atomic force microscope โดยใช้โครงข่ายประสาท หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การจัดทำบัญชีต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความยั่งยืนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2020 โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2020 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสารสนเทศของระบบภูมิสารสนเทศ (การศึกษาการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบทำนายเส้นทางการบินและความน่าจะเป็นของเส้นทางการบินของอากาศยานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลตำแหน่งอากาศยานจากระบบออฟโทรนิคส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายแบบแม่นยำสูง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนากระบวนการต้นแบบโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์บำบัดค่าพีเอชของน้ำเสียด้วยระบบควบคุมปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การควบคุมตู้เรือนกระจกสำหรับการเกษตรอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้ง หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การควบคุมชั้นชิดผิวของการไหลของอากาศ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การใช้เนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีและการสะท้อนเชิงสเปกตรัมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 Microarchitecture optimization and exploration for efficient deep learning model construction based on Graphics Processing Units (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มจากมีเทนผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาไบโอชาร์และไฮโดรชาร์จากชานอ้อยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการอุ้มน้ำและอินทรีย์วัตถุในดิน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์และไนโตรเจนสูง (น้ำชะชยะ) ด้วยระบบทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ ตามด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์เพื่อให้ได้พลังงานทดแทน (ก๊าซมีเทน) และสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนากระบวนการผลิต 5-hydroxymethylfurfural จากน้ำตาลซูโครส ด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับลงแนวดิ่งแบบตั้งหาง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาการปนเปื้อนและการควบคุมการแพร่กระจายของเชืื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากแหล่งกำเนิดนำเสียประเภทโรงพยาบาลและฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อการคาดคะเนและการจัดการสุขภาพของเครื่องโม่หยาบวัตถุดิบ ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในเครือเบทาโกร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศยางพารา ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2562 และการจัดทำระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการยางพาราตลอดห่วงโช่อุปทาน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นในยางก้อนถ้วย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาธุรกิจยางล้อรถบรรทุก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การประเมินอนาคตของธุรกิจยางล้อรถบรรทุกและรถประจำทาง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 วิธีการออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายนิวรัลแบบคอนโวลูชันสำหรับงานรู้จำหลายแบบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การปรับปรุงเครือข่ายนิวรัลแบบคอนโวลูชันขนาดเล็กด้วยการแทนที่โมสถาปัตยกรรมไมโครสำหรับการรู้จำใบหน้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การสร้างเครือข่ายนิวรัลแบบคอนโวลูชันสำหรับจำแนกการแสดงออกทางสีหน้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาอุปกรณ์/ระบบทำความเย็นและอุปกรณ์/ระบบดัดแปลงบรรยากาศเพื่อการขนส่งกระจายสินค้า ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในอนาคต หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การส่งสัญญาณในดาวน์ลิงค์โนม่าด้วยหลายสายอากาศส่งและการป้อนกลับที่จำกัด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบีบอัดภาพสีแบบความซ้บซ้อนต่ำ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบนอนไบนารี่ที่ปรับตัวได้และทนทาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติและอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศ เพื่อรองรับการทำงานจริงสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมชีววิศวกรรม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูงของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และโคโรนาพลาสมา หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การสังเคราะห์และผลิตวัสดุทดแทนกระดูกจากวัสดุผสมไฮดรอกซีแอปาไทด์-พอลิเมอร์ชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสีเขียวและเส้นพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบของพอลิแบคติกแอซิดและกากกาแฟโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาตัวหนีบพลาสติกสำหรับการผ่าตัดทำหมันสุนัข หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากเส้นพลาสติกชีวภาพเชิงประกอบโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นรถเข็นนั่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การสร้างมูลค่าขยะพลาสติกด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การสร้างระบบรับรองเพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตพลาสติกและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การหาแนวทางในการกำหนดมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีปัญหา หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ด้านชีวภาพ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำอย่างง่าย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 แนวทางการบริหารจัดการน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การจัดทำนโยบายจัดการน้ำดื่มของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูงเอนกประสงค์ เพื่อผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงและการทำปฏิกิริยาในระดับนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์อินทผลัมให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรไทย โดยกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิผลสำหรับการขยายพันธุ์อินทผลัม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 ระบบเครือข่ายตรวจวัดและเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมแบบเวลาจริง สำหรับตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสารเพิ่มความหนืดในอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากจากเซลลูโลสของใบสับปะรดเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การนำเซลลูโลสจากใยสับปะรดมาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อเสริมแรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาโฟมคอมโพสิตย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิแลกติกเอซิดและเซลลูโลสจากเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การดัดแปรเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะไอออนในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การผลิตสารประกอบคาร์บอนจากเส้นใยใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำตาลในอาหารแบบพกพาได้จากเซ็นเซอร์เยื่อเลือกผ่านลิปิด/พอลิเมอร์ และแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 นวัตกรรมวัสดุผสมลิกนินจากเศษเหลือทิ้งปาล์ม หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์จากพอลิเมอร์และลิกนิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตลิกนินจากทะลายปาล์มเปล่า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2020 การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อนำส่งเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2020 การพัฒนาลิกนินเพื่อใช้ในอีพ็อกซีเรซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและลิกนินซึ่งสกัดจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของมะม่วง หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดในการจำหน่ายมะม่วงแบบออนไลน์ โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 การผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn โหลดบนตัวรองรับรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 การสังเคราะห์โอเลฟินส์จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่งปฏิกิริยา เหล็ก-โคบอลต์-โพแทสเซียม-อะลูมินา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การเลือกผลิตโอเลฟินส์ผ่านปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนได-ออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและโคบอลต์บนตัวรองรับโพแทสเซียม-อะลูมินา: ผลของสนามแม่เหล็ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพผ่านปฏิกิริยาออกซิเดทีฟคัปปลิ้งของมีเทน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 การปรับแต่งโครงสร้างของตัวรองรับอะลูมินาโดยเทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงเพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ เกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เครื่องทำความสะอาดมือแบบสเปรย์รอบทิศทางอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 Microarchitecture optimization and exploration for efficient deep learning model construction based on Graphics Processing Units หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มจากมีเทนผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางแสงและองค์ประกอบของสารอินทรีย์ละลายน้ำในน้ำดิบและน้ำระหว่างกระบวนการผลิตน้ำประปา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การบ่งชี้และการกำจัดของไมโครพลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การวินิจฉัยและการจำแนกโรคเส้นเลือดโป่งพองใต้จุดรับภาพชัดจอตา จากเครื่องถ่ายภาพตัดขวางจอประสาทตา ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 1 0 0 0
2020 การควบคุมอิงแบบจำลองกระบวนการปรับพีเอชที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และกรดแก่เป็นสายร่วมไตเตรต หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2020 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเสริมความแม่นยาในการทาแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำของการไหลวนด้วยวัสดุเพียโซอิเชคทริคสำหรับ LED Obstruction Light หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยการไหลซึมผ่านฐานรากของเขื่อนขนาดกลาง กรณีศึกษาเขื่อนดินช่องเขาขาดเขื่อนสิริกิติ์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การผลิตฟิล์มนำไฟฟ้าได้จากยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การศึกษาการใช้คลื่นเหนือเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องควบแน่นของโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมระบบกล้อง CCTV ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบตามเวลาจริง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 โครงการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สาย และแพลตฟอร์ม Big data analytic สำหรับสนับสนุนการทำงานของเกษตรกรแปลงใหญ่ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การประมาณการความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของ กฟผ. ด้วยวิธี Data Analytics หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ในโครงการ การประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนและเคมีสีเขียวสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปลดปล่อยมลพิษต่ำและไร้สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นพิษยาวนานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)