Person Image

  Education

  • Certificate (Geo-informatics), สถาบัน ITC , เนเธอร์แลนด์, 2545
  • วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • Certificate (Remote Sensing), สถาบัน A.I.T., ไทย, 2526
  • วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  Expertise Cloud

  4ส.Access to Buddhist RetreatDisasterDrainage Tunnel Construction at the BottleneckEffects of TourismField Trip Learning Promotion ActivitiesGeographic Information System (GIS)GISIntranetKhlong ThaveewattanaLocal Government OrganizationsOpinions of Peopleoptimization techniquePak Kret MunicipalityPak Kret Municipality Parentquality of lifeRemote SensingSamut Songkhram Town MunicipalitySatisfactionsolar home systemThai Airways International Public Company LimitedThai WomenTourismWat LaksiWildfirewildfire corrective measuresWork Life Balanceกรณีศึกษากลองยาวพื้นบ้านการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารการเข้าถึงการเข้าสู่การปฏิบัติธรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการจัดบริการทางการศึกษาการจัดบริการสาธารณะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การแจ้งย้ายที่อยู่การใช้ยาลดความอ้วนการท่องเที่ยวการบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการวางแผนการวิจัยสายสังคมศาสตร์การศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมความรู้และดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมการสนับสนุนทางสังคมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การสำรวจระยะไกลการสืบทอดความรู้การเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการการออกแบบฐานข้อมูลการอ่านและแปลตีความภาพถ่ายการอ่านหนังสือกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคลองทวีวัฒนาความคิดเห็นความพึงพอใจความพึงพอใจ เทศบาลนครปากเกร็ดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการความพึงพอใจของผู้ปกครองความพึงพอใจของผู้รับบริการความสุขความสุข ชาวนาความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยคอมพิวเตอร์คุณภาพการให้บริการคุณภาพชีวิตเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าบริเวณคอขวดโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กฆ่าตัวตายจังหวัดปทุมธานีชีวประวัติชุมชนเสนานิคมฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าสมดุลชีวิตในการทำงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนเสริมสร้างสังคมสันติสุขหญิงไทยองค์การบริหารส่วนตำบล

  Interest

  Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.26 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modeling community quality of life indicators for developing solar home system in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2011Energy Procedia
  9,pp. 44-55
  5
  2Modeling appropriate solar home system operations for optimal quality of life in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 92-104
  0