Person Image

  Education

  • บธ.บ.(บริหารอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2536
  • รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • ร.ด.(รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2016 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2015 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดปกครองตนเอง กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี ชลบุรี และตรัง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ข้อเสนอว่าด้วยจังหวัดจัดการตนเอง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2011 เครือข่ายความร่วมมือเพือการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.บางเขน 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2005 ขนาดการจัดผลิตบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0