Person Image

  Education

  • วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Developing EntrepreneursEmotional IntelligenceEmployee engagementEntrepreneurEntrepreneursEntrepreneurs in Small and Medium Sized EnterprisesethicsFive Factor ModelGood Corporate Governance Good GovernancehappinessInnovative Work BehaviorIntrinsic MotivationJob PerformanceJob SatisfactionLeadershipOrganizational Citizenship behaviorOrganizational CultureOrganizational Outcomesproblem perception of solid waste managementPsychological CapitalPsychological CharacteristicPsychological Well-Being public mindServant Leadershipservant leadershipSMEsSMEs Entrepreneurs Spiritual HealthWorkplace Spiritualityการคัดกรองการจัดการความขัดแย้งการเชื่อมโยงสารสนเทศการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรมความผาสุกทางจิตความพึงพอใจในการทำงานความพึงพอใจในงานความยึดมั่น ผูกพันในงาน ความยึดมั่นผูกพัน ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานความยึดมั่นผูกพันในงานจิตวิญญาณในการทำงานจิตวิญญาณในที่ทำงานจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิญญาณในองคืการจิตวิทยาองค์การจิตวิทยาอุตสาหกรรมจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเชาวน์อารมณ์ฐานข้อมูลการวิจัยตัวชี้วัดสุขภาวะติดตามผลทักษะการเมืองในองค์การทัศนคติต่อธรรมาภิบาลทุนทางจิตวิทยาธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบรรษัทภิบาลบรรษัทภิบาล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบจำลองกระบวนการทำกิจกรรมอาสาแบบจำลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงประชากรสูงวัยในที่ทำงานปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานโปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsผู้ประกอบการโครงการ OTOPผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการมีส่วนร่วมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตกรรมภาวะผู้นำภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณภาวะผู้นำที่แท้จริงภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ราชบุรีแรงจูงใจภายนอกแรงจูงใจภายในวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน พฤติกรรมการ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เจนเนอเรชั่นวายวิจัยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสติสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานสมรรรถนะหลักสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนสุขภาวะทางจิตวิญญาณสุขภาวะทางจิตวิญญาณ กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยึดมั่นผูกพันในงานสุขภาวะทางปัญญาสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงานสูงวัยหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำองค์การแห่งการเรียนรู้

  Interest

  จิตวิทยาอุตสาหกรรม, จิตวิทยาองค์การ, ภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม, การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 135 เรื่อง (เชิงวิชาการ 134 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An action research approach towards development of spirituality among Thai University StudentsChongvisal R., Boonyarit I.2018Journal of Behavioral Science
  13(2),pp. 19-37
  1
  2Factors effecting job satisfaction and employee engagementChongvisal R.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 188-202
  0
  3The participatory behavior of stakeholders toward solid waste management: A case study in ThailandChongvisal R.2018Journal of Behavioral Science
  13(1),pp. 27-36
  0