Person Image

  Education

  • บธ.บ.(บริหารอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2536
  • รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • ร.ด.(รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  conflict managementpolitical conflictกระบวนการกำหนดนโยบายการคุกคามออนไลน์การจัดการขยะมูลฝอยการตัดสินใจเลือกการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมการปกครองและบริหารท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยเกษตรกรชาวสวนยางขนาดที่มีประสิทธิภาพขยะมูลฝอยเขตพิเศษความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นความคิดเห็นของประชาชนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจัดการตนเองจังหวัดปกครองตนเองทรัพยากรธรรมชาติเทศบาลเมืองวารินชำราบธรรมาภิบาลนายกเทศมนตรีบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยปัจจัยแห่งความสำเร็จผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุติธรรมชุมชนรัฐประศาสนศาสตร์รูปแบบที่ดีเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสหรัฐอเมริกาสื่อสังคมออนไลน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

  Interest

  การเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ, การปกครองและบริหารท้องถิ่น, รัฐประศาสนศาสตร์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • ต.ค. 2558 - ต.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  • พ.ย. 2550 - ต.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)