Person Image

  Education

  • ร.ด. (รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  home-stay lawISURElong-stay lawThai tourism industryการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นการปราบปรามการทุจริตการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชน หนองเสือ การเมืองการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์การให้บริการความพึงพอใจความรับผิดชอบความสัมพันธ์คสช.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดจัดการตนเองจังหวัดปกครองตนเองจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ส.ป.ป.ลาวต่อยอดสินค้าเกษตรธุรกิจโฮมสเตย์นโยบายสาธารณะนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลางประชาธิปไตยไปรษณียไ์ทยพัฒนากฎหมายพัฒนาเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยในกำกับรองรับอาเซียนจ.นนทบุรีรายการคืนความสุขให้คนในชาติวฒันธรรมองคก์ารแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กอบรม

  Interest

  การวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)