Person Image

  Education

  • ร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • รป.ม.(การบริหารการเงินการคลัง), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2548
  • ร.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระบวนทัศน์การเข้ามาแทนที่ด้วยดิจิทัลการเงินการธนาคารการจัดเก็บรายได้การทำวิทยานิพนธ์การบริหารการเงินการคลัง การบริหารแรงงานการพัฒนาเชิงพื้นที่การพัฒนาบทบาทสตรีการมีส่วนร่วมการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าการรับรู้การรับรู้ การมีส่วนร่วม ตรอกวังหลังการศึกษาเอกชนการสนับสนุนเกษตรกรข้าราชการความขัดแย้งความเข้าใจความคิดเห็นความต้องการสวัสดิการความผูกพันต่อองค์การความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศคุณภาพชีวิตการท างานคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจัดการความขัดแย้งด้านการทุจริตบัตรเครดิตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทัศนะของเจ้าหน้าที่ธนาคารเทคโนโลยีดิจิทัลนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยนักวิเคราะห์งบประมาณนักสืบสวนสอบสวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาบทบาทสตรีบุคลากรประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าปัญหาผลกระทบจากโควิด-19พนักงานพยาบาลวิชาชีพพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558ภาระหนี้สินมหาวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยาลัยสีเขียวรถยนต์ไฟฟ้าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ระบบราชการ รัฐประศาสนศาสตร์ แรงจูงใจแรงจูงใจในการทำงานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลกลางสำนักงบประมาณสำนักงานตำรวจหลักการยอร์กยากาตาหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์องค์การไม่แสวงหาผลกำไรองค์การสาธารณะประโยชน์องค์ความรู้องคืการบริหารส่วนตำบลเสม็ดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอุปสรรค

  Interest

  รัฐประศาสนศาสตร์ , ระบบราชการ , การบริหารการเงินการคลัง

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสังคมศาสตร์ 2
   • ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารสังคมศาสตร์ 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)