Person Image

  Education

  • วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Developing EntrepreneursLeadershipLearning organizationOrganizational Citizenship behaviorOrganizational CultureOrganizational Outcomesproblem perception of solid waste managementpsychological capitalPsychological CharacteristicPsychological Well-Being public mindServant Leadershipservant leadershipSMEsSMEs Entrepreneurs spiritual healthSpiritual leadershipspiritualitySpirituality in OrganizationSpirituality in the workplacestudent developmentworkplace spiritualityความผาสุกทางจิตความผาสุุกทางจิตความพร้อมผลงานวิจัยความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความพึงพอใจในงานความยึดมั่น ผูกพันในงาน ความยึดมั่นผูกพัน ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานความยึดมั่นผูกพันในงานจิตวิญญาณในการทำงานจิตวิญญาณในที่ทำงานจิตวิญญาณในสถานที่ทํางานจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิญญาณในองคืการจิตวิทยาองค์การจิตวิทยาอุตสาหกรรมจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเชาวน์อารมณ์ฐานข้อมูลการวิจัยตัวชี้วัดตัวชี้วัดสุขภาวะติดตามผลทักษะการเมืองในองค์การทัศนคติต่อธรรมาภิบาลทุนทางจิตวิทยาธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบรรษัทภิบาลบรรษัทภิบาล บริการสาธารณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบจำลองกระบวนการทำกิจกรรมอาสาแบบจำลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงแบบวัดประชากรก่อนสูงวัยในที่ทำงานประชากรสูงวัยในที่ทำงานปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานโปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานผู้นำในองค์การผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsผู้ประกอบการโครงการ OTOPผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการมีส่วนร่วมพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตกรรมภาวะผู้นําที่แท้จริงภาวะผู้นำภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณภาวะผู้นำที่แท้จริงภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ภาวะหมดไฟในการทำงานราชบุรีแรงจูงใจภายนอกแรงจูงใจภายในวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน พฤติกรรมการ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เจนเนอเรชั่นวายวิจัยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสติสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานสมรรรถนะหลักสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนสุขภาวะทางจิตวิญญาณสุขภาวะทางจิตวิญญาณ กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยึดมั่นผูกพันในงานสุขภาวะทางปัญญาสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงานสูงวัยหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำองค์การแห่งการเรียนรู้

  Interest

  จิตวิทยาอุตสาหกรรม, จิตวิทยาองค์การ, ภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม, การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2558 - ต.ค. 2560 รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 2
   • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 2
   • ห้องห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารห้องประชุม บ้านเซเวียร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 135 เรื่อง (เชิงวิชาการ 134 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 9 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An action research approach towards development of spirituality among Thai University StudentsChongvisal R., Boonyarit I.2018Journal of Behavioral Science
  13(2),pp. 19-37
  3
  2FACTORS AFFECTING INNOVATIVE WORK BEHAVIOR OF MANAGERSChongvisal R.2020Polish Journal of Management Studies
  22(2),pp. 50-64
  3
  3The influence of workplace spirituality, spiritual health and leadership on organizational outcomesChongvisal R.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(2),pp. 644-654
  2
  4Factors effecting job satisfaction and employee engagementChongvisal R.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 188-202
  2
  5Preparation for pre-ageing populations in the workplace: Spiritual health and psychological well-being development programChongvisal R.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(4),pp. 761-769
  1
  6The participatory behavior of stakeholders toward solid waste management: A case study in ThailandChongvisal R.2018Journal of Behavioral Science
  13(1),pp. 27-36
  0
  7Development and outcome of workplace spirituality: An empirical study in ThailandChongvisal R.2023Kasetsart Journal of Social Sciences
  44(4),pp. 1247-1256
  0