Person Image

  Education

  • Certificate (Geo-informatics), สถาบัน ITC , เนเธอร์แลนด์, 2545
  • วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • Certificate (Remote Sensing), สถาบัน A.I.T., ไทย, 2526
  • วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  Expertise Cloud

  GISSatisfactionการบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการวางแผนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชนความฉลาดทางสุขภาพความต้องการกำลังคนความต้องการพลังงานความโปร่งใสความพีงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ เทศบาลนครปากเกร็ดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการความพึงพอใจของผู้ปกครองความพึงพอใจของผู้รับบริการความสุขความสุข ชาวนาความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยคอมพิวเตอร์คุณภาพการให้บริการคุณภาพชีวิตเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าบริเวณคอขวดโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กฆ่าตัวตายจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสุพรรณบุรีชีวประวัติชุมชนเสนานิคมฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทันตสาธารณสุขเทศบาลตาบลบางกะดีเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามธนาคารออมสินนักเรียนระดับอนุบาลนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นักศึกษาแพทย์นิสิตปริญญาโทนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีบทบาทบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ปัจจัยส่วนบุคคลปากเกร็ดผลกระทบจากการท่องเที่ยวผู้ใช้บริการผู้ปกครองผู้รับบริการผู้สูงอายุผู้สูงอายุ รูปแบบชีวิตวิถีใหม่แผนที่ภาษีแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน อบต.สาลีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33พ.ร.บ.รายได้พนักงานพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าพฤติกรรมทางจริยธรรมพลังงานทดแทนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสังคมไฟป่าไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่ามุสลิมยางพาราเยาวชนรถทะเบียนเคลื่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบแผนที่ภาษีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์ระบบอินทราเน็ต THAI Sphereระบาดวิทยาแรงงานเมียนมาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดวัดหลักสี่ศักยภาพศาสนาอิสลามสถานพยาบาลสถาบันพระปกเกล้าองค์การบริหารส่วนตำบล

  Interest

  Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.26 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ
   • ห้องกองวิชาการและแผนงาน ชั้น 6 อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modeling community quality of life indicators for developing solar home system in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2011Energy Procedia
  9,pp. 44-55
  6
  2Modeling appropriate solar home system operations for optimal quality of life in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 92-104
  0