Search Result of "Metaverse"

About 21 results
Img

การประชุมวิชาการ

METAVERSE WITH CULTURE TOURISM IN THAILAND

ผู้แต่ง:ImgMr.Wisissak Udommala, Lecturer, ImgMrs.Pattama Suriyakul Na Ayudhya, Assistant Professor, ImgMs.kantika klomsuwan, Lecturer, ImgMrs.Thitawan Insa-ad, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Review of Metaverse and Cybersecurity in the Digital Era

ผู้แต่ง:ImgParichat Jaipong, ImgDr.Sutithep Siripipattanakul, Associate Professor, ImgDr.PATCHARAVADEE SRIBOONRUANG, Associate Professor, ImgTamonwan Sitthipon,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

KAKISTOSCRYPTOCRACY

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นางสาว กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

นาง ฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, การจัดการความรู้ชุมชน, การจัดการความรู้ผู้สูงอายุ, การวิเคราะห์ระบบนิเวศของธุรกิจชุมชน

Resume

Img

Researcher

นาย วิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:ท่องเทียว, โรงแรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรินย์พร ชัยวิศิษฎ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Augmented Reality, Innovative Learning Spaces, Multimedia Design and Development

Resume

Img

Researcher

นางสาว นันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume

Img

Researcher

นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:Organization Behaviour, Entrepreneur, Industrial Business and Human Resource Development

Resume

Img

Researcher

ดร. สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (AI), การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

Resume

12