Person Image

  Education

  • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  : ปัจจัยที่มีอิทธิพลadaptationBaan Pracharat Rim Klong Projectcar parking fee collectionCivil Society OrganizationCollaborative GovernanceCore Framing Tasks DisasterEastern ThailandEnvironmental MovementframingGood GovernanceHand-Woven CommunityHand-Woven Mud MeeNetworks of CooperationPak Kret MunicipalityPak Kret munucipalityProduction Developmenprotest movementProtest MovementsSatisfactionSocial Network AnalysisSocial Networksweaving wisdomกลุ่มผ้าทอมัดหมี่กลุ่มแม่บ่้านเกษตรกรดงยางพิบูลย์การจัดการขยะชุมชนการจัดการความรู้การจัดการศึกษาการจัดบริการสาธารณะการดำรงชีพการบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการบริหารและพัฒนาสังคมการประท้วงการป้องกันอุทกภัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการการผลิตผ้ามัดหมี่การพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการยกระดับการผลิตการวิเคราะห์เครือข่ายการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิจัยสถาบันการให้บริการขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโรงไฟฟ้าความคิดเห็นความตระหนักในคุณค่าตนเองความต้องการความเปราะบางความโปร่งใสความพีงพอใจความพึงพอใจความยุติธรรมในการพัฒนาความยุติธรรมในการพัฒนา การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลความร่วมมือความสุข สุนทรียสาธกเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นเค้าโครงกรอบแนวคิดจังหวัดกาญจนบุรีเจเนอเรชั่น วายทัศนคติทุนชุมชน แผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่นเทศบาลนครปากเกร็ดนวัตกรรมสังคมบทบาทบางขุนเทียนชายทะเลปัญหาและการจัดการชุมชนผลิตผ้ามัดหมี่ผ้าทอมัดหมี่ผู้รับบริการผู้สูงอายุภาคประชาชนภูมิปัญญามหาวิทยาลัยแห่งความสุข ความสุขในองค์กร สุนทรียสาธก แม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแรงจูงใจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสาขาพัฒนาสังคมสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมองค์กรภาครัฐ

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมัดหมี่ย้อมคราม อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
   • ห้องกองวิชาการและแผนงาน ชั้น 6 อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารบรรเจิดคติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)