คณะสังคมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ASEANBang Khen CampusBangkaen CampusBangkhen CampusbiocharbiomassCommunity PsychologyCryptocurrenciesCryptocurrencyCyber-attacksDevelopmentdigital economyecophysiological parametersEducationElder CareEmotional IntelligenceenergyGISGroup DynamicsHuman and National DevelopmentInternational ConferencesKasetsart Unversityknowledge managementlandslideLeadershipLessonsmotherhoodPM2.5PrivacyPsychologyPublic AdministrationRemote SensingSambagawa metamorphic beltSatisfactionservicesState of the artStudentsUndergraduate StudentsVietnamWorkplace Spiritualityกฎหมายกระบวนการยุติธรรมกลุ่มสัมพันธ์ก๊าซเรือนกระจกการจัดการความขัดแย้งการจัดบริการสาธารณะการทำงานเป็นทีมการปกครองส่วนท้องถิ่นการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการรู้เท่าทันสื่อการเห็นคุณค่าในตนเองการให้บริการเกษตรปลอดภัยความคิดเห็นความตระหนักความผาสุกทางจิตความพึงพอใจความยึดมั่นผูกพันในงานความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมความรู้ความเข้าใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิทยาจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การทะเบียนทรัพย์สินทุนทางสังคมเทศบาลนครปากเกร็ดนิสิตปริญญาตรีนิสิตระดับปริญญาตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ้าทอมัดหมี่ผู้รับบริการผู้สูงอายุแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพฤติกรรมการทำงานภาวะผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมวลชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ราชบุรีวิจัยสถาบันวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and understandingวิทยาเขตบางเขน Satisfactionสุขภาวะทางจิตวิญญาณสุขภาวะทางปัญญาหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอินโดนีเซีย

Executives

รองคณบดี

ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsocnwb@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3480 ext 740

ดร. ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fsoctrp@ku.ac.th

Tel.:

ดร. พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail: fsocpsm@ku.ac.th

Tel.: 0866216243

ผู้ช่วยคณบดี

ดร. สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยี

E-Mail: suchada.sako@ku.ac.t

Tel.: -

ดร. เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนากายภาพ

E-Mail: thepthai.c@ku.ac.th

Tel.:

นาย ชีวิน มัลลิกะมาลย์, อาจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fsoccwm@ku.ac.th

Tel.:

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารความเสี่ยง

E-Mail: fgracrw@ku.ac.th

Tel.: 029427550 #219

ดร. พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fsocprd@ku.ac.th

Tel.:

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

นาง เปรมฤดี เพ็ชรกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

E-Mail: fsocpdbu@ku.ac.th

Tel.: 0896648861


Department (คณะสังคมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 380 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 339 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 110 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 315 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 223 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 141 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1205 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 707 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 498 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 88 เรื่อง (Unknown 88 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 286 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 265 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 9 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 47 รางวัล (เกียรติบัตร 28 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)