Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2517

  Expertise Cloud

  Field Trip Learning Promotion ActivitiesGISPak Kret Municipality ParentSatisfactionการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการจัดบริการสาธารณะการแจ้งย้ายที่อยู่การบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการป้องกันอุทกภัยการวางแผนนโยบายการศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมความรู้และดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมการให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ความต้องการกำลังคนความต้องการพลังงานความพีงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ เทศบาลนครปากเกร็ดความพึงพอใจของผู้ปกครองโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทุนชุมชน แผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดนักเรียนระดับอนุบาลบทบาทปากเกร็ดผู้ปกครองผู้รับบริการผู้สูงอายุแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพ.ร.บ.รายได้พัฒนาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคประชาชนภูมิปัญญาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์ศักยภาพสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสิ่งแวดล้อมองค์กรภาครัฐองค์การบบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก

  Interest

  พัฒนาสังคม, การวางแผนนโยบาย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก