Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Accountant's competencyBank of ThailandContinuous operating losses COVID-19Economic FactorsFinancial ratiosJob successMAIMarket for Alternative InvestmentMetaversePolicy RateThai Airways International Public Company LimitedThai Listed Companiesกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการควบคุมภายในการบริหารลูกหนี้การเลือกระบบสารสนเทศทางบัญชีข้าวฮาง ต้นทุน ผลตอบแทนคณะกรรมการควบคุมภายในความเกี่ยวข้องในมูลค่าความน่าจะเป็นความพึงพอใจความรู้ทางการบัญชีความสามารถของนักบัญชีความสำเร็จในการปฏิบัติงานคะแนนการกำกับดูแลกิจการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงานทางการตลาด บริษัทจดทะเบียนคุณภาพรายงานทางการเงินคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานโควิด-19จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทจดทะเบียนบริษัทที่จดทะเบียนบัญชีบึงโขงหลงประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางบัญชีปัจจัยทางเศรษฐกิจผลการดำเนินงานของบริษัทผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องผลประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมตาเวิร์สรายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญในการตรวจสอบลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสถานประกอบการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนทางการเงินอิทธิพลุคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร ผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

  Interest

  บัญชี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 20-418 ชั้น 4 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก