คณะสังคมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

48

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

5

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

ASEANBang Khen CampusBangkaen CampusBangkhen CampusbiocharbiomassCommunity PsychologyCryptocurrenciesCryptocurrencyCyber-attacksDevelopmentdigital economyecophysiological parametersEducationelder careenergyGISGroup DynamicsHuman and National DevelopmentInternational ConferencesKasetsart Unversityknowledge managementlandslideLeadershipLessonsOptimizationRemote SensingsatisfactionState of the ArtUndergraduate StudentsVietnamกฎหมายกระบวนการยุติธรรมก๊าซเรือนกระจกการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการเมืองการรู้เท่าทันสื่อการเห็นคุณค่าในตนเองการให้บริการเกษตรปลอดภัยความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความผาสุกทางจิตความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความยึดมั่นผูกพันในงานความร่วมมือความรู้ความเข้าใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิทยาจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจีนเด็กถ่านชีวภาพทะเบียนทรัพย์สินทุนทางสังคมเทศบาลนครปากเกร็ดนิสิตนิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ้าทอมัดหมี่ผู้รับบริการผู้สูงอายุแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพฤติกรรมการทำงานภาวะผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมวลชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รัฐธรรมนูญรัฐประศาสนศาสตร์ราชบุรีวิจัยสถาบันวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and understandingวิทยาเขตบางเขน Satisfactionสมุทรสงครามสุขภาวะทางจิตวิญญาณสุขภาวะทางปัญญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาเซียนอินโดนีเซียอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์Resource

นักวิจัยทั้งหมด 96 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 คน, อาจารย์ 44 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 346 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 311 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 96 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 301 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 217 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 130 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1068 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 611 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 457 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 283 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 262 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 9 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 41 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)