ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

2010-2016Academic ArticlesASEANASEAN Economic CommunityAwarenessBang Khen CampusBangkaen CampusBangkaen Campus ความพึงพอใจBangkhaen campusBangkhen CampusCryptocurrenciesCryptocurrencyCyber-attacksdigital economye-GovernmentEuropean UnionHuman RightsKasetsart UnversityKnowledgeKnowledge ManagementMalaysiamaster's degree studentsMinnowbrook Conferencesmobile phonePM2.5PrivacyPublic AdministrationPublic Policy Analysissafe useSatisfactionservicesState of the artState of the Art and TrendUndergraduate StudentsVietnamกระบวนการยุติธรรมการใช้อย่างปลอดภัยการต่างประเทศของไทยการนำนโยบายไปปฏิบัติการปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นการประเมินความพึงพอใจการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลการมีส่วนร่วมการเมืองการเมืองภายในประเทศรัสเซียการย้อนทวนจินตภาพแบบที่สองการให้บริการการอุดหนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรขยะอิเล็กทรอนิกส์ความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความพึงพอใจความมั่นคงความร่วมมือความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความรู้ความรู้ความเข้าใจคำสำคัญ: ความพึงพอใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจีนชาติพันธวาธิปไตยโทรศัพท์มือถือนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกานิเวศวิทยาการเมืองนิสิตปริญญาตรีนิสิตปริญญาโทนิสิตระดับปริญญาตรีบทความวิชาการบทสำรวจบรรษัทข้ามชาติบริการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาธิปไตยประเทศไทย Effectปัญหาผลกระทบพื้นที่มรดกโลกของไทยภูมิภาคตะวันตกของไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Key Words: satisfactionมาตรฐานการศึกษาเยาวชนไทยรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐประศาสนศาสตร์โลกาภิบาลวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and Understandingวิทยาเขตบางเขน Satisfactionสถานภาพและแนวโน้มสถาบันการเมืองสาเหตุสิงคโปร์หลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอินโดนีเซียแอปพลิเคชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 316 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 132 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 184 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)