Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การบัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • บช.บ., มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2539

  แนวโน้มผลงานของกฤตพงศ์

  Journal

  บทความของกฤตพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  บทความแต่ละ Quartile ของกฤตพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  บทความแต่ละ TCI Group ของกฤตพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Publish Year National Journal 2
  2020 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะของกิจการเพื่อการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน: กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 121-133
  2019 exประเสริฐ พิมคีรี, exจิรติกาญจน์ ติลกกุล, exนภารัตน์ ผาลม, exภาณุมาส ปิยทัศนกุล, exญาณี เนียมธรรม, exอัจฉรา ฤทธิ์พูล, exวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางสาวพิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฏิ์ศดิศ ธรเสนา, "ปัจจัยของการกำกับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100)", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 27-40

  Conference

  การนำเสนอบทความของกฤตพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Publish Year International Conference 3
  2018 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exนางสาวน้ำฝน สุมาลา, "The Influence of Leadership on Performance through Employee Work Motivation of Office of Highways in Northeastern Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
  2017 exนางสาวอัจจรา ลาน้ำเที่ยง, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "Organizational Climate and Job Satisfaction of Employees in Government Saving Bank Comparable of General Branch and Department Store Branch in Northeastern Region of Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
  2016 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนายวินิจ วีรยางกูล, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา: ธุรกิจผลิตดอกไม้ส่งออกในประเทศไทย", International Conference on Business and Social Science , 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 6
  2019 exไฉไล จาติเกตุ, exยลดา ชาวไทย, exพนมไพร เชาวนวีรกุล, exอุดมศักดิ์ บุตรกาล, exสุภาวดี แสนบรรดิษฐ์, exสุพัตรา ทะวงค์นา, exธนพล บุญหล้า, inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "ลักษณะบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสมัครใจ:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานี ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2018 exรัชชวิภา สุริเย, exวิไล รักษาคุณ, exอรทัย วอนาม, exศิรินภาภร หล้าพรหม, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, exกฤษฎิ์ศดิศ ธรเสนา, "ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์", ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, ไทย สกลนคร ประเทศไทย
  2015 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลองค์ประกอบกำไรและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 "วิจัยไทยเพื่ออนาคต" , 10 - 12 มิถุนายน 2015, เมือง สงขลา ประเทศไทย
  2015 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 "วิจัยไทยเพื่ออนาคต", 10 - 12 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อโอกาสการจ้างงาน", มหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2557, 27 กุมภาพันธ์ 2015, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2014 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "ความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิตการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, 4 - 5 สิงหาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560114]