Person Image

  Education

  • ปริญญาโท ร.ม.(บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • ปริญญาตรี ร.บ.(บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Department of HealthISUREMinistry of Public HealthStressกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Effectivenessกระบวนทัศน์การจัดการความขัดแย้งการเจรจาไกล่เกลี่ยการบริหารงานภาครัฐการประเมินโครงการการประเมินผลหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในงานการออกแบบความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจความเครียดคุณภาพการให้บริการจังหวัดกระบี่ตำรวจไทย Thai Policeทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ การบริหารคุณภาพ ผลิตภาพในภาครัฐบริหารรัฐกิจประสิทธิผลขององค์กรประสิทธิผลขององค์การประสิทธิผลองค์การโปรแกรมโปรแกรมฝึกอบรมเรื่องการไกล่เกลี่ยไปรษณียไ์ทยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์วฒันธรรมองคก์ารศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลกศูนย์วิทยบริการหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

  Interest

  บริหารรัฐกิจ, ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ การบริหารคุณภาพ ผลิตภาพในภาครัฐ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก