ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คณะราษฎรคนความขัดแย้งทางการเมืองความเชื่อ ความเชื่อแบบญี่ปุ่นความเชื่อแบบญี่ปุ่นในสังคมไทยจีนชาวจีนในมลายา Overseas Chinese nationalismชาวนาชุมชน โฉนดชุมชน การลดภาวะความยากจนชุมชนบางบางแก้วชุมชนแม่กลองเชื้อชาตินิยมชาวจีนโพ้นทะเลเซไค คิวเซเคียวเซไค คิวเซเคียวในประเทศไทยญี่ปุ่นถนนราชดำเนินถนนราชดำเนิน ชุมชนหลังวัดราชนัดดาทรัพยากรชายฝั่งที่ดินเทคโนแครตโทษประหารชีวิต การปฏิวัติ2475 การยกเลิกโทษประหารธุรกิจนโยบายการฑูตนโยบายรัฐนักโทษต่างประเทศน้ำตาลบ้านพักข้าราชการปฏิวัติประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมืองและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยประวัติศาสตร์เพศวิถี ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียประวัติศาสตร์สมัยใหม่ประวัติศาสตร์อเมริการ่วมสมัยประวัติศาสตร์อยุธยาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ปรัชญาประวัติศาสตร์ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้สูงวัยพม่าพม่าสมัยใหม่พระประแดงพลเมืองพ่อค้าพื้นที่เพศวิถีมรดกวัฒนธรรม มลพิษทางอุตสาหกรรมเมียนมาเมืองโยเรระบอบใหม่รัชกาลที่ 5รัฐธรรมนูญรัฐประหาร 294รัตนโกสินทร์ตอนต้นราชดำเนิน ชุมชนหลังวัดราชนัดดาราชทัณฑ์ลุ่มน้ำแม่กลองโลหะปราสาทวยาคติวัฒนธรรมไทยเชื้อสายโปรตุเกส ชุมชนวัดซางตาครู้ส โลกาภิวัฒน์ หลังสงครามเย็น ประชาคมอาเซียนวัดราชนัดดาวิจัยสถาบันวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การพัฒนาสงครามเย็นสถาบันพระมหากษัตริย์สมุทรสงครามสังคมประชากรหลากหลายวัยหล่ะมยิ้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์เหมา เจ๋อ-ตงไหมไทย อุตสาหกรรมไหมไทย การเมือง สมัยอาณานิคม สงครามเย็นอคติอนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์ การเมือง ระบอบใหม่อนุสาวรีย์ปราบกบฏอนุสาวรีย์พระปกเกล้าฯอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ การเมือง พลเมืองอีสาน ระบอบใหม่อ้อยอาเซียน อาณานิคมอำนาจอธิปัตย์อุตสาหกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Executives

หัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)