ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

2010-2016Academic ArticlesArtificial IntelligenceASEANASEAN Economic CommunityBangkaen CampusBangkaen Campus ความพึงพอใจBangkhaen campusBangkhen CampusBlockchainCashless societyCryptocurrenciesCryptocurrencyCryptography-based cyber-attackscultural diversitycurriculum enrichment activityCyber-attacksCybersecurity lawdigital economye-GovernmentEuropean UnionKasetsart UnversityKnowledge ManagementMalaysiamaster's degree studentsMinnowbrook Conferencesmobile phonePrivacyPublic Administrationpublic policy analysisPublic SectorRatchaburi Provincesafe usesatisfactionServicesspecial programState of the ArtState of the Art and TrendThai governmentundergraduate studentsVietnamกระบวนการยุติธรรมกระบวนทัศน์การจัดการขยะมูลฝอยการใช้อย่างปลอดภัยการนำนโยบายไปปฏิบัติการปกครองการประเมินความพึงพอใจการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลการมีส่วนร่วมการเมือง การให้บริการการอุดหนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความพึงพอใจความมั่นคงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คำสำคัญ: ความพึงพอใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาติพันธวาธิปไตยโทรศัพท์มือถือนิสิตปริญญาตรีนิสิตปริญญาโทนิสิตระดับปริญญาตรีบทความวิชาการบทสำรวจบรรษัทข้ามชาติบริการบริหารรัฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาธิปไตยประเทศไทย Effectปัญหาผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Key words: satisfactionรัฐธรรมนูญรัฐประศาสนศาสตร์รัฐยิวราชบุรีโรงเรียนขนาดเล็กวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and Understandingวิทยาเขตบางเขน Opinionsวิทยาเขตบางเขน Satisfactionเว็บไซต์เวียดนามสถานภาพและแนวโน้มสถาบันการเมืองสาเหตุสิงคโปร์สื่อสังคมออนไลน์หลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอินโดนีเซีย


Persons (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 232 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 94 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 138 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)