การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2022

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

4

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด