Person Image

  Education

  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2556
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  4ส.decentralizationDisasterEastern ThailandField Trip Learning Promotion Activitieslocal democracylocal self governmentPak Kret MunicipalityPak Kret Municipality ParentProtest MovementsSatisfactionsocial administrationSocial Network Analysisกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมกระบวนการอบรมกลองยาวพื้นบ้านกองทัพอากาศก๊าซชีวภาพการกระจายอำนาจการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารการเข้าถึงการจัดการวัฒนธรรมการจัดการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการอาหารการจัดการอุทกภัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการจัดบริการทางการศึกษาการจัดบริการสาธารณะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรการแจ้งย้ายที่อยู่การดำเนินงานการดำรงอยู่การตอบแทนสังคมการเตรียมความพร้อมการทำนาการทำหน้าที่ของครอบครัวการทุจริตคอร์รัปชั่นการบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการบริหารงานการบริหารงานด้านวัฒนธรรมการบริหารจัดการการบริหารจัดการตามแนวคิดแมคคินซีย์การบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมการปกครองท้องถิ่นการประเมินผลการปรับตัวการป้องกันอุทกภัยการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการผลิตทางการเกษตรการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเลี้ยงหอยแครองการว่างงานการวางแผนการวิจัยสถาบันการศึกษาความเหมาะสมการศึกษาสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมความรู้และดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมโภชนาการการส่งเสริมศักยภาพการสนับสนุนทางสังคมการสังเคราะห์การสืบทอดการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการการให้บริการสาธารณะการอ่านหนังสือกำรใช้ประโยชน์ Application PTT Workplaceกำรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกิจการเพื่อสังคมเกษตรกรรมความเข้มแข็งความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความพึงพอใจจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการชาวมอญบ้านวังกะชุมชนเข้มแข็งเทศบาลเทศบาลนครปากเกร็ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แรงงานเมียนมาศาลเจ้าจีนสถาบันการเงินชุมชนสถาบันพระปกเกล้าสวัสดิการสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  Interest

  การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 81 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)