คณะสังคมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

ASEANBangkaen CampusBangkhen CampusBiocharBiomassCommunity PsychologyCryptocurrencyCyber-attacksDevelopmentdigital economyecophysiological parametersEducationElder careEMOTIONAL INTELLIGENCEenergyGISGroup DynamicsHuman and National DevelopmentInternational ConferencesKasetsart UnversityLeadershipLessonsOptimizationPrivacyPsychologyRemote SensingSambagawa metamorphic beltSatisfactionServicesState of the Artundergraduate studentsVietnamกฎหมายกลุ่มสัมพันธ์ก๊าซเรือนกระจกการทำงานเป็นทีมการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการเมือง การรู้เท่าทันสื่อการเห็นคุณค่าในตนเองการให้บริการเกษตรปลอดภัยความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความผาสุกทางจิตความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความยึดมั่นผูกพันในงานความรู้ความเข้าใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิทยาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การถ่านชีวภาพทะเบียนทรัพย์สินทุนทางสังคมเทศบาลนครปากเกร็ดนิสิตนิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้สูงอายุแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพฤติกรรมการทำงานภาวะผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมวลชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รัฐธรรมนูญรัฐประศาสนศาสตร์ราชบุรีวิจัยสถาบันวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and Understandingวิทยาเขตบางเขน Satisfactionสมุทรสงครามสุขภาพจิตสุขภาวะทางจิตวิญญาณหมู่บ้านจัดสรรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอัตลักษณ์อาเซียนอินโดนีเซียอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้Resource

นักวิจัยทั้งหมด 92 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 39 คน, อาจารย์ 37 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 250 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 234 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 263 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 197 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 803 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 480 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 323 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 253 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 235 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 30 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)