Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2528
  • วท.บ.(พืชศาสตร์), วิทยาลัยครูจันทรเกษม, ไทย, 2534
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  Cellulosecellulose fiberCellulose nanowhiskerChitosanCOATINGcoir fibercompositeEthanolfiber pullout testFilter paperGlucomannanHandmade paperHydrophilicMechanical propertiesOil absorption paperoil palm trunkOil palm trunk fiberpalm fiberphoto-degradationpineapple fiber paperpolyethylene (PE)polyethylene compositeRice strawRice straw paperSound absorptionsugarcane bagassethermal propertiesVegetable oilWater resistant paperกระดาษกระดาษกรองกระดาษซับน้ำมันกระดาษดูดซับไขมันกระดาษผักตบชวากระดาษพื้นบ้านกระดาษฟางข้าวกระดาษสากระดาษหัตถกรรมกลูโคแมนแนนการติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Production)การผลิต (Production),คอมพอสิทเครื่องขูดใบสับปะรดไคโตซานไคโตแซนชานอ้อยเชื้อเพลิงอัดเม็ดเซลลูโลสเซลลูโลส (cellulose)ด้านอ้อยและน้ำตาลทะลายปาล์มน้ำมันนอนวูฟเวนน้ำมันพืชบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (Pack aging)ผงบุกผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในผลึกนาโนเซลลูโลสผักตบชวาฝ้ายโพลิเมอร์ชนิดชอบน้ำฟางข้าวเฟอร์นิเจอร์เฟอร์ฟูรอลเฟอร์ฟูรอล (furfural)ภาคกลางภาคเหนือภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมูลค่าเพิ่มไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสไม้ไผ่ เชื้อรา กะลามะพร้าวยางยาง (natural rubber)ยาง CVยางธรรมชาติยางประหยัดพลังงานยางพารายีน acetolactate synthase (ALS gene)เยื่อเยื่อ (Pulp)เยื่อ (Pulp),เยื่อกล้วย banana pulpเยื่อกัญชงเยื่อแก่นตะวันเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูง (dissolving pulpเยื่อปอสาเยื่อละลายได้ระบบปั่นด้าย OE spinningระบบปั่นด้าย ring spinningระเบิดด้วยไอน้ำวัสดุเชิงประกอบสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงกลของกระดาษสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติเส้นใยลำต้นปาล์มหม้อต้มความดัน (Autoclave)

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 42 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (161)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber contentChollakup R., Smitthipong W., Kongtud W., Tantatherdtam R.2013Journal of Adhesion Science and Technology
   27(12),pp. 1290-1300
   22
   2The potential of coconut husk utilization for bioethanol productionVaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Chumchuent N., Kongtud W., Sundhrarajun S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(1),pp. 159-164
   20
   3Statistical approach for optimization of ethanol production from fast-growing trees: Acacia mangium and Acacia hybridBoondaeng A., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Kongtud W.2015BioResources
   10(2),pp. 3154-3168
   5
   4Development of rice straw paper coated with pomelo peel extract for bio-based and antibacterial packagingChollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Piriyasatits K., Premchookiat M., Jarerat A.2020Key Engineering Materials
   847 KEM,pp. 141-146
   2
   5Development of oil palm empty fruit bunch fiber reinforced epoxy composites for bumper beam in automobileWitayakran S., Kongtud W., Boonyarit J., Smitthipong W., Chollakup R.2017Key Engineering Materials
   751 KEM,pp. 779-784
   1