Person Image

  Education

  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2556
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  4ส.AdaptiveAirports of Thailand Public Company LimitedBan Pracharat ProjectBan-Klong-Laos River Floodgate ProjectCapital assetcar parking fee collectionCommittees of Children and Youthcommunity along the Lat Phrao canalcommunity developmentCorporate CultureCorporate values behaviorCOVID-19 SituationdecentralizationDisasterDuring ConstructionEastern ThailandelderlyField Trip Learning Promotion ActivitiessatisfactionServiceSocial Activitiessocial administrationSocial ImpactSocial mediaSocial Network AnalysisSuphanburi ProvinceSustainable Development Goals (SDGs)Thai laborsThai Women Empowerment FundsYouthกรมกิจการผู้สูงอายุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนกระบวนการกลุ่มกระบวนการอบรมกลองยาวพื้นบ้านกลุ่มกิจกรรมของนิสิตกลุ่มไอเซคพัฒนาผู้นานักศึกษาระหว่างประเทศกองทัพอากาศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก๊าซชีวภาพการกระจายอำนาจการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารการเข้าถึงการควบคุมยาสูบในชุมชนการจัดการความขัดแย้งการจัดการความรู้การจัดการท้องเที่ยวการจัดการวัฒนธรรมการจัดการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการอาหารการจัดการอุทกภัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการจัดบริการทางการศึกษาการจัดบริการสาธารณะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรการแจ้งย้ายที่อยู่การใช้ยาลดความอ้วนการดำเนินงานการดำรงชีพการดำรงอยู่การบรรเทาอุทกภัยการปกครองท้องถิ่นการประเมินผลการปรับตัวการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการพัฒนาการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการวางแผนกำลังคนการวิจัยสถาบันการสืบทอดการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการเกษตรกรรมความเข้มแข็งความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความพึงพอใจจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการชาวมอญบ้านวังกะชุมชนเข้มแข็งทุนทางสังคมเทศบาลเทศบาลนครปากเกร็ดผู้รับบริการผู้สูงอายุระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแรงงานเมียนมาศาลเจ้าจีนสถาบันการเงินชุมชนสถาบันพระปกเกล้าสวัสดิการสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  Interest

  การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้อง - ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บี
   • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ
   • ห้องกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 6 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   • ห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ชั้น 6 อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้องกองวิชาการและแผนงาน ชั้น 6 อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารบรรเจิดคติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 115 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 73 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)