Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545
  • Doctor of Philosophy (Extension Education/Development Communication), University of the Philippines Los Banos, Philippines, 2552
  • Post-Doctorate (Vocational and Technical Education), University of Ilorin, Nigeria, 2557

  Expertise Cloud

  Autistic Spectrum DisordersBehaviour ModificationBehavioural CharacteristicsBusiness Educatione-LearningHigher Order Thinking SkillsissuesJournal of Vocational Education & TrainingNigeriavocational and technical educationVocational Educationwater resources managementกระบวนทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์กองทัพอากาศกัมพูชาการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาการประกอบอาชีพอิสระ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อาชีวศึกษา นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเป็นผู้ประกอบการการประเมินหลักสูตรการปรับตัวการผลิตครูการฝึกหัดครูการฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรม สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการวิจัยสถาบันการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาในศษวรรตที่ 21การสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างมูลค่าการสร้างสรรค์มูลค่าการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะการสังเคราะห์งานวิจัยการสืบทอดวัฒนธรรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวครูครูธุรกิจครูอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวความคิดสร้างสรรค์ความคิดเห็นความเป็นผู้ประกอบการความเป็นเลิศความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะคุณภาพการศึกษาคุณลักษณะนิสิตคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21คุณลักษะเครือข่ายครอบครัวจังหวัดตราดจิตตปัญญาศึกษาจิตตปัญญาศึกษา สื่อประสม นิสิตแกนนำจิตสาธารณะจิตอาสาทวิภาคีทักษะการคิดขั้นสูงไทยไทยวนธุรกิจทอผ้าธุรกิจศึกษานักบินนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนวโน้มและประเด็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนพณิชยกรรมพฤติกรรมพลังงานชีวมวลพัฒนาสังคมภาวะสุขภาพจิตมโนราห์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มัธยมศึกษามาตรฐานการบินรูปแบบการส่งเสริมละครสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชนเวียดนามศษวรรตที่ 21ศูนย์การเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันสมรรถนะสมรรถนะตามความจริงสมรรถนะที่พึงประสงค์สังคมสงเคราะห์สิงคโปร์องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรออทิสติกสเปกตรัมอาชีพการทอผ้าอาชีวศึกษาอาเซียนอาสาสมัครอีเลิร์นนิง

  Interest

  อาชีวศึกษา, ธุรกิจศึกษา, ความเป็นผู้ประกอบการ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)