Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
  • สค.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • น.ม. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  agricultural communityApplied sociologyCommunity economyE-commerceElderly entrepreneurElderly entrepreneurial networksInnovative from the taleInstitutional researchknowledge managementlivelihood adaptationsNypa palmsrural transformationSocial networksto product value creationกรุงเทพเหนือการคุ้มครองผู้บริโภค คดีผู้บริโภคการจัดการขยะการจัดการความรู้การจัดการท้องเที่ยวการจัดการป่าชุมชนการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองการดำรงชีพของเกษตรกรการติดตามประเมินผลการเตรียมความพร้อมของชุมชนการบริหารงานการประเมินผลกระทบด้านสังคม CSRการปรับตัวในการดำรงชีพการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชนบทการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่การพัฒนาการพัฒนาคนตามช่วงวัยการพัฒนาเด็กและเยาวชนการพัฒนามนุษย์การมีส่วนร่วมของชุมชนการวิจัยทางสังคมศาสตร์การสร้างเครือข่ายการสร้างสรรค์คุณค่าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ความเป็นเมืองความมั่นคงความไม่เท่าเทียมเชิงพื้นที่ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมความยุติธรรมในองค์การความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจความไว้วางใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตโครงสร้างสังคมไทยจังหวัดสมุทรปราการจันทบุรีชนบทชานเมืองชุมชนกองขยะชุมชนเกษตรกรรมชุมชนใกล้กองขยะชุมชนเมืองตลาดเกษตรกรทฤษฎีการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมทฤษฎีคุณค่าของผู้ถือหุ้นทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียทฤษฎีองค์กรธุรกิจในฐานะพลเมืองทุนทางสังคมทุนทางสังคม เทศบาลธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)นวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมเรื่องเล่านิคมอุตสาหกรรมแบบแผนความเชื่อเรื่องสุขภาพประชากรเป้าหมายป่าชุมชนป่าชุมชนร่มโพธิ์ทองผู้จัดการตลาดผู้ประกอบการสูงวัยผู้สูงอายุแผนบูรณาการพนักงานศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์พฤฒพลังพฤติกรรมสุขภาพพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์มาตรฐานการผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรเมืองเกษตรสีเขียวเมืองศูนย์กลางยุทธศาสตร์จังหวัดเยาวชนระบบเกษตรดีที่เหมาะสมระบบเครือญาติระบบอุปถัมภ์ราชบุรีวัฒนธรรมศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนสถาบันทางการเมืองสังคมวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหมู่บ้านจัดสรร

  Interest

  สังคมวิทยา , สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, การประเมินผลกระทบด้านสังคม CSR, การวิจัยทางสังคมศาสตร์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องรองคณบดี ชั้น 8 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก