Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545
  • Doctor of Philosophy (Extension Education/Development Communication), University of the Philippines Los Banos, Philippines, 2552
  • Post-Doctorate (Vocational and Technical Education), University of Ilorin, Nigeria, 2557

  Expertise Cloud

  Activity-Based TrainingAutistic Spectrum DisordersBehaviour ModificationBehavioural CharacteristicsBusiness EducationCommunity-Based Tourisme-LearningHigher Order Thinking SkillsissuesNigeriavocational and technical educationVocational Educationกลุ่มชาติพันธุ์การแก้ไขปัญหาทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนการปฏิรูปการศึกษาการเรียนการสอนครูธุรกิจความคิดเห็นความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัลความเป็นผู้ประกอบการความเป็นเลิศความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะความสูญเสียทางการศึกษาคุณภาพการศึกษาคุณลักษณะนิสิตคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21คุณลักษะเครือข่ายครอบครัวจักสานจังหวัดตราดจิตตปัญญาศึกษาจิตตปัญญาศึกษา สื่อประสม นิสิตแกนนำจิตสาธารณะจิตอาสาชุดความคิดความเป็นผู้ประกอบการชุมปีเตอร์ตลาดของวิสาหกิจชุมชนทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขทวิภาคีทักษะการคิดขั้นสูงทักษะดิจิทัลไทยไทยวนธุรกิจทอผ้าธุรกิจศึกษานวัตกรรมนักบินนักเรียนนักเรียนอาชีวศึกษานิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนวโน้มและประเด็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุแผนการจัดการเรียนรู้พณิชยกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้สื่อพฤติกรรมผู้บริโภคพลังงานชีวมวลพัฒนาสังคมภาวะสุขภาพจิตมโนราห์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มัธยมศึกษามาตรฐานการบินร้านอาหารญี่ปุ่นรูปแบบการส่งเสริมละครสร้างสรรค์ลาออกกลางคันวัฒนธรรมวิถีอาชีพวิสาหกิจชุมชนเวียดนามศษวรรตที่ 21ศักยภาพชุมชนศูนย์การเรียนรู้สตรีมเมอร์สถานการณ์ปัจจุบันสมรรถนะสมรรถนะตามความจริงสมรรถนะที่พึงประสงค์สมาร์ตโฟนสังคมสงเคราะห์สิงคโปร์สื่อดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์เส้นทางท่องเที่ยวหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรออทิสติกสเปกตรัมอาชีพการทอผ้าอาชีพอิสระอาชีวศึกษาอาเซียนอาสาสมัครอีเลิร์นนิง

  Interest

  อาชีวศึกษา, ธุรกิจศึกษา, ความเป็นผู้ประกอบการ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1E-SCI knowledge framework in community water resources managementIamsomboon N., Jeerapattanatorn P., Duangpatra P.2019EnvironmentAsia
  12(2),pp. 105-115
  1