Person Image

  Education

  • วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ความสุขและความอยู่ดีมีสุข ความพึงพอใจในการทำงาน จิตสาธารณะaction researchAdversity QuotientAttitude toward good governanceConflict ManagementDeveloping EntrepreneursEmotional IntelligenceEmployee engagementEntrepreneurEntrepreneursEntrepreneurs in Small and Medium Sized EnterprisesethicsFive Factor ModelGood Corporate Governance Good GovernancehappinessInnovative Work BehaviorIntrinsic MotivationJob PerformanceJob SatisfactionLeadershipLearning organizationOrganizational Citizenship behaviorOrganizational CultureOrganizational Outcomesproblem perception of solid waste managementPsychological CapitalPsychological CharacteristicPsychological Well-Being public mindServant Leadershipservant leadershipSMEsSMEs Entrepreneurs Spiritual HealthSpiritual leadershipspiritualitySpirituality in OrganizationSpirituality in the workplacestudent developmentSuccessTeamworkTrust in head nursesTrust in Supervisorwell-beingWork Engagementwork-life balanceWorkplace Spiritualityการคัดกรองการจัดการความขัดแย้งการเชื่อมโยงสารสนเทศการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรมการทำงานเป็นทีมการนำการเปลี่ยนแปลงการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การพัฒนาจริยธรรมการพัฒนาจิตวิญญาณการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมการพัฒนานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยการพัฒนาแบบทดสอบและการคัดเลือกบุคลากรการพัฒนาผู้ประกอบการการพัฒนาภาวะผู้นำการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาการพัฒนาหลักสูตรการรับรู้การเมืองในองค์การการรับรู้ความสามารถของตนเองการรับรู้ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสารระหว่างบุคคลการเห็นคุณค่าในตนเองควาผาสุกทางจิตความฉลาดทางวัฒนธรรมความผาสุกทางจิตความผาสุุกทางจิตความพร้อมผลงานวิจัยความพึงพอใจในการทำงานความพึงพอใจในงานความยึดมั่นผูกพันของพนักงานความยึดมั่นผูกพันในงานความไว้วางใจในหัวหน้างานความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วยจิตวิญญาณในการทำงานจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิญญาณในองคืการทุนทางจิตวิทยาบรรษัทภิบาลผลการปฏิบัติงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การภาวะผู้นำภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้แรงจูงใจภายในวิจัยสถาบันสุขภาวะทางจิตวิญญาณสุขภาวะทางปัญญาองค์การแห่งการเรียนรู้

  Interest

  จิตวิทยาอุตสาหกรรม, จิตวิทยาองค์การ, ภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม, การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2558 - ต.ค. 2560 รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 2
   • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 135 เรื่อง (เชิงวิชาการ 134 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 8 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An action research approach towards development of spirituality among Thai University StudentsChongvisal R., Boonyarit I.2018Journal of Behavioral Science
  13(2),pp. 19-37
  2
  2Preparation for pre-ageing populations in the workplace: Spiritual health and psychological well-being development programChongvisal R.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(4),pp. 761-769
  1
  3The influence of workplace spirituality, spiritual health and leadership on organizational outcomesChongvisal R.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(2),pp. 644-654
  1
  4FACTORS AFFECTING INNOVATIVE WORK BEHAVIOR OF MANAGERSChongvisal R.2020Polish Journal of Management Studies
  22(2),pp. 50-64
  1
  5Factors effecting job satisfaction and employee engagementChongvisal R.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 188-202
  1
  6The participatory behavior of stakeholders toward solid waste management: A case study in ThailandChongvisal R.2018Journal of Behavioral Science
  13(1),pp. 27-36
  0