Person Image

  Education

  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2556
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  satisfactionการเข้าถึงการจัดการความขัดแย้งการจัดบริการสาธารณะการดำเนินงานการดำรงอยู่การบรรเทาอุทกภัยการปกครองท้องถิ่นการประเมินผลการปรับตัวการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการพัฒนาการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการวิจัยสถาบันการสืบทอดการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการเห็นคุณค่าในตนเองการให้บริการเกษตรกรรมความเข้มแข็งความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความผูกพันต่อองค์การความพีงพอใจความพึงพอใจจังหวัดปทุมธานีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสุมทรสงครามจังหวัดอ่างทองจิตตปัญญาศึกษาชาติพันธุ์มอญชาวมอญบ้านวังกะชุมชนกุฎีจีนชุมชนเข้มแข็งชุมชนเจ็ดริ้วชุมชนเสนานิคมญี่ปุ่นฐานข้อมูลทันตสาธารณสุขทุนทางสังคมทุนมนุษย์ทุนสถาบันทุนองค์ความรู้ทุเรียนเทศบาลเทศบาลตาบลบางกะดีเทศบาลตาบลห๎วยงูเทศบาลตำบลบ้านค่ายเทศบาลนครเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลนครปากเกร็ดผู้รับบริการผู้สูงอายุผู้ให้ข้อมูลหลักผู๎สูงอายุพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33พนักงานขับรถประจำทางหญิงพนักงานศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์พฤฒิพลังพฤฒิพลังด้านสุขภาพพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมทางจริยธรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรฐานการบินมุสลิมเมล่อนยาสูบเยาวชนรถทะเบียนเคลื่อนที่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายการข่าวรูปแบบการทำนารูปแบบการทำบุญรูปแบบคลัสเตอร์พลังงานแรงงานเมียนมาโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานโรงพยาบาลปทุมธานีโรงเรียนโรงเรียนทางเลือกแบบวิถีพุทธโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสวัฒนธรรมวัฒนธรรมมอญวัฒนธรรมองค์การวิถีชีวิตวิถีอาชีพวินัยทางการเงินศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวศาลเจ้าจีนสถาบันการเงินชุมชนสถาบันพระปกเกล้าสวัสดิการสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  Interest

  การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
    • ห้อง - ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 98 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 60 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)