คณะสังคมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ASEANBangkaen CampusBangkhen CampusbiocharbiomassCommunity PsychologyCryptocurrencyCyber-attacksDevelopmentdigital economyecophysiological parametersEducationelder careEmotional IntelligenceEnergyGISGroup DynamicsHuman and National DevelopmentInternational ConferencesKasetsart Unversityknowledge managementLeadershipLessonsOptimizationPrivacyPsychologyPublic AdministrationRemote SensingSambagawa metamorphic beltSatisfactionServicesState of the ArtUndergraduate studentsVietnamWorkplace Spiritualityกฎหมายกระบวนการยุติธรรมกลุ่มสัมพันธ์ก๊าซเรือนกระจกการจัดการความขัดแย้งการทำงานเป็นทีมการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการเมือง การรู้เท่าทันสื่อการเห็นคุณค่าในตนเองการให้บริการเกษตรปลอดภัยความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความผาสุกทางจิตความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความยึดมั่นผูกพันในงานความรู้ความเข้าใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิทยาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การทะเบียนทรัพย์สินทุนทางสังคมเทศบาลนครปากเกร็ดนิสิตปริญญาตรีนิสิตระดับปริญญาตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้รับบริการผู้สูงอายุแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพฤติกรรมการทำงานภาวะผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมวลชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รัฐธรรมนูญรัฐประศาสนศาสตร์ราชบุรีวิจัยสถาบันวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and Understandingวิทยาเขตบางเขน Satisfactionสมุทรสงครามสุขภาวะทางจิตวิญญาณหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาเซียนอินโดนีเซียอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์Resource

นักวิจัยทั้งหมด 97 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 35 คน, อาจารย์ 43 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 296 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 280 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 282 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 208 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 116 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 908 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 529 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 379 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 257 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 237 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 21 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)