Person Image

  Education

  • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  : ปัจจัยที่มีอิทธิพลadaptationcar parking fee collectionDisasterEastern ThailandframingPak Kret MunicipalityPak Kret munucipalityprotest movementProtest MovementsSatisfactionSocial Network Analysisweaving wisdomกลุ่มผ้าทอมัดหมี่กลุ่มแม่บ่้านเกษตรกรดงยางพิบูลย์การจัดการขยะชุมชนการจัดการความรู้การจัดการศึกษาการจัดบริการสาธารณะการดำรงชีพการบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการบริหารและพัฒนาสังคมการประท้วงการป้องกันอุทกภัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการการผลิตผ้ามัดหมี่การพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการยกระดับการผลิตการวิเคราะห์เครือข่ายการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิจัยสถาบันการให้บริการขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโรงไฟฟ้าความคิดเห็นความตระหนักในคุณค่าตนเองความต้องการความเปราะบางความโปร่งใสความพีงพอใจความพึงพอใจความยุติธรรมในการพัฒนาความยุติธรรมในการพัฒนา การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลความร่วมมือความสุข สุนทรียสาธกเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นเค้าโครงกรอบแนวคิดจังหวัดกาญจนบุรีเจเนอเรชั่น วายทัศนคติทุนชุมชน แผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่นเทศบาลนครปากเกร็ดนวัตกรรมสังคมบทบาทบางขุนเทียนชายทะเลปัญหาและการจัดการชุมชนผลิตผ้ามัดหมี่ผ้าทอมัดหมี่ผู้รับบริการผู้สูงอายุภาคประชาชนภูมิปัญญามหาวิทยาลัยแห่งความสุข ความสุขในองค์กร สุนทรียสาธก แม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแรงจูงใจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสาขาพัฒนาสังคมสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมองค์กรภาครัฐ

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
    • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมัดหมี่ย้อมคราม อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)