การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของการนำไฟฟ้าของวัสดุนาโนแบบผสมในยางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเป็นเซนเซอร์ความเครียด