Person Image

  Education

  • Certificate (Geo-informatics), สถาบัน ITC , เนเธอร์แลนด์, 2545
  • วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • Certificate (Remote Sensing), สถาบัน A.I.T., ไทย, 2526
  • วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  Expertise Cloud

  4ส.DisasterField Trip Learning Promotion ActivitiesGeographic Information System (GIS)GISOpinions of Peopleoptimization techniquePak Kret MunicipalityPak Kret Municipality Parentquality of lifeRemote SensingSatisfactionsolar home systemWat Laksiกรณีศึกษากลองยาวพื้นบ้านการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารการเข้าถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการจัดบริการทางการศึกษาการจัดบริการสาธารณะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การแจ้งย้ายที่อยู่การใช้ยาลดความอ้วนการบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการวางแผนการวิจัยสายสังคมศาสตร์การศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมความรู้และดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมการสนับสนุนทางสังคมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การสำรวจระยะไกลการสืบทอดความรู้การเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการการออกแบบฐานข้อมูลการอ่านและแปลตีความภาพถ่ายการอ่านหนังสือกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชนความต้องการกำลังคนความต้องการพลังงานความโปร่งใสความพีงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ เทศบาลนครปากเกร็ดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการความพึงพอใจของผู้ปกครองความพึงพอใจของผู้รับบริการความสุขความสุข ชาวนาความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยคอมพิวเตอร์คุณภาพการให้บริการคุณภาพชีวิตเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กฆ่าตัวตายจังหวัดปทุมธานีชีวประวัติชุมชนเสนานิคมฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทันตสาธารณสุขเทศบาลตาบลบางกะดีเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดแผนที่ภาษีแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน อบต.สาลีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุสลิมยางพารารถทะเบียนเคลื่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบแผนที่ภาษีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์ระบาดวิทยาแรงงานเมียนมาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานสถาบันพระปกเกล้าองค์การบริหารส่วนตำบล

  Interest

  Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.26 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation