Person Image

  Education

  • M.S.S.(Socialogy, Criminology), Mississippi State University, U.S.A.
  • ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Standardsก๊าซชีวภาพการแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตการคุ้มครองสวัสดิภาพการติดตามและประเมินผลการถูกละเมิดทางเพศการทำนาการทุจริตคอร์รัปชั่นการประเมินความพึงพอใจการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวการมีส่วนร่วมการวางแผนการให้บริการสาธารณะกำรเปลี่ยนแปลงเกย์ขวัญในการปฏิบัติงานของผู้รับบริการคลัสเตอร์พลังงานทดแทนความคิดเห็นความพร้อมความรู้ความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตจังหวัดปทุมธานีเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้านอ้อยและน้ำตาลด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561ติดตามและประเมินผลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเทศบาลตาบลห๎วยงูเทศบาลตำบลบ้านค่ายนักเรียนนักศึกษาเกย์นำ้ตาลนิสิตปริญญาตรีบริหารงานตำรวจ ปัญหาสังคมบริหารงานยุติธรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจัยส่วนบุคคลผู้รับบริการผู๎สูงอายุพนักงานนวดพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ...พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมาตรการป้องกันและปราบปรามมาตรฐานนักวิจัยรูปแบบการทำนารูปแบบคลัสเตอร์พลังงานโรงพยาบาลปทุมธานีโรงเรียนศูนย์ควบคุม จราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสถาปนิกสปาเกย์สหวิชาชีพสื่อสังคมออนไลน์หลักสูตรการเรียนรู๎อ้อยอาชญาวิทยา อุตสาหกรรม

  Interest

  อาชญาวิทยา , บริหารงานตำรวจ ปัญหาสังคม, บริหารงานยุติธรรม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)