การวิเคราะห์อย่างละเอียดและการทาเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ