การพัฒนาเซ็นเซอร์ความเครียดจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในโลก Metaverse