Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การบัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • บช.บ., มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  Firm performanceIntelligent customer leaningIntensive knowledge based operationJob SatisfactionMarker fulfillment efficiencyMarketing program development orientationMotivationOrganizational ClimateOrganizational flexibility strategyPerformanceProduct advantageStressStress-copingStudentTransformational LeadershipVariety product development focusกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาการกำกับดูแลกิจการการจัดการกำไรการตอบสนองความเสี่ยงการบัญช๊การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภท การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค การมีส่วนร่วมการเลือกระบบสารสนเทศทางบัญชีข้าวฮางความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความน่าจะเป็นความรู้ทางการบัญชีความเสี่ยงคุณภาพการสอบบัญชี Big 4 เเละ Non Big 4คุณภาพกำไรคุณภาพรายงานทางการเงินคุณลักษณะของบัณฑิตคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานเครื่องปั้นดินเผาต้นทุนและผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์นวัตกรรมกระบวนการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้านเชียงเครือบึงโขงหลงประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางบัญชีผลประเมินมูลค่ากิจการลักษณะของบริษัทวิสาหกิจชุมชนสถานประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตหัตถกรรมองค์ประกอบกำไร ความเกี่ยวข้องในมูลค่า ข้อมูลส่วนเพิ่ม ราคาหลักทรัพย์องคืประกอบกำไรอิทธิพลโอกาสการจ้างงาน

  Interest

  การบัญช๊

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2563 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • พ.ย. 2563 - พ.ย. 2565 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาการเงินและการบัญชี
  • ต.ค. 2562 - พ.ย. 2563 หัวหน้าภาควิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาการเงินและการบัญชี
  • มิ.ย. 2562 - ก.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาการเงินและการบัญชี
  • มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี (รักษาราชการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 20-418 ชั้น 4 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (40)