Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545
  • Doctor of Philosophy (Extension Education/Development Communication), University of the Philippines Los Banos, Philippines, 2552
  • Post-Doctorate (Vocational and Technical Education), University of Ilorin, Nigeria, 2557

  Expertise Cloud

  Activity-Based TrainingAutistic Spectrum DisordersBehaviour ModificationBehavioural CharacteristicsBusiness Educatione-LearningEntrepreneurial MindsetEntrepreneurshipHigher Order Thinking SkillsissuesNigeriaSocial Mediavocational and technical educationVocational Educationกลุ่มชาติพันธุ์การแก้ไขปัญหาทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนการปฏิรูปการศึกษาการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพการเรียนการสอนครูธุรกิจครูอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวความคิดสร้างสรรค์ความคิดเห็นความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัลความเป็นผู้ประกอบการคุณภาพการศึกษาคุณลักษณะนิสิตคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21คุณลักษะเครือข่ายครอบครัวเครือข่ายสังคมออนไลน์โค้ดดิ้งชุดความคิดความเป็นผู้ประกอบการชุมปีเตอร์ซีรีส์เกาหลีตลาดของวิสาหกิจชุมชนทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขทวิภาคีทักษะการคิดขั้นสูงทักษะดิจิทัลไทยไทยวนธุรกิจทอผ้าธุรกิจศึกษาผู้สูงอายุแผนการจัดการเรียนรู้พณิชยกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้สื่อพฤติกรรมความเป็นผู้ประกอบการพฤติกรรมผู้บริโภคพลังงานชีวมวลพัฒนาสังคมภาวะสุขภาพจิตมโนราห์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มัธยมศึกษามาตรฐานการบินมายคราฟเมตาเวิร์สร้านอาหารญี่ปุ่นรูปแบบการส่งเสริมละครสร้างสรรค์ลาออกกลางคันวัฒนธรรมวิถีอาชีพวิสาหกิจชุมชนเวียดนามศษวรรตที่ 21ศักยภาพชุมชนศูนย์การเรียนรู้สตรีมเมอร์สถานการณ์โควิด-19สถานการณ์ปัจจุบันสมรรถนะสมรรถนะตามความจริงสมรรถนะที่พึงประสงค์สมาร์ตโฟนสังคมสงเคราะห์สิงคโปร์สื่อดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์เส้นทางท่องเที่ยวหลักสูตรการตลาดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออนไลน์องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรอนวัตกรรมออทิสติกสเปกตรัมอาชีพการทอผ้าอาชีพอิสระอาชีวศึกษาอาเซียนอาสาสมัครอิแทวอน คลาสEntrepreneurial Behaviorอีเลิร์นนิงอุตสาหกรรมไมซ์

  Interest

  อาชีวศึกษา, ธุรกิจศึกษา, ความเป็นผู้ประกอบการ

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2552 - มิ.ย. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1E-SCI knowledge framework in community water resources managementIamsomboon N., Jeerapattanatorn P., Duangpatra P.2019EnvironmentAsia
  12(2),pp. 105-115
  1
  2Professional development program to enhance pre-service teacher’s pedagogical content knowledgeYutakom N., Thipkong S., Rungsayatorn S., Pongsophon P., Lertamornpong C., Jeerapattanatorn P., Setthakasivit N.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(3),pp. 306-318
  0