Person Image

  Education

  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2556
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Satisfactionการเข้าถึงการจัดการความขัดแย้งการจัดบริการสาธารณะการดำเนินงานการดำรงอยู่การบรรเทาอุทกภัยการปกครองท้องถิ่นการประเมินผลการปรับตัวการป้องกันอุทกภัยการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการผลิตทางการเกษตรการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวการพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาเว็บไซต์การพัฒนาสังคมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเลี้ยงหอยแครองการว่างงานการวางแผนการวางแผนกำลังคนการวิจัยสถาบันการศึกษาความเหมาะสมการศึกษาสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมความรู้และดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านอาหารท้องถิ่นการส่งเสริมโภชนาการการส่งเสริมศักยภาพการสนับสนุนทางสังคมการสรรหาและการคัดเลือกการสรรหาและการคัดเลือกสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานการสังเคราะห์การสืบทอดการสืบทอดความรู้การเสริมสร้างสังคมสันติสุขการเห็นคุณค่าในตนเองการให้บริการการให้บริการสาธารณะการอ่านหนังสือการัดบริการสาธารณะกำรใช้ประโยชน์ Application PTT Workplaceกำรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกิจการเพื่อสังคมเกษตรกรเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเกษตรกรรมเกษตรกรรุ่นใหม่เกาะเกร็ดข้าราชการทหารคนพิการทางการเคลื่อนไหวคนเมืองคลัสเตอร์พลังงานทดแทนความเข้มแข็งความคิดเห็นความฉลาดทางสุขภาพความต้องการความต้องการพลังงานความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความผูกพันต่อองค์การความพีงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ เทศบาลนครปากเกร็ดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการความพึงพอใจของผู้ปกครองความพึงพอใจของผู้รับบริการความมั่นคงทางสังคมจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุมทรสงครามจังหวัดอ่างทองจิตตปัญญาศึกษาชาติพันธุ์มอญชาวมอญบ้านวังกะชุมชนเข้มแข็งทุนทางสังคมเทศบาลเทศบาลนครปากเกร็ดผู้รับบริการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแรงงานเมียนมาศาลเจ้าจีนสถาบันการเงินชุมชนสถาบันพระปกเกล้าสวัสดิการสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  Interest

  การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้อง - ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บี
   • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ
   • ห้องกองวิชาการและแผนงาน ชั้น 6 อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารบรรเจิดคติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 109 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)