Person Image

Administration

Education

 • Certificate (Geo-informatics), สถาบัน ITC , เนเธอร์แลนด์, 2545
 • วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
 • Certificate (Remote Sensing), สถาบัน A.I.T., ไทย, 2526
 • วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

Expertise Cloud

4ส.DisasterField Trip Learning Promotion ActivitiesGeographic Information System (GIS)GISOpinions of Peopleoptimization techniquePak Kret MunicipalityPak Kret Municipality Parentquality of lifeRemote SensingSatisfactionsolar home systemWat Laksiกรณีศึกษากลองยาวพื้นบ้านการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารการเข้าถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการจัดบริการทางการศึกษาการจัดบริการสาธารณะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การแจ้งย้ายที่อยู่การบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการวางแผนการวิจัยสายสังคมศาสตร์การศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมความรู้และดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมการสนับสนุนทางสังคมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การสำรวจระยะไกลการสืบทอดความรู้การเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการการออกแบบฐานข้อมูลการอ่านและแปลตีความภาพถ่ายการอ่านหนังสือกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชนความต้องการกำลังคนความต้องการพลังงานความโปร่งใสความพีงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ เทศบาลนครปากเกร็ดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการความพึงพอใจของผู้ปกครองความพึงพอใจของผู้รับบริการความสุขความสุข ชาวนาความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยคอมพิวเตอร์คุณภาพการให้บริการคุณภาพชีวิตเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กฆ่าตัวตายจังหวัดปทุมธานีชีวประวัติชุมชนเสนานิคมฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทันตสาธารณสุขเทศบาลตาบลบางกะดีเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดนักเรียนระดับอนุบาลนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นิสิตปริญญาโทปากเกร็ดผู้ใช้บริการแผนที่ภาษีแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน อบต.สาลีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าสหกรณ์เครดิตยูเนียนเสริมสร้างสังคมสันติสุขหมอพื้นบ้านหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุของค์การบบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากองค์ความรู้อำเภอ

Interest

Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)