Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545
  • Doctor of Philosophy (Extension Education/Development Communication), University of the Philippines Los Banos, Philippines, 2552
  • Post-Doctorate (Vocational and Technical Education), University of Ilorin, Nigeria, 2557

  Expertise Cloud

  Autistic Spectrum DisordersBehaviour ModificationBehavioural CharacteristicsBusiness EducationcompetencyCurrent Issuese-LearningHigher EducationHigher Order Thinking SkillsHistorical vestigesissuesNigeriaparticipatory communicationPCKPedagogical Content Knowledgestudent teacherteacher educationTechnical EducationTourism Community in Tratvocational and technical educationVocational Educationการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21การตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตราด กัมพูชา เวียดนามการทำลายอย่างสร้างสรรค์การบริหารเชิงกลยุทธ์การปฏิรูปการศึกษาการประกอบอาชีพอิสระ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อาชีวศึกษา นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเป็นผู้ประกอบการการประเมินหลักสูตรการปรับตัวการผลิตครูการฝึกหัดครูการฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรม สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาวีดิทัศน์การพัฒนาเว็บไซต์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนครูธุรกิจความคิดเห็นความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัลความเป็นผู้ประกอบการความเป็นเลิศความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะคุณภาพการศึกษาคุณลักษณะนิสิตคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21คุณลักษะเครือข่ายครอบครัวจักสานธุรกิจศึกษานวัตกรรมนักบินนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนวโน้มและประเด็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุแผนการจัดการเรียนรู้พณิชยกรรมพฤติกรรมพลังงานชีวมวลพัฒนาสังคมภาวะสุขภาพจิตมโนราห์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มัธยมศึกษามาตรฐานการบินรูปแบบการส่งเสริมละครสร้างสรรค์วัฒนธรรมวิสาหกิจชุมชนเวียดนามศษวรรตที่ 21ศูนย์การเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันสมรรถนะสมรรถนะตามความจริงสมรรถนะที่พึงประสงค์สมาร์ตโฟนสังคมสงเคราะห์สิงคโปร์องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรออทิสติกสเปกตรัมอาชีพการทอผ้าอาชีวศึกษาอาเซียนอาสาสมัครอีเลิร์นนิง

  Interest

  อาชีวศึกษา, ธุรกิจศึกษา, ความเป็นผู้ประกอบการ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก